Oppgaveoversikt: FSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
074 Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024 Innstilling lagt ut til offentlig ettersyn 20/00107 Ferdig Ferdig
074 Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024 Innstilling lagt ut til offentlig ettersyn 20/00107 Ferdig Ferdig
073 Overføring av bevilgninger fra 2020 til 2021 Rådmannens innstilling vedtatt 20/01509 Ferdig Ferdig
072 Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021 Rådmannens innstilling vedtatt. 20/01059 Startet Startet
071 Regulering av husleie i kommunale boliger I tillegg til ordinær prisøkning gis det et påskag i husleie på kr 750 per måned til dekning av ekstra vedlikehold, plenklipping, snømåking og strøing. Ordningen gjelder kommunale boliger for vanskeligstilte med virkning fra 01.01.21 20/01514 Ferdig Ferdig
070 Søknad om fritak for eiendomsskatt for Sagtomta borettslag Nesbyen kommune ettergir eiendomsskatt for skatteåret 2020, med kr 38.000, gjeldende for gbnr. 44/80,82 på Sagtomta borettslag. Vedtaket begrunnes med at leilighetene er forbeholdt sterkt pleietrengende pasienter og at det er kommunen som tildeler plass til leilighetene. Borettslaget bør kontakt Skatteetaten for å forsikre seg om at verdigrunnlaget tilsvarer omsetningsverdi. Det er ønskelig at vedtektene i borettslaget endres slik at kommunen kan kjøpe flere leiligheter. Vilkår: Det forutsettes at fritaket på disse leilighetene som blir fritatt blir hensyntatt i viderefaktureringen fra borettslaget til disse leilighetene 20/01474 Ferdig Ferdig
069 Oppdatert plan for utskifting og rehabilitering av ledningsnett. Saken utsettes. 18/00262 Startet Ferdig
068 Hovedplan vann og avløp med oppdatert rensedistrikt for Nesbyen og handlingsplan 2020 - 2030 Saken utsettes 19/00280 Startet Ferdig
067 Barnehagekapasitet - utredning Rapporten tas til orientering. Eventuelle endringer i barnehagekapasiteten og - struktur vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024 20/00708 Ferdig Ferdig
066 Nytt tiltak innenfor helse og omsorg Saken er unntatt offentlighet 20/01503 Startet Startet
065 Barnehagekapasitet Sak om barnehagekapasitet utsettes til Formannskapets møte 3. desember 2020 20/00708 Ferdig Ferdig
064 IKT-utstyr i skolene Plan og prinsipper for investeringer i IKT ved grunnskolen i Nesbyen tas til orientering. Tiltaket blir vurdert i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024. 20/00187 Ferdig Ferdig
063 Søknad om tilskudd fra Regionalforvaltning - krisepakke 3 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 20/01319 Ferdig Ferdig
062 Søknad om tilskudd fra næringsfond Saksdokumentet er unntatt offentlighet 20/01319 Ferdig Ferdig
061 Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2026 Vedtas av Kommunestyret 20/00101 Ferdig Ferdig
060 79/39 festenr. 1, Hallingmarken - eiendomsskatt 1. Eiendommen 79/39/1, Hallingmarken, fritas for eiendomsskatt for 2020. 2. Eiendommen vurderes for fritak etter eigedomskattelova § 7 a i forbindelse med budsjettbehandling høsten 2020 20/00229 Ferdig Ferdig
059 Næringsfond 2017 - 2019 Vedtas av Kommunestyret 20/00878 Ferdig Ferdig
058 TV-aksjon 2020 - NRK WWF 18.10.20 Nesbyen kommune bevilger kr 10.000 som bidrag til TV-aksjonen 2020. Beløpet dekkes over konto 100.1805.14700 20/00547 Ferdig Ferdig
057 76/3, Møllevgen 7 A - søknad om fritak fra eiendomsskatt Søknaden avlås, på bakgrunn av gjeldende retningslinjer. 20/00240 Ferdig Ferdig
056 Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Hallingdal /Valdres 1. Nesbyen kommunestyre viser til representantskapet sitt vedtak i sak 9/20, møtedato 07.05.20, og støtter vedtaket om at Kommunerevisjon IKS blir oppløst. 2. Kommunestyret ber representantskapet om å gjennomføre prosess for oppløsning jfr. selskapsavtale § 14 b 3. Vedtaket gjøres etter Kommuneloven § 11-8, 1.edd (hastesaker) 19/01423 Ferdig Ferdig
