Oppgaveoversikt: FSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
036 50 års markering av varmerekorden Nesbyen - forprosjekt Formannskapet ber Kommunestyret vurdere en ramme for markering av 50 års jubileet for varmerekorden 19/01372 Ferdig Ferdig
035 Overføring av bevilgninger fra 2019 til 2020 Bevilgede midler på til sammen 50 056 728, som ikke er benyttet i 2019, overføres til 2020. Bevilgningene overføres med samme finansiering som i 2019. 19/01333 Ferdig Ferdig
034 Avgifter og gebyrer 2020 i Nesbyen kommune, teknisk I henhold til vedlagte gebyrforslag vedtas Nes kommunes avgifter/gebyrer for 2020. Rådmannen bes om å redegjøre for det politiske handlingsrommet i gebyrutviklingen for Formannskapet i forkant av budsjettbehandlingen for 2021. 19/01245 30.09.2020 Ferdig Ferdig
033 Bruk av disposisjonsfond Kommunens underskudd fra 2017 på 1 052 053 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. Egenkapitalskudd på 931 959 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. 19/01326 Ferdig Ferdig
032 Bruk av næringsfond til dekning av avdrag 2019 Det bevilges 2.000.000 fra næringsfond til inndekning av uforutsett avdrag på lån i 2019. Bevilgningen inntektføres på konto 19500 900 8801 19/00157 Ferdig Ferdig
031 Årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 18 punkter vedtatt. Innstilling til kommunestyret. 19/00253 Ferdig Ferdig
030 Tertialrapport 2. tertia 2019 Tertialrapport tas til orientering 19/00462 Ferdig Ferdig
029 Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal Innstilling enstemmig innstilt. 19/01228 Ferdig Ferdig
028 Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter Saken utsettes i påvente av rådmannens utredning av alternativ 3 og 4. tilbakemelding til FSK innen utgang 1. kvartal 2020. 19/00768 Ferdig Ferdig
027 Tilskudd til fiberframføring til Gardnos Søknad avslås men kommunen forutsetter at fremføring av fiber til Garnås blir realisert uansett. 19/00901 Ferdig Ferdig
026 Nesbyen turist- og næringsservice AS - Tilskudd fra næringsfond til teknisk forprosjekt gondol Nesbyen turist- og næringsservice AS innvilges et tilskudd kr 350.000 til gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstasjon Skyway Hallingdal (gondolbane). Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto. 19/00901 Ferdig Ferdig
025 Søknad om støtte til seminaret "Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige" 04. - 06.11.19 Søknad fra Rush Mot Rus om støtte til seminar 4. - 6. november 2019 avslås. 19/00881 Ferdig Ferdig
024 Søknad om støtte til arrangementet "Nesbyen gir tilbake 2019" 31.08.19 Søknad fra Midlands Children Hope Project v/Lene Tollefsen Rodegård avslås 19/00083 Ferdig Ferdig
023 Videreutvikling av Hallinghelse Innstilling enstemmig vedtatt. 19/00024 Ferdig Ferdig
022 Vurdering av eventuell skolesammenlåing De to skolene slås ikke sammen, men skal samarbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan for skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling senest i desember 2019. 14/01087 06.12.2019 Ferdig Ferdig
021 Kjøp av omsorgstjenester Saksdokumentet er unntatt offentlighet 19/00564 Ferdig Ferdig
020 Eiendomsskatt - valg av takseringsmetode Kommunestyret velger å bruke boligverdier (formuesgrunnlag som utarbeides av skatteetaten) som metode ved taksering av boligeiendommer. 19/00629 Startet Startet
019 Bevilgning for innkjøp av iPad til folkevalgte Det bevilges inntil kr 90.000 til innkjøp av iPad for folkevalgte. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond 19/00632 Ferdig Ferdig
018 TV-aksjonen 2019 - NRK Care 20.10.019 Nes kommune bevilger kr 10.000 som bidrag til TV-aksjonen 2019. Beløpet dekkes over konto 100.18.05.14700 19/00338 Startet Startet
017 Overtagelse av Fjellmiljøledningen Tverrlie - Kulusetbekken Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagelse av ledningsnett mellom Fjellandsbyen og Bøgaset dvs. del av "Fjellmiljøledningen". Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning. 19/00450 Ferdig Ferdig
016 Intensjonsavtale om overtagelse av avløpsledning Einan - Eidal Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagelse av ledningsnedd for Einan - Eidal området. Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning 19/00322 Ferdig Ferdig
