Oppgaveoversikt: KPLU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
014 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - dispensasjon for fradeling på 78/25 - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 18/01514 Ferdig Ferdig
013 00201101, Kommuneplanens arealdel - Behandling av klage for avslag på dispensasjon for bygging av veg til hytte på 37/134, Venelivegen 45 Rådmannens innstilling vedtatt 18/01090 Ferdig Ferdig
012 01200702, Liemarka - klage, avslag på dispensasjon fra byggegrense for bygging på 37/208, Kråkehaugvegen 291 Klage tas til følge. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan 19/00002 18.11.2019 Ferdig Ferdig
011 00201401, Kommunedelplan Natten og Tverrlie - dispensasjon for tillbygg på hytte på 56/201, Syningen Rådmannens innstilling vedtatt 19/00368 16.10.2019 Ferdig Ferdig
010 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - klagebehandling for arealbruksendring for deler av 77/14 Saken utsettes 18/01311 16.10.2019 Ferdig Ferdig
009 Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 Enstemmig vedtatt med endringer 18/00115 10.09.2019 Ferdig Ferdig
008 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tomt 58/379, Kulusetvegen 157 - klagebehandling Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt innvilges med vilkår 18/01578 10.09.2019 Ferdig Ferdig
007 Forslag til handlingsprogram for Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn Rådmannens innstilling vedtatt 19/00530 08.07.2019 Ferdig Ferdig
006 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - søknad om arealbruksendring for deler av 77/14 - klage på avslag Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning og høring. Saken legges opp til ny behandling med alternative innstillinger. 18/01311 08.07.2019 Startet Startet
005 00201101, Kommuneplanens arealdel - status innsigelse og arbeid med reguleringsplan for sykkelsti Syningen-sentrum Kommuneplanutvalget opprettholder planformålet næring for området Hågeberg/innsigelsesområdet i arealdelen i kommuneplan 12/02017 11.06.2019 Ferdig Ferdig
004 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og sysisk aktivitet 2019-2029 - høring Rådmannens innstilling vedtatt 18/00115 11.06.2019 Ferdig Ferdig
003 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell - intern høring Rådmannens innstilling vedtatt 17/00423 10.05.2019 Ferdig Ferdig
002 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeides planprogram. 18/00879 08.03.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer 16/00294 Ferdig Ferdig