055 Felles forliksråd i Hallingdal a) Det blir oppretta eit felles forliksråd for kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå. Det nye forliksrådet får namnet Hallingdal forliksråd. b) Felles forliksråd skal tre i kraft fra 1.1.2021. c) Forliksrådet skal ha 3 lekdommarar og 3 varamedlemmer. Representasjon frå kommunane skal endrast for kvar periode. Fyrste peridoe har Hol, Gol og Flå lekdommarar og Ål. Hemsedal og Nesbyen har varamedllemmer. Hver kommune velger en møtefullmektig. d) Leiarvervet skal rullere for kvar valperiode i rekkefølge; Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Flå, Nesbyen. e) Sekretariatet blir betjent av Midtre Hallingdal lensmannskontor, som i dag. 19/01306 Ferdig Ferdig
054 Søknad om kursstøtte fra næringsfondet til næringslivet i Nesbyen Nesbyen kommune er positive til tiltaket, men takker nei til dette konkrete tilbudet. 20/00993 Ferdig Ferdig
053 Justering av investeringsbudsjettet 1. tertial 2020 Innstilling som rådmannens innstilling 20/00728 Startet Startet
052 Justering av driftsbudsjettet 1. tertial 2020 Innstilling: 1. Budsjetterte renteutgifter reduseres med 2,3 mill kr 2. Rammetilskuddet økes med kr 2.909.000 3. Skatt på inntekt og formue reduseres med kr 857.000 4. Beløpet (5 mill) som er satt av til lønnsvekst reduseres med 1 mill til 4 mill kr 5. Budsjettrammen for oppvekst og kultur økes med kr. 469.000 6. Budsjettrammen for Teknisk økes med kr 464.000 7. Budsjettrammen for helse og omsorg økes med kr 4.419.000 8. Det bevilges kr 376.000 til innhenting av ekstern kompetanse, og finansieres ved bruk av disposisjonsfond 20/00727 Ferdig Ferdig
051 Tertialrapport 1. tertial 2020 Innstilling: Tertialrapport for Nesbyen kommune 1. tertial 2020, tas til orientering. 20/00013 Ferdig Ferdig
050 Årsmelding og regnskap 2019 - Nesbyen kommune Innstilling: 1. Det fremlagte regnskap for Nesbyen komune godkjennes. 2. Udekket underskudd for 2019 å 4.284.228,53 dekkes av disposisjonsfond. 3. Udekket underskudd for 2017 på 1.052.053,22 dekkes av disposisjonsfond. 4. Årsmelding for 2019 tas til orientering. 20/00702 Ferdig Ferdig
049 Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.224 - Gøtt øl AS 1. Gøtt øl gis bevilling for salg av øl i gruppe 1 for perioden 01.07.20 - 30.06.24 i egne lokaler i tilknytning til produksjonsanelgget i Stasjonsvegen 1. Det er ikke tillatt med skjenking i de samme lokalene. 2. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 kan sje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 fra mandag til fredag og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag før helligdag unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 3. Styrer for salgsbevillingen er Adnan Helja. Stedfortreder for styrer er Bård Haraldset. Det forutsettes at styrer og stedfortreder har gjennomført nødvendig kunnskapsprøve i alkoholloven for salgsbevilling innen ny bevillingsperiode starter. 4. Bevillingen gjelder eller i henhold til alkoholloven og de til enhver gjeldende regler og retningslinjer. 20/00716 Ferdig Ferdig
048 Søknad om salgsbevilling perioden 01.07.20 -30.06.24 -, Spar Nesbyen Bevillingen gjelder eller i henhold til alkoholoven og de til enhver tid gjeldende regler. 20/00450 Ferdig Ferdig
047 Søknad om salgsbevilling perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Rema 1000 Nesbyen 1. Rf G2 22 AS gis bevilling til salg av øl i gruppe 1 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder for REMA 1000 sine lokaler i Rukkedalsvegen 45. 3. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 fra mandag til fredag og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag før helligdag unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 4. Styrer for salgsbevilling er Andreas Eidal. Stedfortreder for styrer er Tina S. Garnås. Det forutsettes at kunnskapsprøve for salg etter alkoholloven er gjennomført før starten av bevillingsperioden. 5. Bevillingen gjelder eller i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. 20/00518 Ferdig Ferdig