015 Budsjett ombygging Indre torg Tiltaket er for omfattende å få gjennomført nå. Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger om endringer i bygningsmassen rundt indre torg. 16/00911 Ferdig Ferdig
014 Bruk av næringsfond Delprosjekt1 Sykkelsti syningen til sentrum bevilges kr 1.000.000. Delprosjekt 2 Steinovnsbakeri utsettes. Delprosjekt 3 Oppgradering Rukkedalsvegen bevilges kr382.395. Delprosjekt 4 Oppgradering Alfarvegen må ses i sammenhent med utbygging av Embetsgarden Nesbyen, det bevilges kr 34.750. Delprosjekt 5 Oppgradering fasader, fortau og stier bevilges kr 186.250. Delprosjekt 6a Rukkedøla åpner seg mot sentrum utsettes. Delprosjekt 6b Elverparken bevilges kr 137.932. Delprosjekt 7 Moderne bibliotek/kulturkompass bevilges kr 500.000. Delprosjekt 8 Indre Torg utsettes i påvente av avklaring rundt videre bruk av bygningsmassen rundt indre torg, det bevilges kr 325.000. Delprosjekt 9 Landsbyhotel utsettes. Delprosjekt 10 Vertskapsrollen bevilges kr 50.000 og rådmannen følger opp avtalen og ber om statusrapport. Delprosjekt 11 Ladestasjoner utgår. Prosjektstilling bevilges kr 1.100.000. Total bevilgning kr 3.716.327. Rådmannen gis i oppdrag å kontrollere at det ikke er forbrukt mer enn det som foreslås bevilget. 19/00157 Ferdig Ferdig
013 Tertialrapport 1. tertial 2019 Tas til orientering 19/00462 Ferdig Ferdig
012 Årsmelding og regnskap 2018 - Nes kommune Regnskap godkjennes. Udekket underskudd i kapitalregnskap kr 1.020.816 dekkes ved bruk av ubundne investeringsfond. Årsmelding tas til orientering. 19/00027 Ferdig Ferdig
011 Utvidelse av aksjekapital Vinn AS Hallingdal Kommunestyret i Nes kjøper 3 aksjer i Vinn AS Hallingdal. Aksjekjøpet blir finansering ved bruk av kapitalfond. Det er en forutsentning for vedtaket at de andre aksjonærene gjør positive vedtak for sin del av aksjeutvidelsen. 19/00302 Ferdig Ferdig
010 Norsk reiselivsfagskole - regional delfinansiering Kommunestyret i Nes er positiv til regional delfinansering av Norsk reiselivsfagskule og vil støtte prosjektet med kr. 80.000 fordelt på år 2 og 3. Kostnader for år 2 og 3 blir lagt inn i økonomiplan for 2020 - 2023. 19/00388 Ferdig Ferdig
009 Videre utredning alternativ 2 vedlikeholdsavtale terrengsykkelstier Nesbyen Det blir innleid kompetent personell til å utføre hovedvedlikehold ved start, midt og slutt av sesong, sett på mulighet for rammeavtale. I tillegg blir det inngått en avtale om ukentlig tilsynsordning organisert av NIL. Det blir avsatt en årlig budsjettpost til drift og vedlikehold av sykkestier på 80.000, hvorav 40.000/år til NIL for ukentlig vedlikehold (alternativ 2 slik det beskrives i saksfremlegg) 17/00323 Ferdig Ferdig
008 76/123, Alfarvegen - Bevilgning for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Kommunestyret vedtar bygging av felles rettssenter. Formannskap ber om at det utarbeides plan for å øke egenkapital, ved avhending av eiendom, endring av investeringstakt (skjema 2 b) ved å utsette investeringer for om lag kr. 14.000.000 inkl. mva. Formannskapet ber om at det utarbeides en oversikt/prognose fram til 2025 med hensyn til totale kostnader og inntekter i prosjektet. Formannakspet ber om at kostnader til inventar og uteareal tas med i oversikten. 16/00725 Ferdig Ferdig
007 Månedsrapport mars 2019 1. Budsjett pleie og omsorg økes med kr 1,1 millioner. 2.Avdrag på lån reduseres med kr. 1,1 millioner. 3. Møter hvor det ikke er saker til behandling avlyses. Ekstra møter vurderes strengt. 19/00462 Ferdig Ferdig
006 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Søknaden avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon 18/01370 Ferdig Ferdig
005 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal hesteutstilling Hallingdal hesteutstilling innvilges underskuddsgaranti inntil kr 10.000. Beløpet dekkes av formannskapets post. 19/00248 Ferdig Ferdig
004 Søknad om salgsbevilling i perioden til og med 30.06.20, Anna Kollhus AS innstilling vedtatt 19/00274 Ferdig Ferdig
003 Bruk av næringsfond Saken oversendes kommunestyret uten innstilling 19/00157 Ferdig Ferdig
002 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Saken oversendes kommunestyret. 19/00261 Ferdig Ferdig
001 Vedlikeholdsavtale terrengsykkestier Nesbyen Saken utsettes. FSK ber administrasjonen utrede alt.2 ytterligere. Aktuelle frivillige organisasjoner kontaktes. 17/00323 Ferdig Ferdig