Oppgaveoversikt: FSK 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
080 Overføring av bevilgninger fra 2018 til 2019 Omforent forslag vedtatt. 18/01532 Ferdig Ferdig
079 Bruk av kapitalfond Regnskapsførte utgifter på prosjekt Trytetjern dekkes ved bruk av kapitalfond med kr. 1.406.240 18/01240 Ferdig Ferdig
078 Nytt kommunehus/tinghus - navneforslag Navneforslag nytt kommunehus/tinghus: Embetsgarden 18/01464 Ferdig Ferdig
077 Tilskudd til nasjonale lag og organisasjoner 2018 Søknadene avslås 18/00156 Ferdig Ferdig
076 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Saken tas til orientering. 18/00544 Ferdig Ferdig
075 Organisering av Nav Hallingdal Rådmannens innstilling (alternativ 1) vedtatt. 17/00542 Ferdig Ferdig
074 Revidert brannvaktordning, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS Rådmannens innstilling vedtatt. 18/01433 Ferdig Ferdig
073 Avtale om videreføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde Rådmannens innstilling vedtatt 18/01354 Ferdig Ferdig
072 Søknad om midler til rehabilitering av tak på Hallingdal Museum Søknad avslås 18/01216 Ferdig Ferdig
071 Utbygging av VA ledning for næringsareal Grønna Nes kommuen vil videre prosjektere og bygge ut ledningsnett til vann og avløp for næringseiendom 78/13 samt bolighus 78/98 og 78/143. Det gis en bevilgning på kr 5.000.000. 18/01187 Ferdig Ferdig
070 Søknad om salgsbevilling i perioden til og med 30.06.20, Rukkedalen Landhandleri Rådmannens innstilling vedtatt 18/01352 Ferdig Ferdig
069 Møteplan 2019 Forslag til møteplan 2019 vedtas 18/01436 Ferdig Ferdig
068 Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes Rådmannens innstilling vedtatt 15/01454 Startet Startet Vil bli fulgt opp i 2019. Arbeidet er i gang og takstnemd og administrasjon har begynt arbeidet for å ferdigstille oppdraget.
067 Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019 Vedtatt med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet med endringer 18/00544 Ferdig Ferdig
066 Avgifter og gebyrer 2019 I henhold til vedlagte beregninger vedtas Nes kommunes avgifter/gebyrer for 2019 18/01404 Ferdig Ferdig
065 Ansettelse av rådmann Henrik Skovly ansettes som ny rådmann. 18/00761 Ferdig Ferdig
064 Salg av kommunal eiendom Nes kommune ønsker å selge eiendm 44/22 og deler av 44/20. Salg av eiendommen må ses i sammenheng med utviklingen av Nes som turistkommune. Pris kommer en tilbake til etter at takst foreligger 18/01472 Ferdig Ferdig
063 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Saken utsettes til Formannskapets møte 22. november 2018 18/00544 Ferdig Ferdig
062 Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019 Saken utsettes til Formannskapets møte 22. november 2018 18/00544 Ferdig Ferdig
061 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Behandling utsettes til møte i FSK 01.11.18 18/00544 Ferdig Ferdig
060 Tertialrapport 2. tertial Tertialrapport tas til orientering 18/00661 Ferdig Ferdig
059 Søknad kommunale midler Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning Østafjells avslås 17/01218 Ferdig Ferdig
058 Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes Behandling utsettes til møte i FSK 22.11.18 15/01454 Ferdig Ferdig Se sak 68/18
057 Tertialrapport 2. tertial 2018 Ny tertialrapport utarbeides, med korrekt årsbudsjett og en prognose for inneværende år 18/00661 Ferdig Ferdig