046 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nystølen hyttegrend DA 1. Nystølen hyttegrend DA gis alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder for Nystølkroken kafe med kafeteria og restuarant. Utendørs skjenking gjelder veranda og innredet løe og lavvo nær inngangspartiet. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillatest fra kl. 12.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Gruppe 3 tillates fra kl. 15.30 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Skjenking tillates ikke samtidig som det pågår idrettsarrangement. 5. Styrer for bevillingen er mai Britt Holm. Stedfortreder for styrer er Helge Holm. 6. Bevillingen gjelder ellers i henhold til alkolloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innvending fra annnen offentlig myndighet. 20/00504 Ferdig Ferdig
045 Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Myking kolonial AS 1, Myking kolonial gis bevilling til salg av øl i gruppe 1 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 kan skjea fra kl. 08.00 - kl. 20.00 på mandagn til fredag og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag før helligdag unntatt dagen før kristi himmelsfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 3. Styrer for salgsbevillingen er Anne M. Syversen. Stedfortreder for styrer er Marianne Syversen. 4. Bevillingen gjelder eller i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. 20/00503 Ferdig Ferdig
044 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Motell Nor Kro AS 1. Motell Nor Kro AS gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder for kro, festsal, TV-stue og utendørs servering på delvis inngjerdet uteplass i tilknytning til kro. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillatest fra kl. 08.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Gruppe 3 tillates fra kl. 13.00 og skal være avsluttet senest kl 02.00. 4. Styrer for bevillingenn er Endre H. Nordhagen. Stedfortreder for styrer er Anne Betty Nordhagen. 5. Bevillingen gjelder ellers i henhold til alkoholloven, og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innvendinger fra annen offentlig myndighet. 20/00490 Ferdig Ferdig
043 Søknad om serverings - og skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nesyen kro AS 1. Nesbyen kro AS gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 i perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder i kroa sitt serveringsareal og resturant/peisestue samt uteservering på et avgrenset området på begge sider av bygget. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillates fra kl. 08.00 og gruppe 3 fra kl. 13.00. All skjenking skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Styrer for bevillingen er Gunn Anny Reime med Jan-Eirik Thorberg som stedfortreder. 5. Bevillingen gjelder ellers i henhold til serveringsloven og alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innsigelser fra annen offentlig myndighet. 20/00469 Ferdig Ferdig
042 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 30.06.24 Nesbyen Golf AS 1. Nesbyen Golf AS gis alminnelig skjenkebevilling i Golfstua for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. Bevillingen gjelder i Golfstua sitt serveringsareal og uteservering på et avgrenset område. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillates fra kl. 12.00 og gruppe 3 fra kl. 15.30. I vintersesongenen fra kl. 16.10 til 15.05 tillates skjenking i gruppe 3 fra kl. 13.00. All skjeking skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Skjenking tillates ikke samtidig som det pågår idrettsarrangement. 5. Styrer for bevillingen er Dorthe M. Rasmussen. Det innvilges unntak for kravet om stedfortreder. 6. Bevillingen gjelder eller i henhold til serveringsloven og alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innsigelser fra annen offentlig myndighet. 20/00461 Ferdig Ferdig
