Oppgaveoversikt: Formannskapet 2018

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
78/18: Forslag til budsjett 2019 og øk./handlingsprogram 2019-2022 Ferdig Startet
77/18: Tillatt bruk av bårhus ved Tallsjøen Ferdig Ferdig
76/18: Priser og stipendier i Tolga kommune Ferdig Startet
75/18: Tolga-prisen 2018. Ferdig Ferdig
72/18: Søknad om tildeling av KS`s hedersmerke Ferdig Ferdig
71/18: Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget Ferdig Ferdig
70/18: Tolga kraftverk- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ferdig Ferdig
69/18: Deling etter jordloven GID 26/12 Ferdig Ferdig
66/18: Deling etter jordloven - GID 26/12 Startet Startet
65/18: TV-aksjonen 2018 Ferdig Ferdig
64/18: Tertialrapport 2.tertial 2018 Ferdig Ferdig
63/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Ferdig Ferdig
62/18: Vognrom ved Vingelen skole og barnehage Ferdig Startet
59/18: Fremføring av gang-og sykkelvei til Tolga bru på østsiden av Glåma - finansiering av kommunens anleggsdel og tillegg Ferdig Startet
57/18: Deling etter jordloven - GID 26/12 Tolga Startet Startet
56/18: Tråkke løyper for hestekjøring og ridning med snøscooter - motorferdsel i utmak. Vingelen Ferdig Ferdig
55/18: Egenkapitalbevis Tolga-Os Sparebank Ferdig Ferdig
52/18: Søknad om disp fra byggeforbud og avklaring om bruk av bruk av båthus Startet Startet
51/18: Søknad om disp fra bestemmelser om gesimshøyde Vetlåsen Ferdig Ferdig
48/18: Ansettelse av 2-årig prosjektlederstilling knyttet til konkrete oppgaver Ferdig Ferdig
47/18: Søknad om disp fra planbest. - Ingvild Skjetne Ferdig Ferdig
46/18: Søknad om disp fra planbest. - Jan H Skjetne Ferdig Ferdig
45/18: Søknad om disp fra arealbest. Inger M og Leif K Trøan Ferdig Ferdig
44/18: Søknad om disp fra planbest. - Øystein Fiskvik Ferdig Ferdig
43/18: Søknad om disp fra reg.plan - Gjermund Nygjelten Ferdig Ferdig
40/18: Ny varmesentral i Tolga sentrum Ferdig Ferdig
39/18; Uravstemning Hovedtariff oppgjør 2018 Ferdig Ferdig
38/18: Søknad om økt rammetilskudd til restaurering av tak Tolga kirke Ferdig Ferdig
37/18: Årsmelding interkomm.tjenester 2017, Barnevern, PPT og Krisesenter Ferdig Ferdig
36/18:Søknad om støtte - Tore Leren Ferdig Ferdig
35/18: Søknad om støtte til bygging av gangsti Ferdig Ferdig
34/18: Bygging av bolig i Tolga sentrum Ferdig Ferdig
33/18: Deltagelse i interregprosjekt BID Ferdig Ferdig
32/18; Tertialrapport 1.tertial 2018 Ferdig Ferdig
29/18: Startlån U.OFF. Off.lovens § 13 Ferdig Ferdig
28/18: Tidsavgrenset prosjekt med gjennomføring av tilsyn på spredte avløpsanlegg i Tolga kommune Startet Startet
27/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 Ferdig Ferdig
26/18: Søknad om deling av landbrukseiendom Ferdig Ferdig
25/18: Boligpolitisk helhetlig plan 2014 - 2020 Startet Startet
22/18;Arbeidsavtale rådmann - U.OFF. Ferdig Ferdig
21/18; PSYKOLOGRESSURS INTERKOMMUNAL FOR FARTT-KOMMUNENE Ferdig Ferdig
18/18; ERVERV AV AREAL GID 26/4 Startet Startet
17/18; HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK Startet Startet
16/18; TOLGA KRAFTVERK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Startet Startet
15/18; KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE Startet Startet
14/18: OPPSYN TAMREIN - FORLENGELSE LØYVE KJØRING MED SNØSCOOTER HODALEN Ferdig Ferdig
13/18 SCOOTERLØYVE - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE LEIEKJØRERLØYVE - SØK ETTER BORTKOMNE HUNDER Ferdig Ferdig
10/18; KLAGEBEHANDLING- SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Ferdig Ferdig
9/18 ;GANG OG SYKKELVEI FV.30 GAMMELBRUA - ERLINESET , 1. GANGSBEHANDLING Startet Startet
08/18; Disp fra planbestemmelser - riving av uthus, oppføring av nytt tilbygg og oppgradering av sanitær standard Ferdig Ferdig
7/18; OVERTREDELSESGEBYR, - ULOVLIG OPPFØRING AV GARASJE GID 39/474 Startet Startet
4/18; KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. FORSLAG Ferdig Ferdig
3/18; DELING AV MATRIKKELENHET 0436-65/33 OG 0436-65/11 HAUG Ferdig Ferdig