Oppgaveoversikt: Formannskapet 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
053/18 78/18: Forslag til budsjett 2019 og øk./handlingsprogram 2019-2022 Fremlagt forslag vedtatt. Sak 18/1087 Ferdig Startet
052/18 77/18: Tillatt bruk av bårhus ved Tallsjøen Se vedtak, tillatelse gitt til oppbevaring mm Sak 18/164 Ferdig Ferdig
051/18 76/18: Priser og stipendier i Tolga kommune Nedsettelse av komite for å se på hvordan prisene innrettes. Utarbeider mandat. Sak 18/1054 Ferdig Startet
050/18 75/18: Tolga-prisen 2018. Forslag på kandidat vedtatt. Sak 18/950 Ferdig Ferdig
049/18 72/18: Søknad om tildeling av KS`s hedersmerke Innstillingen vedtatt. Sak 18/1024 Ferdig Ferdig
048/18 71/18: Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget Budsjettet vedtatt Sak 18/937 Ferdig Ferdig
047/18 70/18: Tolga kraftverk- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Vedtak fra 22.03.18 KOM opprettholdes, oversendes dept til endelig avgjørelse Sak 18/64 Ferdig Ferdig
046/18 69/18: Deling etter jordloven GID 26/12 Søknad godkjent, se vedtak Sak 17/452 Ferdig Ferdig
045/18 66/18: Deling etter jordloven - GID 26/12 Saken returneres til administrasjonen for videre utredning Sak 17/452 Startet Startet
044/18 65/18: TV-aksjonen 2018 Oversendes komm.styret til behandling. Sak 18/403 Ferdig Ferdig
043/18 64/18: Tertialrapport 2.tertial 2018 Innstillingen vedtatt, se vedtak. Sak 18/544 Ferdig Ferdig
042/18 63/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Gitt tilslutning til at planen legges ut på høring i regi av FIAS Sak 18/122 Ferdig Ferdig
041/18 62/18: Vognrom ved Vingelen skole og barnehage Innstillingen vedtatt, vognrom bygges. Sak 18/925 Ferdig Startet
040/18 59/18: Fremføring av gang-og sykkelvei til Tolga bru på østsiden av Glåma - finansiering av kommunens anleggsdel og tillegg Prosjektet gjennomføres, se vedtak Sak 18/842 Ferdig Startet
039/18 57/18: Deling etter jordloven - GID 26/12 Tolga Saken trekkes, ønskes ytterligere belyst. Sak 17/452 Startet Startet
038/18 56/18: Tråkke løyper for hestekjøring og ridning med snøscooter - motorferdsel i utmak. Vingelen Tillatelse gitt, se vedtak Sak 17/1355 Ferdig Ferdig
037/18 55/18: Egenkapitalbevis Tolga-Os Sparebank Innkjøp av egenkapitalbevis kr. 1.008.000,- Sak 18/799 Ferdig Ferdig
036/18 52/18: Søknad om disp fra byggeforbud og avklaring om bruk av bruk av båthus Disp for bygg gitt, avklaring bruk tas opp igjen senere. Sak 18/164 Startet Startet
035/18 51/18: Søknad om disp fra bestemmelser om gesimshøyde Vetlåsen Dispensasjon gitt, se vedtak Sak 18/595 Ferdig Ferdig
034/18 48/18: Ansettelse av 2-årig prosjektlederstilling knyttet til konkrete oppgaver Prosj.still.opprettes, se vedtak Sak 18/630 Ferdig Ferdig
033/18 47/18: Søknad om disp fra planbest. - Ingvild Skjetne Disp fra reg.plan gitt, se vedtak Sak 18/384 Ferdig Ferdig
032/18 46/18: Søknad om disp fra planbest. - Jan H Skjetne Disp fra reg.plan gitt, se vedtak Sak 18/382 Ferdig Ferdig
031/18 45/18: Søknad om disp fra arealbest. Inger M og Leif K Trøan Saken ikke behandlet pga den er lagt fram til behandling på feil grunnlag. Sak 18/351 Ferdig Ferdig
030/18 44/18: Søknad om disp fra planbest. - Øystein Fiskvik Disp fra planbestemmelser gitt, se vedtak Sak 18/492 Ferdig Ferdig
029/18 43/18: Søknad om disp fra reg.plan - Gjermund Nygjelten Disp fra reg.plan gitt, se vedtak Sak 18/461 Ferdig Ferdig
028/18 40/18: Ny varmesentral i Tolga sentrum Realisering av ny varmesentral, se vedtak Sak 18/29 Ferdig Ferdig
027/18 39/18; Uravstemning Hovedtariff oppgjør 2018 Tolga kommune stemmer Ja Sak 18/543 Ferdig Ferdig
026/18 38/18: Søknad om økt rammetilskudd til restaurering av tak Tolga kirke Tilskudd gis, med merknader, se vedtak Sak 18/531 Ferdig Ferdig