041 Søknad skjenkebevilling perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Sutøya Feriepark AS 1. Sutøya Feriepark AS gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder i kafe og pub i hovedhuset samt uteservering på et avgrenset område. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tilltates fra kl. 08.00 og all skjenking skal være avsluttet senest kl 02.00. 4. Styrer fra bevillingen er Hege Hjørnegård med Kai Halvorsen som stedfortreder. 5. Bevillingen gjelder ellers i henhold til serveringsloven og alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innsigelse fra annen offentlig myndighet. 20/00421 Ferdig Ferdig
040 Søknad om salgsbeviling perioden 01.07.20 - 30.06.24, Nor Senter Bromma AS 1. Nor Senteret Bromma AS gis bevilling til salg av øl i gruppe 1 for periodne 01.07.20 - 30.06.24. 2. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 fra mandag a) til fredag og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag b) før helligdag unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i c) gr. 1 er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 3. Styrer for salgsbevilling er Roald Sverre Urtegård. Stedfortreder for styrer er Jostein Nordhagen Urtegård. 4. Bevillinge gjelder ellers i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. 20/00387 Ferdig Ferdig
039 Søknad om skjenkebevilling periodne 01.07.20 - 30.06.24 - Smedsgården 1. Smedsgården gis alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillinge gjelder for spisesal, salonger og utendørs servering på veranda under salong. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillatest fra kl. 08.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Gruppe 3 tillates fra kl. 13.og skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Styrer for bevillingen er Anni Thoen. Stedfortreder for styrer er Morten Thoen. 5. Bevilingen gjelder eller i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innvendinger fra annen offentlig myndighet. 20/00295 Ferdig Ferdig
038 Søknad om skjenkebevilling 01.07.20 - 30.06.24 - Li`s Fortuna china Restaurant & Kafe AS 1. Li`s Fortuna China Restaurant & Kafe gis alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder for kafe, stue og spisesal og utendørs servering på inngjerdet veranda som tidligere. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillates fra kl. 08.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Gruppe 3 tillates fra kl. 13.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Styrer for bevillingen er Xingmei Situ. Stedfortreder for styrer er Zhen Guang Li. 5. Bevillingen gjelder ellers i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innvendinger fra annen offentlig myndighet. 20/00266 Ferdig Ferdig
037 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Nesbyen alpinsenter AS 1. Nesbyen alpinsenter AS gis alminnelig skjenkebevilling i Skistua for skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 for perioden 01.07.20 30.06.24. 2. Bevillinge gjelder i Skistua sitt serveringsareal og årestur samt uteservering på et avgrenset område. 3. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillates frakl. 12.00 og gruppe 3 fra kl. 15.30. All skjenking skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Skjenking tillates ikke samtidig som det pågår idrettsarrangement. 5. Styrer for bevillinge er Dorthe M. Rasmussen med Terje Hanserud som stedfortreder. 6. Bevilingen gjelder ellers i henhold til serveringsloven og alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innsigelse fra annen offentlig myndighet. 20/00137 Ferdig Ferdig
