Oppgaveoversikt: TU 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
015 Valg av byggeskikknemnd perioden 2019 -2023 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes 19/01336 Ferdig Ferdig
014 Behandling av søknad om godkjenning av økte bomsatser for Søre-Buhovdvegen Forslag fra Nes bygdeliste vedtatt 20/00104 Ferdig Ferdig
013 002011, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
012 00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
011 Behandling av søknad om godkjenning av økt bomsats for Jordeslivegen Rådmannens innstilling vedtatt 20/00046 Ferdig Ferdig
010 Behandling av søknad om godkjenning av nye bomsatser for Nesbyen - Hedalen veglag Rådmannens innstilling vedtatt 20/00025 Ferdig Ferdig
009 70/8, Haugaplassvegen 63 - fradeling av tomt - jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/01495 Ferdig Ferdig
008 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Rådmannens innstilling vedtatt 19/01458 Ferdig Ferdig
007 75/4, Saupesetvegen 254 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00515 Startet Startet
006 01201807, Lyseren 7 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Rådmannens innstilling med tillegg vedtatt 18/01447 Ferdig Ferdig
005 Forslag til nye veinavn for adressering på Trollset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Startet Startet
004 104/1 (88/1) Nordre Ormevatn - klage på pålegg om retting og tvangsmulkt Rådmannens innstilling vedtatt 17/01048 Ferdig Ferdig
003 Trytetjern friluftsområdet status Saken utsettes 16/01382 Startet Startet
002 Nye veinavn for adressering - Lyseren - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 15/00034 Startet Startet
001 01201403 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1 Rådmannens innstilling vedtatt 12/01390 Ferdig Ferdig