Oppgaveoversikt: TU 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
087 Nytt næringsareal ved Moan og nytt boligfelt/nye boligarealer - utarbeidelse av tidsplan Rådmannen bes fremme en tidsplan for utarbeidelse av nytt næringsareal ved Moan (utarbeide detaljreguleringsplan) og tilsvarende for utarbeidelse av nytt boligfelt/nye boligarealer (utarbeide detaljreguleringsplan). Rådmannen fremmer sak for formannskapet for å be om finansiering av disse to prosjektene 20/01566 Startet Startet
086 55/35, Fjellsetvegen 20 - søknad om utslippstillatelse - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 18/01127 Ferdig Ferdig
085 56/587 - Buvassbrenna - søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom Med hjemmel i konsesjonslova §§ 1 og 9 gir Nesbyen kommune konsesjon. 20/01494 Ferdig Ferdig
084 40/26 Bruksrasjonalisering - deling av driftsenhet jf. jordlova - konsesjon ved erverv av tilleggsjord til aktivt gårdsbruk Rådmannens innstilling vedtatt 20/01431 Ferdig Ferdig
083 56/24, Bøgaset - søknad om fradeling av planområde planID 01201204, Bøgaset 2 - jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 20/01392 Ferdig Ferdig
082 00201401, Kommunedelplan Natten og Tverrlie - dispensasjon for fradeling av tomt til båthus på 56/1087, Ålsvatn Rådmannens innstilling vedtatt 20/00937 Ferdig Ferdig
081 56/1087, Ålsvatn - søknad om fradeling av tomt til båthus/naust, jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 20/01354 Ferdig Ferdig
080 Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021 Omforent forslag vedtatt. Teknisk utvalg tar ikke stilling til fremlagte forslag for avgifter/gebyrer for 2021. Teknisk utvalg ber rådmannen utrede en alternativ modell for finansiering med hensikt å få avgifter/gebyrer redusert. 20/01059 Startet Startet
079 002011, Kommuneplanens arealdel - Behandling av klage for avvisning av dispensasjon for flytting av båthus på 56/225, Hurrahaugvegen 59 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00231 Ferdig Ferdig saken oversendt til FMOV i tråd med vedtak.
078 01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00807 Startet Startet
077 01201801 - detaljreguleringsplan for Sorenskrivergården, 1. gangs behandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00052 Ferdig Ferdig
076 Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett Rådmannens innstilling vedtatt 18/00262 Startet Ferdig
075 Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for Nesbyen og handlingsplan 2020-2030 Rådmannens innstilling vedtatt 19/00280 Startet Ferdig
074 01201502, Natten II - reguleringsplan - sluttbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 15/00702 Ferdig Ferdig
073 54/16 - Søknad om fradeling av planområde 1 og 2 Rådmannens innstilling vedtatt 20/01293 Ferdig Ferdig
072 96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 98/4 Lars Eilev Teigen Rådmannens innstilling vedtatt 20/01197 Ferdig Ferdig
071 96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 92/7 Svein Magne Bråten Juvhaugen Rådmannens innstilling vedtatt 20/01196 Ferdig Ferdig
070 96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 95/10 Fingar Tørrisplass Rådmannens innstilling vedtatt 20/01195 Ferdig Ferdig
069 96/1, Mjølid - søknad om konsesjon ved erverv av deler av landbrukseiendom - tilleggsjord til 97/1 Knut K. Aalton Rådmannens innstilling vedtatt 20/01194 Ferdig Ferdig
068 101/7, 21 og 23, Sevre - konsesjon ved erverv av landbrukseiendommer som tilleggsjord - revidert saksframlegg Rådmannens innstilling vedtatt 20/00910 Ferdig Ferdig
067 Motorferdsel i utmark - søknad om isbanekjøring på Trytetjern Rådmannens innstilling vedtatt 20/01225 Ferdig Ferdig
066 Motorferdsel i utmark - søknad om løypekjøring i hyttefelt på Lyseren Rådmannens innstilling vedtatt 20/01206 Ferdig Ferdig
065 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 20/01149 Ferdig Ferdig
064 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - Klagebehandling av gitt dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Klagen tas ikke til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 innvilger Nesbyen kommune søknad om dispensasjon fra arealformål, byggeforbudssonen mot vassdrag og bestemmelsene i kommuneplan vedr. høydebegrensinger. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken. Behandling av klagen vil bli gjort av en settefylkesmann. 20/00279 Ferdig Ferdig
063 01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Saken utsettes slik at kommunen og søker kan møtes og komme frem til løsning 19/00807 Ferdig Ferdig
062 Navn på hyttegrend Nesfjellet - vedtak| Rådmannens innstilling vedtatt 19/00480 Ferdig Ferdig
061 101/7, 21 og 23, Sevre - konsesjon ved erverv av landbrukseiendommer som tilleggsjord Omforent forslag vedtatt: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning 20/00910 Ferdig Ferdig