036 Søknad om salgsbevilling i peridoen 01.07.20 - 30.06.24 - Coop Extra Nesbyen 1. Norsk butikkdrift AS gis bevilling for Extra Nesbyen til salg av øl i gruppe 1 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 fra mandag a) til fredag fra kl. 08l00 til kl. 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag b)før helligdag unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i c)gruppe 1 er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 4. Bevillingen gjelder eller i henhold til alkoholloven og de til envher tid gjeldende regler og retningslinjer. 20/00097 Ferdig Ferdig
035 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Kiwi 1. NG Kiwi Innland AS gis bevilling for Kiwi avd. 008 til salg av øl i gruppe 1 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Salg og utlevering av alkoho i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 mandag a) til fredag fra kl. 08.00 til kl 18.00 på lørdager og andre hverdager som er siste dag b) før helligdag unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkohol i c) gr. 1 er ikke tilltatt på søndager, helligdager , 1. og 17. mai 3. Styrer for salgsbevillinge er Knut Erling Jorde. Stedfortreder for styrer er Anja Tollefsen Rodegård 20/00064 Ferdig Ferdig
034 Søknad om skjenkebevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 1. Thoen hotel gis alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1,2 og 3 for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 2. Bevillingen gjelder for hotellets lokaler og utendørs skjenking på særskilt avgrenset område som tidligere. 3. Skjenking av alkohol i grupp 1 og 2 tilltates fra kl. 08.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Gruppe 3 tillates fra kl. 13.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. 4. Styrer for skjenkebevilling er Ivar Thoen. Det gjøres unntat for kravet om stedfortreder for styrer. 5. Bevillingen gjelder ellers i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, og at det ikke er innvendinger fra annen offentlig myndighet. 20/00056 Ferdig Ferdig
033 Retningslinjer for salg av kommunal eiendom Innstilling: 1. Retningslinjene for salg av kommunal eiendom vedtas og legges til grunn for salg av kommunal eiendom. 2. Delegasjonsreglementet for saker knyttet til eiendom eller punkter som omhandler salg av kommunal eiendom forblir uendret. 3. Retningslinjene gjelder fra vedtakstidspunktet. 20/00725 Startet Startet
032 Heltidskultur helse og omsorg Innstilling: Arbeidet med heltidskultur i Helse og omsorg ses i en sammenheng med øvrige enheter i kommunen i forbindelse med utredning av mulige omstillings- og effektiviseringstiltak i Nesbyen kommune (FMS sak 12/20). Om heltidskultur ikke blir vurdert i denne forbindelsen, sendes saken til trepartssamarbeidet i Administrasjonsutvalget 19/00817 Startet Startet
031 Søknad om tilskudd og lån fra kommunalt næringsfond til oppstart, oppussing og tilretteleggign av lokaler - Nesbyen ski og sykkel AS Innstilling: 1. Nesbyen kommune innvilger kr 70.000 i tilskudd og avslår søknad om lån. 2. Tiltak skal være gjennomført innen 12 md fra dato for innvilgelse 3. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker, med vedlegg av bilag og timeliste over egeninnsats. 20/00624 15.06.2021 Ferdig Ferdig
030 Søknad om 100.000 til Tråkk`n Roll SA Innstilling: 1. Nesbyen kommune innvilger kr 100.000. 2. beløpet utbetales etter faktura 20/00648 Ferdig Ferdig
029 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal helsetjenester Innstilling: 1. Nesbyen kommuen innvilger kr 50.000. 2.Utbetaling skjer etter faktura fra søker med bilag av utgifter og timeliste for egeninnsats. 3. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen når tiltak er ferdigstilt. 4. Frist for gjennomføring er 12 måneder. 20/00715 15.06.2021 Ferdig Ferdig
