Oppgaveoversikt: KPLU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
011 00201401, Kommunedelplan Natten og Tverrlie - dispensasjon for tillbygg på hytte på 56/201, Syningen Rådmannens innstilling vedtatt 19/00368 16.10.2019 Startet Startet
010 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - klagebehandling for arealbruksendring for deler av 77/14 Saken utsettes 18/01311 16.10.2019 Startet Startet
009 Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 Enstemmig vedtatt med endringer 18/00115 10.09.2019 Startet Ferdig
008 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for fradeling av tomt 58/379, Kulusetvegen 157 - klagebehandling Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt innvilges med vilkår 18/01578 10.09.2019 Startet Startet
007 Forslag til handlingsprogram for Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn Rådmannens innstilling vedtatt 19/00530 08.07.2019 Ferdig Ferdig
006 00201201, Kommunedelplan Nesbyen - søknad om arealbruksendring for deler av 77/14 - klage på avslag Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning og høring. Saken legges opp til ny behandling med alternative innstillinger. 18/01311 08.07.2019 Startet Startet
005 00201101, Kommuneplanens arealdel - status innsigelse og arbeid med reguleringsplan for sykkelsti Syningen-sentrum Kommuneplanutvalget opprettholder planformålet næring for området Hågeberg/innsigelsesområdet i arealdelen i kommuneplan 12/02017 11.06.2019 Ferdig Ferdig
004 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og sysisk aktivitet 2019-2029 - høring Rådmannens innstilling vedtatt 18/00115 11.06.2019 Ferdig Ferdig
003 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell - intern høring Rådmannens innstilling vedtatt 17/00423 10.05.2019 Ferdig Ferdig
002 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeides planprogram. 18/00879 08.03.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer 16/00294 Ferdig Ferdig