Oppgaveoversikt: OSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
019 Nasjonale prøver - delrapport til Tilstandsrapporten for grunnskolen 2020/2021 Rådmannens innstilling vedtatt 20/01270 Ferdig Ferdig
018 Kulturpris 2020 Nesbyen kommunes kulturpris 2020 tildeles Torill Thømt 20/01362 Ferdig Ferdig
017 Søknad om støtte til å gjennomføre musikalsk prosjekt Rådmannens innstilling med tilleggsforslag: Det bevilges kr 15.000 i støtte til musikalsk prosjekt i regi av Monika Engeseth. Tilskuddet skal 20/01429 Ferdig Startet
016 Sommerstengte barnehager Innstilling: Barnehagene i Nesbyen holdes åpne hele sommeren, dvs. uten vedtektsendringer. Innsparing vedr. sommervikar på kr 49.000 pr år i rådmannens forslag til Økonomiplan og budsjett for 2021-2024 tilbakeføres til barnehage sitt budsjett. 20/01381 Startet Ferdig
015 IKT-utstyr i skolene Innstilling: Plan og prinsipper for investeringer i IKT ved grunnskolen i Nesbyen tas til orientering. Tiltaket blir vurdert i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021-2024. Hovedutvalget ser med bekymring på det opparbeidede etterslep og anmoder om at det bevilges nødvendige midler for å tette etterslepet. 20/00187-3 Ferdig Ferdig
014 Barnehagekapasitet - utredning Innstilling: Rådmannens innstilling vedtatt. Rapporten tas til orientering.Eventuelle endringer i barnehagekapasitet og - struktur vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for budsjett- og økonomiplan 2021-2024 20/00708 Ferdig Ferdig
013 Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Innstilling: Ordinære anlegg: Prioritet 7 løftes til prioritet 2. Prioritet 4 løftes til prioritet 3. Prioritet 2 og 3 flyttes til prioritet 4 og 5, og så følges rådmannens innstilling videre. Nærmiljøanlegg: Prioritet 1 og 2 bytter plass. I rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for anleggsåret 2021, er tiltak satt opp i prioritert rekkefølge. Administrasjon bes om å avklare status på de ulike anleggene og eventuell forskuttering. 20/01087 Ferdig Ferdig
012 Skoleutvikling og skolesamarbeid Rammeplan for skoleutvikling og skolesamarbeid 2020 - 2025 vedtas 14/01087 Ferdig Ferdig
011 Tilstandsrapport for skoleåret 2019/2020 - grunnskolen i Nesbyen Tilstandsrapport for skoleåret 2019/2020 - grunnskolen i Nesbyen tas til orientering 19/01115 Ferdig Ferdig
010 Elevundersøkelsen - delrapporter til Tilstandsrapport for grunnskolen 2019/2020 Delrapport om Elevundersøkelsen tas til orientering (Tilstandsrapport om grunnskolen 2019/2020) 19/01115 Ferdig Ferdig
009 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Rådmannens innstilling vedtatt Ferdig Ferdig
008 Kulturmidler 2020 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Kulturmidler til skytterlag, bomiljø og barne-/ungdomsforeninger tildeles slik: Nes og Bromma skytterlag kr 19700, Barne-og ungdomsgruppa, Betel kr 5000, Nes barnelag (leikarring) kr 2000 20/00254 Ferdig Ferdig
007 Kulturmidler 2020 - grendehus Kulturmidler grendehus fordeles slik: Sollys kr 20000, Lie grendehus kr 15000, Bromma idretts- og grendehus kr 15000 20/00253 Ferdig Ferdig
006 Kulturmidler 2020 - Musikk og idrettslag Driftstilskudd til idrettslag og musikkforeninger fordeles slik: Nesbyen IL kr 83000, Bromma IL kr 6200, Nesbyen skolekorps kr 8000, Nesbyen hornmusikklag kr 0, Hallingdal juniorspelemannslag kr 0 20/00147 Ferdig Ferdig
005 Status barnehageopptak 2020/2021 Rådmannens innstilling vedtatt 20/00400 Ferdig Ferdig
004 Søknad om støtte til storhelg i Hallingdal 16.-18.10.2020, kurs- og opplevingshelg for unge folkedansarar og folkemusikarar Rådmannens innstilling vedtatt med omforent tilleggsforslag: OSK ber ordfører om at det blir utarbeidet retningslinjer i Regionrådet for Hallingdal vedrørende behandling av søknader om regionale kulturtiltak. 20/00248 Ferdig Ferdig
003 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Rådmannens innstilling vedtatt 19/01115 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen Nes Rådmannens innstilling vedtatt 18/01479 Ferdig Ferdig
001 Bygdearkiv for Nesbyen kommune Forslag fra Sp vedtatt. OSK er positive til at Nes historielag etablerer bygdearkiv i Nesbyen. Kommunen vil samarbeide med historielaget om et forprosjekt for etablering. Plassering i nær tilknytning til biblioteket. Kommunen tar initiativ til samtaler med bibliotek og historielaget for å avklare hvordan de ser på forannevnte løsning. 20/00153 Ferdig Ferdig