028 Søknad om serverings- og skjenkebevilling for perioden til og med 30.06.20, og perioden 01.07.20 - 30.06.24, Gøtt pøbb AS 1. Hit Jcp AS gis serveringsbevilling for Gøtt Pøbb as. 2. Hit Jcp AS gis skjenkebevilling for Gøtt Pøbb AS til skjenking av gruppe 1,2 og 3 for perioden frem til 30.06.20 og for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 3. Bevillingene gjelder for pub i innendørs lokaler i Stasjonsvegen 1 og utendørs på tilstøtende og avgrenset areal vest og sør for lokalet. 4. Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tillates fra kl 08.00 og skal være avsluttet senest kl. 02.00. Skjenking av alkohol i gruppe 3 tillates fra kl 13.00 og skal være avsluttet senest kl 02.00. 5. Styrer for serverings- og skjenkebevillingen er Adnan Helja. Stedfortreder for styrer er Bård Haraldset. Det forutsettes at stedfortreder gjennomfører kunnskapspørve i alkoholloven innen 1. juli 2020. 6. Bevillingsgebyr for 2020 settes til kr 5.300 med eventuelt etterberegning dersom omsetningen overstiger minimumsgebyret. 7. Bevillingen gjelder ellers i henhold til serveringsloven og alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer inkludert smittevernstiltak og at det ikke er innsigelser fra annen offentlig myndighet. 20/00622 Ferdig Ferdig
027 Søknad om underskuddsgaranti på kr 50.000 til drift av Meteorittparken Gardnos, sesong 2020 1. Nesbyen kommune innvilger søknad om underskuddsgaranti på inntil kr 50.000 for 2020 sesongen. 2. Dersom Gol og Flå kommuner blir med tilsvarende inntil kr 25.000 hver, blir det et eventuelt underskudd å fordele forholdsmessig etter sesongen. 3. Utbetaling skjer etter 2020 sesongen, etter faktura fra søker. 20/00607 Ferdig Ferdig
026 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Mortens sykkelverksted 1. Nesbyen kommune vil innvilge kr 35.000 i tilskudd fra næringsfondet for å etablere Mortens sykkelverksted. 2. Tilskudd innvilges jf. Retningslinjer for næringsfondet. 3. tiltaket skal være gjennomført innen 12 måneder fra dato for innvilgelse. 4. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker. 5. Sluttrapport skal sendes Nesbyen kommune v/næringsutviklinger innen 01.06.2021 20/00541 01.06.2021 Ferdig Ferdig
025 52/27, Steinmogutu 41 - fritak for eiendomsskatt Saken er behandlet unntatt offentlighet 19/00428 Ferdig Ferdig
024 "Inn på tunet" - inngåelse av kortsiktig avtale 1. Saken behandles etter § 11-8 i Kommuneloven . 2. Rådmannen bes forhandle fram en kortsiktig kontrakt med Inn på tunet Haugaplassan, med varighet fram til 15.09.2020. 3. Avtalen gjelder for inntil 4 brukere innen kommunal rusomsrog/psykisk helse jf. tildelt statlig tilskudd. 4. Punktet er unntatt offentlighet. 5. Det settes i gang en prosess med å innhente anbud om langsiktig avtale via Doffin. 6. Vedtaket punkt 4 unntas offentlighet inntil avtale er inngått av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon, jf. offentleglova § 23. 20/00256 Startet Startet
023 Lovlighetskontroll av sak 6/20: "Inn på tunet " - møte i Formannskap 31.03.20 Saken utsettes 20/00485 Startet Startet
022 Kommunens bidrag til det lokale næringslivet - forespørsel fra Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) Rådmannens tilbakemelding til NTN, datert 31. mars, tas til vitende 20/00537 Startet Startet
021 Samarbeid om innkrevjong av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal 1. Nesbyen kommunestyre vedtar en samarbeidsavtale om innkreving av kommunale krav, for kommunane Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. 2.Samarbeidet blir organisert som et adminstrativt vertskommunesamarbeid med Gol som vertskommune. 3. Behovet for ressurser blir revidert etter 1 års drift. 4. Flå/Nesbyen/Ål/Hol/Hemsedal kommune delegerer myndigheten til Felles innkrevingskontor i Gol kommune å drive inn kommunale avgifter og krav. 20/00536 Startet Startet
