Oppgaveoversikt: TU 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
071 56/1103, Venehalle - omgjøring av vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00700 20.12.2018 Ferdig Ferdig
070 01201703, Einan 3 - 2. gangs behandling Rådmannens innstilling vedtatt 17/00461 20.12.2018 Ferdig Ferdig
069 02200301, Natten II øvre del - endring av reguleringsplan - klagebehandling Saken trukket før TU-møte 17/01382 20.12.2018 Ferdig Ferdig
068 Omadressering i Natten og Tverrlie Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 20.12.2018 Ferdig Startet
067 Forslag til veinavn for adressering - Einan, Natten og Tverrlie Omforent forslag vedtatt 18/00109 20.12.2018 Ferdig Startet
066 32/25 og 32/27, Bergheim - Jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 18/01407 20.12.2018 Ferdig Ferdig
065 Avgifter og gebyrer 2019 Rådmannens innstilling vedtatt 18/01404 03.12.2018 Ferdig Ferdig
064 56/1361, Gurilivegen – klage på avslag Saken sendes tilbake til administrasjonen 18/01036 03.12.2018 Ferdig Ferdig
063 Sykkelbygdavtale Rådmannens innstilling vedtatt 18/01292 03.12.2018 Ferdig Startet
062 Utbygging av VA ledning for næringsareal Grønna Rådmannens innstilling vedtatt 18/01187 03.12.2018 Ferdig Ferdig
061 01201806, Einan 4 – detaljreguleringsplan – behandling av planinitiativ Saken utsettes 18/00879 03.12.2018 Ferdig Ferdig
060 Søknad om motorferdsel – isbanekjøring på Trytetjern Rådmannens innstilling vedtatt 18/01277 03.12.2018 Ferdig Ferdig
059 01201801, Kvartal L – detaljregulering, ny planavgrensning Rådmannens innstilling vedtatt 18/00128 03.12.2018 Ferdig Ferdig
058 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 18/01328 03.12.2018 Ferdig Ferdig
057 Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - prinsipper Nes kommune vil legge til rette for at det kan søkes om dispensasjon 18/01363 03.12.2018 Ferdig Ferdig
056 32/25 og 32/27, Bergheim - konsesjon Konsesjonssøknaden innvilges 18/01407 03.12.2018 Ferdig Ferdig
055 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Saken tas til orientering 18/00544 09.11.2018 Ferdig Ferdig
054 76/18, Stertebakken - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 18/01243 09.11.2018 Ferdig Ferdig
053 76/17, Nystølen/Skålsrudstølen - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 18/01215 09.11.2018 Ferdig Ferdig
052 Behandling av konsesjonssaker i landbruket i Nes kommune. Politiske føringer Politiske retningslinjer innføres ikke 17/00989 09.11.2018 Ferdig Ferdig
051 71/11, 76/32, 86/40, Olsenbraaten - Klagebehandling av søknad om konsesjon Konsesjonssøknad innvilges 17/00365 15.10.2018 Ferdig Ferdig
050 01201601, Bøgaset 2 gbnr 56/24 - detaljreguleringsplan - sluttbehandling Reguleringsplan for Bøgaset 2 vedtas med endringer 16/00184 15.10.2018 Ferdig Ferdig
049 01201705, Trollset 2 - detaljreguleringsplan - fastsetting av planprogram I medhold av plan- og bygningslovens §4-1 og 12-9 stadfestes ikke planprogram for detaljregulering 17/01220 20.10.2018 Ferdig Ferdig
048 01200904, Del av Nesbyen sentrum - dispensasjon for endring av trafikkareal ved Nedre Jorde borettslag - vedtak Dispensasjon godkjent på vilkår 18/00235 08.10.2018 Ferdig Ferdig
047 01201705, Trollset 2 - detaljreguleringsplan - fastsetting av planprogram Saken utsettes 17/01220 16.10.2018 Ferdig Ferdig Se sak 49/18.