060 56/1209, Eidalsmarka sameie - søknad om konsesjon ved erverv av planområde Rådmannens innstilling vedtatt 20/00812 Ferdig Ferdig
059 56/1209, Eidalsmarka sameie - søknad om fradeling av planområde - jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 20/00812 Ferdig Ferdig
058 Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av gravemaskin Rådmannens innstilling vedtatt 20/01073 Ferdig Ferdig
057 51/9, Alfarvegen 234, 236 - Riving og flytting av Hallingstue fra eiendom 54/16 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§20-4 og 21-4 godkjennes søknad om riving av hallingstugu fra gbnr 54/16 20/00962 Ferdig Ferdig
056 01200210, dispensasjon fra byggegrense for oppføring av uthus på 94/11, Blåsoppvegen 56 - klage på vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 20/00726 Ferdig Ferdig
055 54/16 54/152 Bruksrasjonalisering - deling av driftsenhet jf. jordlova - konsesjon ved erverv av tilleggsjord til aktivt gårdsbruk Rådmannens innstilling vedtatt 20/01003 Ferdig Ferdig
054 Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra fylkesmannen til kommunene Rådmannens innstilling vedtatt 19/01511 Ferdig Ferdig
053 01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Omforent forslag vedtatt. Etter befaring er teknisk utvalg er positiv til innvilgelse av søknad. Saken sendes tilbake til adm. for gjennomføring av høring. 19/01391 Ferdig Ferdig Oppfølging av vedtaket: Administrasjonen ser ikke samsvar mellom opparbeidet vei og forslag til reguleringsendring mottatt den 21.11.2019 (dvs. veiareal utvidet lengre ut mot alpinbakken). Før vi kan sluttbehandle søknaden må vi derfor motta et oppdatert forslag til reguleringsendring i tråd med opparbeidet veien. Ovennevnte er sendt til tiltakshaver, sammen med vedtaket, 14.09.2020.
052 76/79, Skålsrudstølen - klage på avslag på søknad om oppføring av hytte Omforent forslag vedtatt. Klagen tas til følge. 19/01125 Ferdig Ferdig
051 Nye veinavn for adressering på Natten - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt med endring etter forslag fra Nils Rodegård 18/00109 Ferdig Ferdig
050 Nye veinavn for adressering på Lyseren - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Ferdig
049 Motorferdsel i utmark - sykkelstier ved Trytetjern Rådmannens innstilling vedtatt 20/00789 Ferdig Ferdig
048 Motorferdsel i utmark - søknad om transport av gravemaskin Rådmannens innstilling vedtatt 20/00761 Ferdig Ferdig
047 Motorferdsel i utmark - sykkelsti Syningen- Nesbyen sentrum Omforent forslag vedtatt: Søknad innvilges delvis 20/00493 Ferdig Ferdig
046 00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Nesbyen kommune fradeling av omsøkte inngjerdet område på 1037 m2 , samt område rundt gammel tuft på 493 m2 19/01154 Startet Startet
045 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr 23 §9, innvilger Nesbyen kommune fradeling av omsøkte inngjerdet område på 1037 m2, samt område rundt gammel tufte på 493 m2 19/01154 Ferdig Ferdig
044 45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, innvilger Nesbyen kommune konsesjon på erverv av eiendommen med gnr/bnr 45/34 20/00457 Ferdig Ferdig
043 39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995, nr. 23 §12, innvilger Nesbyen kommune søknad om fradeling av gnr/bnr 45/34 20/00455 Ferdig Ferdig
042 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 innvilger Nesbyen kommune dispensasjon fra arealformålet for oppføring av bolig på 77/14 20/00279 Startet Startet
041 77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr 23 §9, innvilger Nesbyen kommune omdisponering av omsøkte LNF areal til bolig. Tillatelsen begrunnes med at omdisponering av LNF-arealet ikke tilsidesetter formålet med jordloven og nasjonale føringer. 20/00279 Ferdig Ferdig
040 00201101, Kommuneplanens arealdel - Behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Saken trekkes av administrasjonen og behandles på nytt i sak 46/20 19/01154 Ferdig Ferdig
039 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - Deling etter jordlov Saken trekkes av administrasjonen og behandles på nytt i sak 45/20 19/01154 Ferdig Ferdig
038 01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Saken utsettes 19/1391 Ferdig Ferdig
037 Motorferdsel i utmark - søknad om bruk av helikopter Rådmannens innstilling vedtatt 20/00704 Ferdig Ferdig
036 Retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveger, taubane, hest. o.a. Rådmannens innstilling vedtatt 20/00523 Ferdig Ferdig
035 Tiltaksstrategi SMIL-midler i Hallingdal 2020 - 2023 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00522 Ferdig Ferdig
034 Behandling av klage på regionalt miljøtilskudd Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00437 Ferdig Ferdig
033 Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Rådmannens innstilling vedtatt 20/00282 Ferdig Ferdig