025/18 37/18: Årsmelding interkomm.tjenester 2017, Barnevern, PPT og Krisesenter Årsmelding tatt til orientering Sak 18/527 Ferdig Ferdig
024/18 36/18:Søknad om støtte - Tore Leren Avslått, se vedtak Sak 18/459 Ferdig Ferdig
023/18 35/18: Søknad om støtte til bygging av gangsti Avslått, se vedtak Sak 18/530 Ferdig Ferdig
022/18 34/18: Bygging av bolig i Tolga sentrum Et utviklingsprosjekt legges ut på anbud for å få bygd flere boliger, se vedtak Sak 18/538 Ferdig Ferdig
021/18 33/18: Deltagelse i interregprosjekt BID Ny prosjektperiode, se vedtak Sak 18/540 Ferdig Ferdig
020/18 32/18; Tertialrapport 1.tertial 2018 Rapporten tas til etterretning, se vedtak Sak 18/544 Ferdig Ferdig
019/18 29/18: Startlån U.OFF. Off.lovens § 13 Ikke offentlig 18/434 Ferdig Ferdig
018/18 28/18: Tidsavgrenset prosjekt med gjennomføring av tilsyn på spredte avløpsanlegg i Tolga kommune Oppstart tilsynsprosjekt, se vedtak for nærmere detaljer. Videre behandling i kommunestyret. 18/108 Startet Startet
017/18 27/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 Godkjent. Videre behandling i komm.styret 18/377 Ferdig Ferdig
016/18 26/18: Søknad om deling av landbrukseiendom Samtykke til deling, se vedtak for detaljer 18/100 Ferdig Ferdig
015/18 25/18: Boligpolitisk helhetlig plan 2014 - 2020 Egen politisk komite, adm stiller med sekr. Oppstart 01.10.18 18/399 Startet Startet
014/18 22/18;Arbeidsavtale rådmann - U.OFF. Ikke offentlig Ferdig Ferdig
013/18 21/18; PSYKOLOGRESSURS INTERKOMMUNAL FOR FARTT-KOMMUNENE Tolga kommune fatter et prinsippvedtak om deltagelse i vertskommunesamarbeid om felles psykologressurs. Tynset kommune vertskommune. 18/320 Ferdig Ferdig
012/18 18/18; ERVERV AV AREAL GID 26/4 Inngåelse av kjøpekontrakt. 18/259 Startet Startet
011/18 17/18; HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK Høring m/merknader, se vedtak 18/153 Startet Startet
010/18 16/18; TOLGA KRAFTVERK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Opplandskraft gis disp fra arealdelen i kommuneplan og kommunedelplan, se vedtak for hovedpkt. 18/64 Startet Startet
009/18 15/18; KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE Klagen ikke tatt til etterretning, vedtak opprettholdes. Saken sendes over til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse. 16/1410 Startet Startet
008/18 14/18: OPPSYN TAMREIN - FORLENGELSE LØYVE KJØRING MED SNØSCOOTER HODALEN Forlengelse løyve gitt i perioden 08.03. - 30.04.2018 17/1311 Ferdig Ferdig
007/18 13/18 SCOOTERLØYVE - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE LEIEKJØRERLØYVE - SØK ETTER BORTKOMNE HUNDER Utvidet scooterløyve gitt i perioden 03.04. - 15.04.18 18/219 Ferdig Ferdig
006/18 10/18; KLAGEBEHANDLING- SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Retur adm for ytterligere utredning med bakgrunn i nye opplysninger som er kommet inn 18/100 16.05.2018 Ferdig Ferdig
005/18 9/18 ;GANG OG SYKKELVEI FV.30 GAMMELBRUA - ERLINESET , 1. GANGSBEHANDLING Lagt ut på høring, med frist 30.04.18 14/1158 16.05.2018 Startet Startet
004/18 08/18; Disp fra planbestemmelser - riving av uthus, oppføring av nytt tilbygg og oppgradering av sanitær standard Dispensasjon gitt, med vilkår 17/1146 Ferdig Ferdig
003/18 7/18; OVERTREDELSESGEBYR, - ULOVLIG OPPFØRING AV GARASJE GID 39/474 Overtredelsesgebyr kr. 5.000,- gitt. 15/425 Startet Startet
002/18 4/18; KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. FORSLAG Forslag til planprogram vedtatt. Svar sendt. 14/311 Ferdig Ferdig
001/18 3/18; DELING AV MATRIKKELENHET 0436-65/33 OG 0436-65/11 HAUG Samtykke til deling gitt. 17/1230 Ferdig Ferdig