046 56/1103, Venehalle - behandling av klage på igangsettingstillatelse Rådmannens innstilling vedtatt 18/00700 16.10.2018 Ferdig Ferdig
045 55/4, Renslebråten - konsesjon for oppstart av hjorteoppdrett Rådmannens innstilling vedtatt 18/00146 16.10.2018 Ferdig Ferdig
044 58/28, Klypevegen 32 - fradeling av tomt til bolig Rådmannens innstilling vedtatt 18/01038 30.10.2018 Ferdig Ferdig
043 Behandling av konsesjonssaker i landbruket i Nes kommune. Politiske føringer Saken utsettes 17/00989 30.10.2018 Ferdig Ferdig Se sak 52/18
042 Motorferdsel i utmark - søknad om bruk av helikopter Rådmannens innstilling vedtatt 18/01020 30.10.2018 Ferdig Ferdig
041 Føring av protokoll Møteprotokoll gjennomgås, skrives ut i møtet og underskrives av samtlige medlemmer i teknisk utvalg før møtet heves 12/02516 10.07.2018 Ferdig Ferdig
041 Rapport motorferdsel i utmark sesongen 2017/2018 Rådmannens innstilling vedtatt 16/00908 30.10.2018 Ferdig Ferdig
040 Oppdatert vedlikeholdsplan kommunale veger Rådmannens innstilling vedtatt 18/00279 06.07.2018 Ferdig Ferdig
039 Nye veinavn for adressering 2018 - Trondrudmarka og Synstevassåsen Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 10.07.2018 Ferdig Ferdig
038 78/19, Blingsmovegen 169 - søknad om konsesjon Konsesjon innvilges 17/01087 20.07.2018 Ferdig Ferdig
037 Behandling av konsesjonssaker i landbruket i Nes kommune. Politiske føringer Saken utsettes 17/00989 26.07.2018 Ferdig Ferdig Se sak 43/18.
036 Søknad om motorferdsel i utmark - tursti Tverrlia-Bøgaset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00781 26.07.2018 Ferdig Ferdig
035 Tertialrapport 1. tertial 2018 Rådmannen må redegjøre for avvik i budsjettet, og angi tiltak som sørger for å bringe det i balanse med budsjettet 2018 18/00661 01.07.2018 Ferdig Ferdig
034 99/6, Øyvatn - Oppføring av fiskebu - Krav om lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt 16/00261 01.07.2018 Ferdig Ferdig
033 Omlegging av Vassfarvegen i Trytetjernområdet Rådmannens innstilling vedtatt 18/00645 01.07.2018 Ferdig Ferdig
032 Privatisering av kommunale veger På bakgrunn av høringssvarene ønskes ikke privatisering av kommunale veger 18/00279 01.07.2018 Ferdig Ferdig
031 00201001, Kommuneplanens arealdel - Behandling etter jordlov og plan- og bygningslov - Fradeling av boligtomt på 76/18, Alfarvegen 325 Rådmannens innstilling vedtatt 17/01054 01.07.2018 Ferdig Ferdig
030 01201306, Detaljregulering Søre Buhovd - sluttbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 13/00790 01.07.2018 Ferdig Ferdig
029 Søknad om motorferdsel i utmark - skilting og merking av løyper i Nes nordmark - forlenget arbeidsfrist Rådmannens innstilling vedtatt 17/00651 01.07.2018 Ferdig Ferdig
028 90/6, Bergeplassen - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 18/00633 01.07.2018 Ferdig Ferdig
027 58/73, Skirvedalsvegen 39 - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 18/00351 01.07.2018 Ferdig Ferdig
026 Behandling av konsesjonssaker i landbruket i Nes kommune. Politiske føringer Saken utsatt 17/00989 01.07.2018 Ferdig Ferdig Se sak 37/18.
