Oppgaveoversikt: FSK 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
013 01201804, Sykkelsti Syningen-sentrum - detaljreguleringsplan - 2.gangs behandling Detaljreguleringsplan vedtas, med reguleringskart og planbestemmelse ALT 1 datert 09.03.2020 18/00769 Ferdig Startet
012 Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse 1. Det innhentes ekstern kompetanse, i arbeidet med å utrede mulig omstillings- og effektiviseringstiltak i Nesbyen kommune. 2. Finansering skjer ved bruk av disposisjonsfond. 3. I denne prosessen bør det også legges en tydelig informasjons- og kommunkasjonsstrategi overfor alle ansatte. 20/00207 Startet Startet
011 Nesbyen renseanelgg - forprosjekt Forprosjektet tas til etterretning. Nytt renseanelgg bygges ikke ved eksisterende renseanlegg. Norconsult utarbeider sammenligning mellom alternative tomter på Moan- og Grønna-industriområde. Reguleringsplanarbeidet ved nåværende renseanlegg avsluttes. Rådmannen legger frem sak vedrørerende ny plassering og videre fremdrift i kommunestyrets mai-møte. 18/01520 Ferdig Ferdig
010 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 tas til orientering. 20/00296 Ferdig Ferdig
009 Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesbyen kommune 2020 - 2024 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024 vedtas. Myndighet til å treffe vedtak om prikkdeling delegeres til rådmannen 20/00112 Ferdig Ferdig
008 Kommunerevisjon IKS Hallingdal/Valdres - Endring av selskapsavtale fra 01.01.2020 Revidert selskapsavtale vedtas med virkning fra 01.01.2020 19/01423 Ferdig Ferdig
007 Tilstandsrapport for skoleåret 2018/2019 - grunnskolen i Nes Tiltstandsrapport tas til orientering. 18/01479 Ferdig Ferdig
006 Inn på tunet 1.Inn på tunet skal være et supplement til andre kommunale tjenester i Nesbyen kommune der det ikke finnes andre gode alternativ. 2.Tiltaket skal følge reglene for offentlige anskaffelser og dekkes innenfor vedtatt budsjettramme. 3. Formannskapet tar rådmannens notat om kommunens økonomiske situasjon til etterretning og støtter hans beslutning om ikke å videreføre kjøp av tjenester fra Inn på tunet i næværende situasjon. 4. Dersom faglige vurderingenr tilsier at kommunen bør benytte seg av tjenester fra "Inn på Tunet" og der er innenfor vedtatt budsjett, kan rådmannen innhente anbud på dette innenfor gjeldende regler uten at det behandles politisk. 20/00256 Startet Ferdig
005 Hallingdal kraftnett AS - tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille fra 01.01.2021 Det etableres konsern i Hallingdal Kraftnett AS senest innen 01.01.2021 for tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille, jf. energiloven § 4-6. Ordfører gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter for å tilpasse Hallingdal Kraftnett AS til det lovpålagte kravet om selskapsmessig skille som skissert i planlagt selskapsstruktur, herunder å signere på stiftelsesdokument ved opprettelse av HKN AS (morselskap) og avtale for videreføring av eksisterende aksjonæravtale for Hallingdal Kraftnett AS i det nye morselskapet, samt å stemme i tråd med dette på relevante generalforsamlinger for å sikre gjennomføring av endringen. 20/00167 Startet Startet
004 Inn på tunet Innstilling: Inn på Tunet-tjenester kjøpes fram til 30.06.2020. Administrasjonen sender ut en anbudsforespørsel snarest mulig. Stipulert kostnad ca 750.000 for perioden april - juni dekkes inn ved at politikergodtgjørelsen reduseres med 10 % fra 01.04. - 31.12.2020 med unntak av ordfører og resten dekkes av disposisjonsfond. 20/00256+ Startet Ferdig
003 Utredning av mulig omstilling og effektiviseringstiltak - Behov for ekstern analyse Innstilling: 1. Det innhentes ekstern kompetanse, i arbeidet med å utrede mulig omstililgns- og effektiviseringstiltak. 2.Finansering skjer ved bruk av disposisjonsfond. 3.I denne prosessen bør det også legges en tydelig informasjons- og kommunikasjonsstrategi overfor alle ansatte. 20/00207 Startet Ferdig
002 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser Saken sendes til Kommunestyret uten realitetsbehandling. Søker inviteres til å orientere om tiltaket i kommunestyrets møte 13.02.2020 Ferdig Ferdig
001 Søknad om tilskudd til lader til el-vil - Nesbyen Auto AS Vedtak begrunnes med stort behov for hurtigbilladere i Nesbyen. Tilskudd innvilges med kr 50.000 fra Næringsfondet til etablering av ladepunkter med hurtiglader og betalingsløsning. Frist for gjennomføring er 12 måneder fra dato for innvilgning. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker. Ladepunktet må være tydelig merket og være tilgjengelig for publikum 24 timer i døgnet. 19/01328 Ferdig Ferdig