020 Søknad om salgsbevilling i perioden 01.07.20 - 30.06.24 - Vinmonopolet AS 1. AS Vinmonopolet gis bevilling til salg av drikk med høyere alkohoinnhold enn 4,7 volumprosent for vinmonopolbutikk i Jordeshagen 3 i Nesbyen kommune. 2. Bevllingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 3. Tilllatte salgstider er det maksimale av hva som er tillatt for salg fra AS Vinmonopolets utsalg, men ikke utover det som blir vedtatt som maksimaltider for ordinære dagligvareforretninger i kommunen. 4. Bevillingen gjelder ellers i henhold til alkoholloven og de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. 20/00034 Ferdig Ferdig
019 73/54, Helse- og servicesenteret - ombygging 1.Ombygging av helse og servicesenteret igangsettes så raskt som mulig etterat intensjonsavtale med Vestre Viken om legepraksis er utarbeidet. 2.Rådmannen kan uansett igangsette arbeidene med ombygging av helsestasjon som en del av å sikre gode tjenester til innbyggerne. 3. Kostnadsgrense for total ombygging er 1.79 mill + mva og ca 0,6 mill av dette er avsatt til ombygging av helsestasjonen. 4. Rådmannen får i oppdrag å finne kostnadseffektive løsninger for gjennomføring av prosjeket og begrense kostnader under gjennomføring. 5. Ombyggingen på kr 2.235.000 (inkl. mva) finansieres gjennom den vedtatte lånerammen på kr 92.546.000 på inneværende års investeringsbudsjett. Dette innebærer at de eksisterende prosjektene må reduseres med tilsvarende samlet beløp (kr 2.235.000) Alternativt finansieres ombyggingen gjennom et låneopptak på kr 2.235.000 eller en kombinasjon av reduksjon av andre tiltak i investeringsbudsjettet og nytt låneopptak 20/00534 Ferdig Ferdig
018 Oppklassifisering av del av privat vei Første 50 m av Gartnerlykkja oppklassifiseres til kommunal veg. Den kommunale delen av Mykingvegen nedklassifiseres til privat veg og overføres til veglaget av den privateide delen av Mykingvegen. 19/01022 Ferdig Ferdig
017 Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter Eventuell bygging av kunstgressbane med revidert kostnadsoverslag vurderes på nytt i 2022. 19/00768 Ferdig Ferdig
016 Sykkestil fra Syningen til sentrum Kommunens stadfester vedtak i sak 68/17. Innvilgelse av midlertidig lån kr 1.780.000 til Stiftelse Norges Flotteste Sykkelopplevelse 17/00936 Ferdig Ferdig
015 Søknad om tilskudd til oppbevaringsboks for sykkel - Bikebox Technologies AS Kommunen innvilge tilskudd kr 59.112, Tiltaket skal være gjennomført innen 12 måneder fra innvilgelse. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura. Sluttrapport sendes kommunen innen 01.05.21 19/01327 Ferdig Ferdig
014 Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2016 Administasjonen får i oppdrag å foreslå en arbeidsgruppe med mandat om å revidere handlingsplanen for 2020 - 2021. Forslaget fremmes til kommunestyremøte 14. mai 2020 20/00101 Ferdig Ferdig
013 01201804, Sykkelsti Syningen-sentrum - detaljreguleringsplan - 2.gangs behandling Detaljreguleringsplan vedtas, med reguleringskart og planbestemmelse ALT 1 datert 09.03.2020 18/00769 Ferdig Ferdig
012 Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse 1. Det innhentes ekstern kompetanse, i arbeidet med å utrede mulig omstillings- og effektiviseringstiltak i Nesbyen kommune. 2. Finansering skjer ved bruk av disposisjonsfond. 3. I denne prosessen bør det også legges en tydelig informasjons- og kommunkasjonsstrategi overfor alle ansatte. 20/00207 Startet Startet
