Oppgaveoversikt: KPLU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
002 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeides planprogram. 18/00879 08.03.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer 16/00294 Ferdig Ferdig