032 Behandling av klage på avkorting av produksjonstilskudd Rådmannens innstilling vedtatt 20/00241 Ferdig Ferdig
031 62/18, Saupeset - behandling av søknad om godkjenning av plan for nydyrking Rådmannens innstilling vedtatt 19/01438 Ferdig Ferdig
030 Behandling av oppdatert tiltaksplan for resterende gravearbeid i forurenset grunn Rådmannens innstilling vedtatt 17/01339 Ferdig Ferdig
029 Søknad om motorferdsel i utmark - Sykkelsti Syningen-sentrum Rådmannens innstilling vedtatt 20/00493 Ferdig Ferdig
028 01201903 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - sluttbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00053 Ferdig Ferdig
027 01201308 - Detaljregulering Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter Saken trekkes av administrasjonen. Planforslaget ble endelig vedtatt i kommunestyret 21.06.16 og har ved en feil blitt satt på sakskartet til dette møtet 14/00069 Ferdig Ferdig
026 46/4 og 47/46, 60, Svenkerudvegen 46 og 48 - Behandling av søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 20/00445 Ferdig Ferdig
025 47/66, Hallingdalsvegen 5992 - fradeling av tomt til bolig - jordlovsbehandling Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i Lov om jord av 12.05.1995 nr. 23 §12 innvilger Nesbyen kommune søknad om fradeling av inntil 2,4 dekar tomt som består av bolighus, garasje, ett stabbur og et gammet fjøs på Gbnr.: 47/66 i Nesbyen kommune. 20/00159 Ferdig Ferdig
024 62/73, Trollset og Storhalle - behandling av søknad om konsesjon Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i konsesjonslovens §§1 og 9, innvilger Nesbyen kommune konsesjon av erverv av eiendommen 54/34 i Nesbyen kommune. 19/01510 Ferdig Ferdig
023 62/73, Trollset - deling etter jordlova §12 - Jordlovsbehandling Omforent forslag vedtatt. Med hjemmel i lov om jord av 12.05.1995 nr. 2 § 12 innvilger Nesbyen kommune delvis søknad om fradeling av 62/73. 20/00176 Ferdig Ferdig
022 45/34, Jordesbaklien II - behandling av søknad om konsesjon Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00457 Ferdig Ferdig
021 39/23, Rødningen - Deling etter jordlovens §12 - Jordlovsbehandling Saken utsettes til teknisk utvalgsmøte i juni 2020 20/00455 Ferdig Ferdig
020 Nye veinavn for adressering på Trollset - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Ferdig
019 Forslag til nye veinavn for adressering i Natten Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Ferdig
018 Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Ferdig
017 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - behandling av dispensasjon for oppføring av bolig på 77/14, Sandevja Saken utsettes og fremmes i teknisk utvalg i juni 2020, med alternativ innstilling 20/00279 Ferdig Ferdig
016 77/14, Sandevja - Behandling etter jordlovens §9 - omdisponering av dyrkamark for oppsett av bolig Saken utsettes og fremmes i teknisk utvalg i juni 2020, med alternativ innstilling 20/00279 Ferdig Ferdig
015 Valg av byggeskikknemnd perioden 2019 -2023 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes 19/01336 Ferdig Ferdig
014 Behandling av søknad om godkjenning av økte bomsatser for Søre-Buhovdvegen Forslag fra Nes bygdeliste vedtatt 20/00104 Ferdig Ferdig
013 002011, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 - deling etter jordlov Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
012 00201101, Kommuneplanens arealdel - behandling av dispensasjon for fradeling av tun fra 39/10, Liamarkvegen 352 Omforent forslag vedtatt: Saken utsettes til møte i mars 19/01154 Ferdig Ferdig
011 Behandling av søknad om godkjenning av økt bomsats for Jordeslivegen Rådmannens innstilling vedtatt 20/00046 Ferdig Ferdig
010 Behandling av søknad om godkjenning av nye bomsatser for Nesbyen - Hedalen veglag Rådmannens innstilling vedtatt 20/00025 Ferdig Ferdig
009 70/8, Haugaplassvegen 63 - fradeling av tomt - jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/01495 Ferdig Ferdig
008 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Rådmannens innstilling vedtatt 19/01458 Ferdig Ferdig
007 75/4, Saupesetvegen 254 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00515 Ferdig Ferdig
006 01201807, Lyseren 7 - detaljreguleringsplan - 2. gangsbehandling Rådmannens innstilling med tillegg vedtatt 18/01447 Ferdig Ferdig
005 Forslag til nye veinavn for adressering på Trollset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 Ferdig Ferdig
004 104/1 (88/1) Nordre Ormevatn - klage på pålegg om retting og tvangsmulkt Rådmannens innstilling vedtatt 17/01048 Ferdig Ferdig
003 Trytetjern friluftsområdet status Saken utsettes 16/01382 Ferdig Ferdig
002 Nye veinavn for adressering - Lyseren - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 15/00034 Ferdig Ferdig
001 01201403 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1 Rådmannens innstilling vedtatt 12/01390 Ferdig Ferdig