Oppgaveoversikt: OSK 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
024 Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - prinsipper Rådmannens innstilling vedtatt 18/01363 04.12.2018 Ferdig Ferdig
023 Kulturpris 2018 Nes kommunes kulturpris 2018 tildeles Astrid Lindahl 18/01356 04.12.2018 Ferdig Ferdig
022 Økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Nye driftstiltak som tas inn: 1. Kunstlandskap Nesbyen (både nettside og driftsmidler) - 475 000 i 2019. 2. Økte kulturaktiviteter til barn/unge - 80 000. 3. Biblioteket - Utlånsautomat + RFID-brikker - 90 000. 4. Biblioteket - Sommeråpent - 25 000. Inndekning / sparetiltak: 1. Barnevern - kutt i kommunens ramme på ca 800 000. 2. Bortfall trekk i rammetilskudd (Rukkedalen friskole) til kommunen på ca 1 400 000. Investeringstiltak: 1. IKT på skole (siste år av 4-årig plan) - 600 000. 2. Barnehage - sikring m.m. - 800 000. 3. Barneskolen - helsesøster-/grupperom - 500 000 18/00544 08.11.2018 Ferdig Ferdig
021 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Nes kommune vedtas 18/01129 08.11.2018 Ferdig Ferdig
020 Inkludering og barnefattigdom - forebygging og tiltak i Nes Rådmannens innstilling vedtatt 12/00384 08.11.2018 Ferdig Ferdig
019 Revidering av vedtekter for Nes kommunale barnehager Vedtekter godkjent, gjeldende fra 01.01.19 18/01118 08.11.2018 Ferdig Ferdig Vedtektene er sendt ut og tatt i bruk.
018 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2019 Rådmannens innstilling vedtatt 18/01175 08.11.2018 Ferdig Ferdig
017 Søknad om støtte til oppsetting av forestilling 16. - 20.11.18 - Dei Sceneleuge Søknad imøtekommes med kr 10 000 i tilskudd 18/01232 08.11.2018 Ferdig Ferdig
016 Søknad om støtte til Hardingfelekonsert 01.11.18 - Nes Spel- og dansarlag Sak trukket av søker 18/01223 07.11.2018 Ferdig Ferdig
015 Tertialrapport 2. tertial 2018 Tertialrapport for 2. tertial 2018 tas til orientering 18/00661 11.10.2018 Ferdig Ferdig
014 Søknad om støtte til samforvaltningsplan - Buskerudmuseet Støtte imøtekommes med kr 5 000 17/01256 11.10.2018 Ferdig Ferdig
013 Rullering av plan for kompetanseutvikling i grunnskolen i Nes Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2018 - 2020 vedtatt 13/00702 11.10.2018 Ferdig Ferdig
012 Søknad om støtte til fase II i prosjekt "Digitalisering av Olav Sletto-arkivet" Rådmannens innstilling vedtatt, søknad imøtekommes ikke 18/00714 10.07.2018 Ferdig Ferdig
011 Revidering av retningslinger for tildeling av kulturmidler i Nes kommune Rådmannens innstilling med tilegg vedtatt 18/00600 10.07.2018 Ferdig Ferdig
010 Tertialrapport 1. tertial 2018 Rådmann må redegjøre for avvik i budsjett og angi tiltak som sørger for å bringe det i balanse med budsjetter 2018. Rådmann utreder dette og legger det frem i møtet i FSK 07.06.18 18/00661 04.06.2018 Ferdig Ferdig
009 Revidering av retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nes kommune Saken sendes tilbake til administrasjon for tydeliggjøring av hensikt med revidering av retningslinjene for tildeling av kulturmidler i Nes kommune. Deretter fremmes saken i OSK på nytt 18/00600 14.06.2018 Ferdig Ferdig
008 Søknad om støtte til arrangement "Fanitullen i ord og toner 01.09.18 ved Håkonbue" Arrangementet "Fanitullen i ord og toner" ved Håkonbue 01.09.18 tildeles inntil kr 3 250 i underskuddsgarandi. Evt utbetling foretas etter at regnskap er sendt Nes kommune v/kulturetaten. OSK oppfordrer til å søke tilskudd flere steder ved eventuelle senere arrangement. Kommunen kan tilby hjelp til å søke via Tilskuddsportalen. 18/00574 14.06.2018 Ferdig Ferdig
007 Kulturmidler 2018 - grendehus Rådmannens innstilling vedtatt. 18/00557 14.06.2018 Ferdig Ferdig
006 Kulturmidler 2018 - musikk og idrettslag Rådmannens innstilling vedtatt. 18/00556 14.06.2018 Ferdig Ferdig
005 Kulturmidler 2018 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Omforent forslag vedtatt 18/00555 14.06.2018 Ferdig Ferdig
004 Flytting av Garnås skulpturene Rådmannens innstilling vedtatt 18/00339 09.05.2018 Ferdig Ferdig
003 Status barnehageopptak 2018/2019 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg tar statusrapport for barnehageopptak 2018/2019 til orientering 18/00358 09.05.2018 Ferdig Ferdig
002 Søknad om tilskudd Festspillene i Nesbyen 2018 Rådmannens innstilling vedtatt 18/00117 05.04.2018 Ferdig Ferdig
001 Utbygging av garderober og kontorplasser - Nes ungdomsskole Omforent forslag vedtatt 17/01267 20.03.2018 Ferdig Ferdig