056 Søknad kommunale midler 2017 Saken utsettes 17/01218 Ferdig Ferdig Se sak 59/18.
055 Ombygging Helse- og servicesenteret Ombygging/renovering av Helse- og servicesenteret blir vurdert. Det må arbeides videre med definisjon av behov og utarbeider nøyaktig kostnadsoverslag 18/01086 Ferdig Ferdig
054 Samlokalisering av allmennlegetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester Arbeid knyttet til prosjekt samlokalisering avsluttes 15/01210 Ferdig Ferdig
053 Omdisponering av midler for utbedring Bassengvegen Rådmannens innstilling vedtatt 18/01176 Ferdig Ferdig
052 Revisjonsbrev nr. 9 Rådmannens innstilling vedtatt 18/01058 Ferdig Ferdig
051 Ivaretagelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS Nes kommune overfører alle sine eierandeler i Vestviken 110 IKS til Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 18/01049 Ferdig Ferdig
050 Tiltak for reduksjon av lønnskostnder Rådmannens forslag tatt til orientering 18/01087 Ferdig Ferdig
049 Beiavegen 6 - Tilleggsbevilgning for Nes ungdomsskole tilbygg garderober og kontor Tilleggsbevilgning innvilget. Dekking av kostnader ved låneopptak 17/01267 Ferdig Ferdig
048 Tinghuset - Tilbygg og ombygging Planer godkjennes. Rådmannen innhenter anbud. Investering finansieres ved låneopptak. Utgifter til drift innarbeides i økonomiplan 2019-2021 16/00725 Ferdig Ferdig
047 Søknad om lån fra kommunalt næringsfond - Nes Østmark Lån kr 40.000 innvilges 18/01119 Ferdig Ferdig
046 TV-aksjon 2018 - NRK Kirkens Bymisjon 21.10.18 Bidrag kr 10.000 bevilget 18/00659 Ferdig Ferdig
045 Sykkesti fra Syningen til sentrum - avklaring av tidligere vedtak Omforent forslag vedtatt 17/00936 Ferdig Ferdig
044 Søknad om tilskudd - 4H fylkesleir Tilskudd kr 10.000 innvilget 18/00694 Ferdig Ferdig
043 Årlig vurdering av rådmannens arbeidsavtale - 2017 Årslønn justeres med kr 0 18/00513 Ferdig Ferdig
042 Avdragtid på låneportefølje Rådmannens innstilling vedtatt 18/00765 Ferdig Ferdig
041 Oppdatert vedlikeholdsplan kommunale veger Vedlikeholdsplan godkjennes som ramme. 18/00279 Ferdig Ferdig
040 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal Hesteutstilling Søknad avslås 18/00810 Ferdig Ferdig
039 Søknad kommunale midler Behandling utsettes til møte i FSK 30.08.18. 17/01218 Ferdig Ferdig Se sak 56/18.
038 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen Gullsmed AS Søknad om tilskudd avslås 17/01324 Ferdig Ferdig
037 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Halligdal Teleservice AS Søknad om lån avslås 18/00658 Ferdig Ferdig
036 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Stuveseth Farge & Interiør AS Tilskudd kr 10.000 innvilget 18/00476 Ferdig Ferdig
035 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Trailhead Nesbyen AS Søknad avslås 18/00344 Ferdig Ferdig Endelig vedtak i K-sak 47/18.
034 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Wheelers van & truck Søknad avslås. 18/00268 Ferdig Ferdig
033 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Klar Hytte & Vaktmestertjenester AS Tilskudd innvilget med kr 10.000 18/00101 Ferdig Ferdig
032 Konstituering av rådmann, og rekruttering av ny rådmann Ole Jørgen Hallingstad konstitueres som rådmann. Part X Consulting AS engasjeres i prosess med ansettelse av ny rådmann 18/00761 Ferdig Ferdig
031 Saker i Regionrådet i Hallingdal - saksgang Ordfører innkaller til gruppeledermøte i forkant av Hallingtinget 18/00724 Ferdig Ferdig
030 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Innmelding vurderes ved budsjettbehandling høsten 2018 18/00703 Ferdig Startet
029 Tertialrapport 1. tertial 2018 Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen redegjør for avvik og tiltak i møte i KOMM 21.06.18 18/00661 Ferdig Ferdig
028 Årsmelding og regnskap 2017 - Nes kommune Regnskap godkjennes. Årsmelding tas til orientering. 18/00632 Ferdig Ferdig
027 Mobildekning Nes østmark Søknad om tilskudd avslås 17/01313 Ferdig Ferdig Endelig vedtak i K-sak 33/18.
026 Privatisering av kommunale veger Innstilling vedtatt 18/00279 Ferdig Ferdig
025 Omlegging av Vassfarvegen i Trytetjernområdet Innstilling vedtatt 18/00645 Ferdig Ferdig
024 Prosess vedrørende konstituering og ansettelse av ny rådmann Omforent forslag vedtatt 18/00728 Ferdig Ferdig
023 Årlig vurdering av rådmannens arbeidsavtale - 2018 Behandling utsatt til revidert regnskap for 2017 foreligger 18/00513 Ferdig Ferdig Se sak 43/18.
