Oppgaveoversikt: TU 2020

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Nytt næringsareal ved Moan og nytt boligfelt/nye boligarealer - utarbeidelse av tidsplan Startet Startet
55/35, Fjellsetvegen 20 - søknad om utslippstillatelse - klagebehandling Ferdig Ferdig
56/587 - Buvassbrenna - søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom Ferdig Ferdig
40/26 Bruksrasjonalisering - deling av driftsenhet jf. jordlova - konsesjon ved erverv av tilleggsjord til aktivt gårdsbruk Ferdig Ferdig
56/24, Bøgaset - søknad om fradeling av planområde planID 01201204, Bøgaset 2 - jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
00201401, Kommunedelplan Natten og Tverrlie - dispensasjon for fradeling av tomt til båthus på 56/1087, Ålsvatn Ferdig Ferdig
56/1087, Ålsvatn - søknad om fradeling av tomt til båthus/naust, jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021 Startet Startet
002011, Kommuneplanens arealdel - Behandling av klage for avvisning av dispensasjon for flytting av båthus på 56/225, Hurrahaugvegen 59 Ferdig Ferdig
01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Startet Startet
01201801 - detaljreguleringsplan for Sorenskrivergården, 1. gangs behandling Ferdig Ferdig
Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett Startet Ferdig
Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for Nesbyen og handlingsplan 2020-2030 Startet Ferdig
01201502, Natten II - reguleringsplan - sluttbehandling Ferdig Ferdig
54/16 - Søknad om fradeling av planområde 1 og 2 Ferdig Ferdig
96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 98/4 Lars Eilev Teigen Ferdig Ferdig
96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 92/7 Svein Magne Bråten Juvhaugen Ferdig Ferdig
96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 95/10 Fingar Tørrisplass Ferdig Ferdig
96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 97/1 Knut K. Aalton Ferdig Ferdig
101/7, 21 og 23, Sevre - konsesjon ved erverv av landbrukseiendommer som tilleggsjord - revidert saksframlegg Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - søknad om isbanekjøring på Trytetjern Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - søknad om løypekjøring i hyttefelt på Lyseren Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark Ferdig Ferdig
00201201, Kommunedelplan Nesbyen - Klagebehandling av gitt dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Ferdig Ferdig
01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Ferdig Ferdig
Navn på hyttegrend Nesfjellet - vedtak| Ferdig Ferdig
101/7, 21 og 23, Sevre - konsesjon ved erverv av landbrukseiendommer som tilleggsjord Ferdig Ferdig
56/1209, Eidalsmarka sameie - søknad om konsesjon ved erverv av planområde Ferdig Ferdig
56/1209, Eidalsmarka sameie - søknad om fradeling av planområde - jordlov Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av gravemaskin Ferdig Ferdig
51/9, Alfarvegen 234, 236 - Riving og flytting av Hallingstue fra eiendom 54/16 Ferdig Ferdig
01200210, dispensasjon fra byggegrense for oppføring av uthus på 94/11, Blåsoppvegen 56 - klage på vedtak Ferdig Ferdig
54/16 54/152 Bruksrasjonalisering - deling av driftsenhet jf. jordlova - konsesjon ved erverv av tilleggsjord til aktivt gårdsbruk Ferdig Ferdig
Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra fylkesmannen til kommunene Ferdig Ferdig
01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Ferdig Ferdig
76/79, Skålsrudstølen - klage på avslag på søknad om oppføring av hytte Ferdig Ferdig
Nye veinavn for adressering på Natten - vedtak Ferdig Ferdig
Nye veinavn for adressering på Lyseren - vedtak Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - sykkelstier ved Trytetjern Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - søknad om transport av gravemaskin Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - sykkelsti Syningen- Nesbyen sentrum Ferdig Ferdig
00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Ferdig Ferdig
00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Ferdig Ferdig
45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Ferdig Ferdig
39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
00201201, Kommunedelplan Nesbyen - dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Startet Startet
77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Ferdig Ferdig
00201101, Kommuneplanens arealdel - Behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Ferdig Ferdig
00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - Deling etter jordlov Ferdig Ferdig
01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - søknad om bruk av helikopter Ferdig Ferdig
Retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveger, taubane, hest. o.a. Ferdig Ferdig
Tiltaksstrategi SMIL-midler i Hallingdal 2020 - 2023 Ferdig Ferdig
Behandling av klage på regionalt miljøtilskudd Ferdig Ferdig
Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Ferdig Ferdig
Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Ferdig Ferdig
62/18, Saupeset - behandling av søknad om godkjenning av plan for nydyrking Ferdig Ferdig
Behandling av oppdatert tiltaksplan for resterende gravearbeid i forurenset grunn Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark - Sykkelsti Syningen-sentrum Ferdig Ferdig
01201903 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - sluttbehandling Ferdig Ferdig
01201308 - Detaljregulering Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter Ferdig Ferdig
46/4 og 47/46, 60, Svenkerudvegen 46 og 48 - Behandling av søknad om konsesjon Ferdig Ferdig
47/66, Hallingdalsvegen 5992 - fradeling av tomt til bolig - jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
62/73, Trollset og Storhalle - behandling av søknad om konsesjon Ferdig Ferdig
62/73, Trollset - deling etter jordlova §12 - Jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Ferdig Ferdig
39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
Nye veinavn for adressering på Trollset - vedtak Ferdig Ferdig
Forslag til nye veinavn for adressering i Natten Ferdig Ferdig
Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren Ferdig Ferdig
00201201, Kommunedelplan Nesbyen - behandling av dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Ferdig Ferdig
77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Ferdig Ferdig
Valg av byggeskikknemnd perioden 2019 -2023 Ferdig Ferdig
Behandling av søknad om godkjenning av økte bomsatser for Søre-Buhovdvegen Ferdig Ferdig
002011, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Ferdig Ferdig
00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Ferdig Ferdig
Behandling av søknad om godkjenning av økt bomsats for Jordeslivegen Ferdig Ferdig
Behandling av søknad om godkjenning av nye bomsatser for Nesbyen - Hedalen veglag Ferdig Ferdig
70/8, Haugaplassvegen 63 - fradeling av tomt - jordlovsbehandling Ferdig Ferdig
Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Ferdig Ferdig
75/4, Saupesetvegen 254 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - klagebehandling Ferdig Ferdig
01201807, Lyseren 7 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Ferdig Ferdig
Forslag til nye veinavn for adressering på Trollset Ferdig Ferdig
104/1 (88/1) Nordre Ormevatn - klage på pålegg om retting og tvangsmulkt Ferdig Ferdig
Trytetjern friluftsområdet status Ferdig Ferdig
Nye veinavn for adressering - Lyseren - vedtak Ferdig Ferdig
01201403 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1 Ferdig Ferdig