Oppgaveoversikt: TU 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
049 Motorferdsel i utmark - sykkelstier ved Trytetjern Rådmannens innstilling vedtatt 20/00789 Startet Startet
048 Motorferdsel i utmark - søknad om transport av gravemaskin Rådmannens innstilling vedtatt 20/00761 Startet Startet
047 Motorferdsel i utmark - sykkelsti Syningen- Nesbyen sentrum Omforent forslag vedtatt: Søknad innvilges delvis 20/00493 Startet Startet
046 00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Nesbyen kommune fradeling av omsøkte inngjerdet område på 1037 m2 , samt område rundt gammel tuft på 493 m2 19/01154 Startet Startet
045 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr 23 §9, innvilger Nesbyen kommune fradeling av omsøkte inngjerdet område på 1037 m2, samt område rundt gammel tufte på 493 m2 19/01154 Startet Startet
044 45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, innvilger Nesbyen kommune konsesjon på erverv av eiendommen med gnr/bnr 45/34 20/00457 Startet Startet
043 39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995, nr. 23 §12, innvilger Nesbyen kommune søknad om fradeling av gnr/bnr 45/34 20/00455 Startet Startet
042 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 innvilger Nesbyen kommune dispensasjon fra arealformålet for oppføring av bolig på 77/14 20/00279 Startet Startet
041 77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr 23 §9, innvilger Nesbyen kommune omdisponering av omsøkte LNF areal til bolig. Tillatelsen begrunnes med at omdisponering av LNF-arealet ikke tilsidesetter formålet med jordloven og nasjonale føringer. 20/00279 Startet Startet
040 00201101, Kommuneplanens arealdel - Behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Saken trekkes av administrasjonen og behandles på nytt i sak 46/20 19/01154 Ferdig Ferdig
039 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - Deling etter jordlov Saken trekkes av administrasjonen og behandles på nytt i sak 45/20 19/01154 Ferdig Ferdig
038 01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Saken utsettes 19/1391 Startet Ferdig
037 Motorferdsel i utmark - søknad om bruk av helikopter Rådmannens innstilling vedtatt 20/00704 Ferdig Ferdig
036 Retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveger, taubane, hest. o.a. Rådmannens innstilling vedtatt 20/00523 Ferdig Ferdig
035 Tiltaksstrategi SMIL-midler i Hallingdal 2020 - 2023 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00522 Ferdig Ferdig
034 Behandling av klage på regionalt miljøtilskudd Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00437 Ferdig Ferdig
033 Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Rådmannens innstilling vedtatt 20/00282 Ferdig Ferdig
032 Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Rådmannens innstilling vedtatt 20/00241 Ferdig Ferdig
031 62/18, Saupeset - behandling av søknad om godkjenning av plan for nydyrking Rådmannens innstilling vedtatt 19/01438 Ferdig Ferdig
030 Behandling av oppdatert tiltaksplan for resterende gravearbeid i forurenset grunn Rådmannens innstilling vedtatt 17/01339 Ferdig Ferdig
029 Søknad om motorferdsel i utmark - Sykkelsti Syningen-sentrum Rådmannens innstilling vedtatt 20/00493 Ferdig Ferdig
028 01201903 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - sluttbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00053 Startet Ferdig
027 01201308 - Detaljregulering Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter Saken trekkes av administrasjonen. Planforslaget ble endelig vedtatt i kommunestyret 21.06.16 og har ved en feil blitt satt på sakskartet til dette møtet 14/00069 Ferdig Ferdig
026 46/4 og 47/46, 60, Svenkerudvegen 46 og 48 - Behandling av søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 20/00445 Ferdig Ferdig
025 47/66, Hallingdalsvegen 5992 - fradeling av tomt til bolig - jordlovsbehandling Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr. 23 §12 innvilger Nesbyen kommune søknad om fradeling av inntil 2,4 dekar tomt som består av bolighus, garasje, ett stabbur og et gammet fjøs på Gbnr.: 47/66 i Nesbyen kommune. 20/00159 Ferdig Ferdig
024 62/73, Trollset og Storhalle - behandling av søknad om konsesjon Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i konsesjonslovens §§1 og 9, innvilger Nesbyen kommune konsesjon av erverv av eiendommen 54/34 i Nesbyen kommune. 19/01510 Ferdig Ferdig
023 62/73, Trollset - deling etter jordlova §12 - Jordlovsbehandling Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i lov om jord av 12.05.1995 nr. 2 § 12 innvilger Nesbyen kommune delvis søknad om fradeling av 62/73. 20/00176 Ferdig Ferdig
022 45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00457 Ferdig Ferdig
021 39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00455 Ferdig Ferdig
020 Nye veinavn for adressering på Trollset - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Startet
019 Forslag til nye veinavn for adressering i Natten Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Startet
018 Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Startet
017 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - behandling av dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Saken utsettes og fremmes i teknisk utvalg i juni 2020, med alternativ innstilling 20/00279 Startet Startet
016 77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Saken utsettes og fremmes i teknisk utvalg i juni 2020, med alternativ innstilling 20/00279 Ferdig Ferdig
015 Valg av byggeskikknemnd perioden 2019 -2023 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes 19/01336 Ferdig Ferdig
014 Behandling av søknad om godkjenning av økte bomsatser for Søre-Buhovdvegen Forslag fra Nes bygdeliste vedtatt 20/00104 Ferdig Ferdig
013 002011, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
012 00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
011 Behandling av søknad om godkjenning av økt bomsats for Jordeslivegen Rådmannens innstilling vedtatt 20/00046 Ferdig Ferdig
010 Behandling av søknad om godkjenning av nye bomsatser for Nesbyen - Hedalen veglag Rådmannens innstilling vedtatt 20/00025 Ferdig Ferdig
009 70/8, Haugaplassvegen 63 - fradeling av tomt - jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/01495 Ferdig Ferdig
008 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Rådmannens innstilling vedtatt 19/01458 Ferdig Ferdig
007 75/4, Saupesetvegen 254 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00515 Startet Startet
006 01201807, Lyseren 7 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Rådmannens innstilling med tillegg vedtatt 18/01447 Ferdig Ferdig
005 Forslag til nye veinavn for adressering på Trollset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Startet Startet
004 104/1 (88/1) Nordre Ormevatn - klage på pålegg om retting og tvangsmulkt Rådmannens innstilling vedtatt 17/01048 Ferdig Ferdig
003 Trytetjern friluftsområdet status Saken utsettes 16/01382 Startet Startet
002 Nye veinavn for adressering - Lyseren - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 15/00034 Startet Startet
001 01201403 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1 Rådmannens innstilling vedtatt 12/01390 Ferdig Ferdig