025 VA-norm Rådmannens innstilling vedtatt 17/01421 04.05.2018 Ferdig Ferdig
024 Forslag til nye veinavn for adressering 2018 - Trondrudmarka, Trollset og Synstevassåsen Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 11.05.2018 Ferdig Ferdig
023 99/6, Øyvatn - oppføring av fiskebu - klage Fiskebua godkjennes 16/00261 11.05.2018 Ferdig Ferdig
022 01201603, Nystølkroken - detaljreguleringsplan 2. gangs behandling - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 16/00186 11.05.2018 Ferdig Ferdig
021 01201201, Detaljregulering på Liaberg/Liaset, 84/28, 86/8 m.fl. - sluttbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 12/01105 11.05.2018 Ferdig Ferdig
020 Vegpakke Nes Rådmannens innstilling vedtatt 18/00279 06.04.2018 Ferdig Ferdig
019 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 17/01421 03.04.2018 Ferdig Ferdig
018 Plan for utskiftning og rehabilitering av ledningsnett Rådmannens innstilling vedtatt 18/00262 03.04.2018 Ferdig Ferdig
017 Behanding av tiltaksplan for gravearbeid i forurenset grunn Rådmannens innstilling vedtatt 17/01339 03.04.2018 Ferdig Ferdig
016 01201605, Detaljreguleringsplan Tverrlie 7 - 2. gangs behandling og egengodkjenning Rådmannens innstilling vedtatt med tillegg 16/00963 03.04.2018 Ferdig Ferdig
015 00201001, Kommuneplanens arealdel- fradeling av boligtomt på 76/18 Saken utsettes 17/01054 03.04.2018 Ferdig Ferdig Se sak 31/18.
014 96/1 og 99/5, Mjølid - deling av eiendom Saken fremmes for behandling i Kommunestyret 17/01137 03.04.2018 Startet Ferdig
013 Motorferdsel i utmark - turveg på Myking Rådmannens innstilling vedtatt 18/00071 20.03.2018 Ferdig Ferdig
012 VA-norm Foreslått VA-norm legges ut på høring 17/01421 12.05.2018 Ferdig Ferdig
011 Sykkelsti fra Syningen til sentrum - avklaring av tidligere vedtak Rådmannens innstilling 2 vedtatt 17/00936 20.03.2018 Ferdig Ferdig
010 78/354, Grimsgårdvegen 10 - retting av konsesjon Forslag lagt fram i møtet vedtatt 17/01022 20.03.2018 Ferdig Ferdig
009 Kommunestyrevedtak 59/17 - vedtak om samarbeidsklima politikere og adm. Kommunestyrevedtak av 27.10.17 tas til orientering 16/00964 20.03.2018 Ferdig Ferdig
008 56/1133, Nesbyen fjellandsby - klage på igangsettstillatelse Klage avslått 15/00739 20.03.2018 Ferdig Ferdig
007 Nes ungdomsskole - utbygging av garderober og kontorplasser Innstilling alternativ 1 innstilt 17/01267 20.03.2018 Ferdig Ferdig
006 Motorferdsel i utmark - leiekjøring Innstilling vedtatt med tillegg 17/01316 16.02.2018 Ferdig Ferdig
005 VA-norm Innstilling vedtatt 17/01421 20.03.2018 Ferdig Ferdig
004 Oppstart av prosess for mulig vern for deler av Nes kommuneskoger Innstilling vedtatt 18/00020 12.06.2018 Ferdig Ferdig
003 61/27, Saaten jaktrett - overdragelse av eiendom Saken utsettes 17/01281 20.03.2018 Ferdig Ferdig Saken avsluttet etter brev fra advokat Resen-Fellie april 2018.
002 61/27, Saaten jaktrett - overdragelse av eiendom Saken utsettes 17/01281 20.03.2018 Ferdig Ferdig Saken avsluttet etter brev fra advokat Resen-Fellie april 2018.
001 71/11, 76/32, 86/40, Olsenbraaten - klagebehandling konsesjon Saken utsettes 17/00365 20.03.2018 Ferdig Ferdig Se sak 51/18.