Oppgaveoversikt: FSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
011 Utvidelse av aksjekapital Vinn AS Hallingdal Kommunestyret i Nes kjøper 3 aksjer i Vinn AS Hallingdal. Aksjekjøpet blir finansering ved bruk av kapitalfond. Det er en forutsentning for vedtaket at de andre aksjonærene gjør positive vedtak for sin del av aksjeutvidelsen. 19/00302 Startet Ferdig
010 Norsk reiselivsfagskole - regional delfinansiering Kommunestyret i Nes er positiv til regional delfinansering av Norsk reiselivsfagskule og vil støtte prosjektet med kr. 80.000 fordelt på år 2 og 3. Kostnader for år 2 og 3 blir lagt inn i økonomiplan for 2020 - 2023. 19/00388 Startet Startet
009 Videre utredning alternativ 2 vedlikeholdsavtale terrengsykkelstier Nesbyen Det blir innleid kompetent personell til å utføre hovedvedlikehold ved start, midt og slutt av sesong, sett på mulighet for rammeavtale. I tillegg blir det inngått en avtale om ukentlig tilsynsordning organisert av NIL. Det blir avsatt en årlig budsjettpost til drift og vedlikehold av sykkestier på 80.000, hvorav 40.000/år til NIL for ukentlig vedlikehold (alternativ 2 slik det beskrives i saksfremlegg) 17/00323 Startet Startet
008 76/123, Alfarvegen - Bevilgning for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Kommunestyret vedtar bygging av felles rettssenter. Formannskap ber om at det utarbeides plan for å øke egenkapital, ved avhending av eiendom, endring av investeringstakt (skjema 2 b) ved å utsette investeringer for om lag kr. 14.000.000 inkl. mva. Formannskapet ber om at det utarbeides en oversikt/prognose fram til 2025 med hensyn til totale kostnader og inntekter i prosjektet. Formannakspet ber om at kostnader til inventar og uteareal tas med i oversikten. 16/00725 Startet Startet
007 Månedsrapport mars 2019 1. Budsjett pleie og omsorg økes med kr 1,1 millioner. 2.Avdrag på lån reduseres med kr. 1,1 millioner. 3. Møter hvor det ikke er saker til behandling avlyses. Ekstra møter vurderes strengt. 19/00462 Startet Startet
006 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Søknaden avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon 18/01370 Startet Ferdig
005 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal hesteutstilling Hallingdal hesteutstilling innvilges underskuddsgaranti inntil kr 10.000. Beløpet dekkes av formannskapets post. 19/00248 Ferdig Ferdig
004 Søknad om salgsbevilling i perioden til og med 30.06.20, Anna Kollhus AS innstilling vedtatt 19/00274 Ferdig Ferdig
003 Bruk av næringsfond Saken oversendes kommunestyret uten innstilling 19/00157 Startet Ferdig
002 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Saken oversendes kommunestyret. 19/00261 Ferdig Ferdig
001 Vedlikeholdsavtale terrengsykkestier Nesbyen Saken utsettes. FSK ber administrasjonen utrede alt.2 ytterligere. Aktuelle frivillige organisasjoner kontaktes. 17/00323 Startet Startet