011 Nesbyen renseanelgg - forprosjekt Forprosjektet tas til etterretning. Nytt renseanelgg bygges ikke ved eksisterende renseanlegg. Norconsult utarbeider sammenligning mellom alternative tomter på Moan- og Grønna-industriområde. Reguleringsplanarbeidet ved nåværende renseanlegg avsluttes. Rådmannen legger frem sak vedrørerende ny plassering og videre fremdrift i kommunestyrets mai-møte. 18/01520 Ferdig Ferdig
010 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 tas til orientering. 20/00296 Ferdig Ferdig
009 Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesbyen kommune 2020 - 2024 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024 vedtas. Myndighet til å treffe vedtak om prikkdeling delegeres til rådmannen 20/00112 Ferdig Ferdig
008 Kommunerevisjon IKS Hallingdal/Valdres - Endring av selskapsavtale fra 01.01.2020 Revidert selskapsavtale vedtas med virkning fra 01.01.2020 19/01423 Ferdig Ferdig
007 Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen i Nes Tiltstandsrapport tas til orientering. 18/01479 Ferdig Ferdig
006 Inn på tunet 1.Inn på tunet skal være et supplement til andre kommunale tjenester i Nesbyen kommune der det ikke finnes andre gode alternativ. 2.Tiltaket skal følge reglene for offentlige anskaffelser og dekkes innenfor vedtatt budsjettramme. 3. Formannskapet tar rådmannens notat om kommunens økonomiske situasjon til etterretning og støtter hans beslutning om ikke å videreføre kjøp av tjenester fra Inn på tunet i næværende situasjon. 4. Dersom faglige vurderingenr tilsier at kommunen bør benytte seg av tjenester fra "Inn på Tunet" og der er innenfor vedtatt budsjett, kan rådmannen innhente anbud på dette innenfor gjeldende regler uten at det behandles politisk. 20/00256 Startet Ferdig
005 Hallingdal kraftnett AS - tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille fra 01.01.2021 Det etableres konsern i Hallingdal Kraftnett AS senest innen 01.01.2021 for tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille, jf. energiloven § 4-6. Ordfører gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter for å tilpasse Hallingdal Kraftnett AS til det lovpålagte kravet om selskapsmessig skille som skissert i planlagt selskapsstruktur, herunder å signere på stiftelsesdokument ved opprettelse av HKN AS (morselskap) og avtale for videreføring av eksisterende aksjonæravtale for Hallingdal Kraftnett AS i det nye morselskapet, samt å stemme i tråd med dette på relevante generalforsamlinger for å sikre gjennomføring av endringen. 20/00167 Ferdig Ferdig
004 Inn på tunet Innstilling: Inn på Tunet-tjenester kjøpes fram til 30.06.2020. Administrasjonen sender ut en anbudsforespørsel snarest mulig. Stipulert kostnad ca 750.000 for perioden april - juni dekkes inn ved at politikergodtgjørelsen reduseres med 10 % fra 01.04. - 31.12.2020 med unntak av ordfører og resten dekkes av disposisjonsfond. 20/00256+ Ferdig Ferdig
003 Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse Innstilling: 1. Det innhentes ekstern kompetanse, i arbeidet med å utrede mulig omstililgns- og effektiviseringstiltak. 2.Finansering skjer ved bruk av disposisjonsfond. 3.I denne prosessen bør det også legges en tydelig informasjons- og kommunikasjonsstrategi overfor alle ansatte. 20/00207 Startet Ferdig
002 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser Saken sendes til Kommunestyret uten realitetsbehandling. Søker inviteres til å orientere om tiltaket i kommunestyrets møte 13.02.2020 Ferdig Ferdig
001 Søknad om tilskudd til lader til el-vil - Nesbyen Auto AS Vedtak begrunnes med stort behov for hurtigbilladere i Nesbyen. Tilskudd innvilges med kr 50.000 fra Næringsfondet til etablering av ladepunkter med hurtiglader og betalingsløsning. Frist for gjennomføring er 12 måneder fra dato for innvilgning. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker. Ladepunktet må være tydelig merket og være tilgjengelig for publikum 24 timer i døgnet. 19/01328 Ferdig Ferdig