022 Økt ressursbehov innen institusjonstjenester Saken tas til orientering. Økt bemanningskapasitet må ses i sammenheg med budsjett/regnskap 2018 18/00498 Ferdig Ferdig
021 Økt ressursbehov innen tjenester til utviklingshemmede - nytt tiltak Saken er unntatt offentlighet 18/00496 Ferdig Ferdig
020 Eierskapsmelding Nes kommune Eierskapsmelding vedtatt. Oppdateres årlig: FSK september og KOMM oktober hvert år 17/00566 Startet Ferdig
019 Handlingsplan Strategisk næringsplan 2016-2026 - rullering Handlingsplan vedtatt. Rullering FSK januar og KOMM februar 2019 18/00309 Startet Startet Rullering avklares i formannskapet januar 2019.
018 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Stuveseth Farge & Interiør AS Behandling utsatt til møte i FSK 28.06.18 18/00476 Ferdig Ferdig Se sak 36/18.
017 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Trailhead Nesbyen AS Behandling utsatt til møte i FSK 28.06.18 18/00344 Ferdig Ferdig Se sak 35/18.
016 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Wheelers van & truck Behandling utsatt til møte i FSK 28.06.18 18/00268 Ferdig Ferdig Se sak 34/18.
015 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Klar Hytte & Vaktmestertjenester AS Behandling utsatt til møte i FSK 28.06.18 18/00101 Ferdig Ferdig Se sak 33/18.
014 Ny søknad fra Nesbyen skolekorps om støtte til kjøp av uniformer Rådmannens innstilling vedtatt 17/00401 Ferdig Ferdig
013 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til ombygging av låve - Halgrim Syversrud Tilskudd kr 100.000 innvilget 18/00090 Ferdig Ferdig
012 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Nesbyen Kafedrift AS Tilskudd kr 35.000 innvilget. Lån kr 15.000 innvilget. 18/00248 Ferdig Ferdig
011 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Sutøye feriepark AS Tilskudd kr 50.000 innvilget. Lån kr 150.000 innvilget. 18/00049 Ferdig Ferdig
010 Handlingsplan Strategisk næringsplan 2016-2016 - rullering Saken returnes til administrasjonen. Fremmes på nytt i april. 18/00309 Ferdig Ferdig Se sak 10/19.
009 Eierskapsmelding Utsettes. Sendes tilbake til arbeidsgruppen. Fremmes på nytt i FSK mai og KOMM juni 17/00566 Ferdig Ferdig Se sak 20/18.
008 Plan for utskiftning og rehabilitering av ledningsnett Prioriteringsliste vedtatt. Midler bevilges i forbindelse med budsjettbehandling. 18/00262 Ferdig Ferdig
007 Tilskudd fra næringsfond - Halgrim Syversrud Behandling utsatt 18/00090 Ferdig Ferdig Se sak 13/19.
006 Tilskudd fra næringsfond - Rukkedalen handleri Forslag vedtatt 18/00112 20.03.2018 Ferdig Ferdig
005 Tilskudd fra næringsfond Utsettes 18/00049 20.03.2018 Ferdig Ferdig Se sak 11/18.
004 Tilskudd fra Næringsfond - Nesbyen gullsmed AS Søknad avslått 17/01324 20.03.2018 Ferdig Ferdig
003 Tilskudd fra Næringsfond - Nesbyen solstudio Søknad avslått 16/01300 20.03.2018 Ferdig Ferdig
002 Utvidelse av skjenketid - Nesbyen Golf Innstilling vedtatt 17/01416 20.03.2018 Ferdig Ferdig
001 Utbygging garderober og kontorplasser Nes ungdomsskole Innstilling vedtatt 17/01267 20.03.2018 Ferdig Ferdig