Oppgaveoversikt: KOMM 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
087 Økonomiplan 2019 - 2022, årsbudsjett 2019 Vedtatt 18/00544 Ferdig Ferdig
086 Overføring av bevilgninger fra 2018 til 2019 Formannskapets innstilling ved endringsforslag vedtatt 18/01532 Ferdig Ferdig
085 Bruk av kapitalfond Regnskapsførte utgifter på prosjekt Trytetjern dekkes ved bruk av kapitalfond med kr 1.406.240 18/01240 Ferdig Ferdig
084 Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes Høyres forslag vedtatt 15/01454 Ferdig Startet
083 Ordførers stillingsstørrelse valgperioden 2019-2023 Ordførervervet tilsvarer hel kommunal stilling 18/01498 Ferdig Ferdig
082 Nytt kommunehus/tinghus - navneforslag Navn nytt kommunehus/tinghus: Embetsgarden Nesbyen 18/01464 Ferdig Ferdig
081 Salg av kommunal eiendom Nes kommune ønsker å selge eiendommen 44/22 og deler av 44/20. Salg må ses i sammenheng med Nes som turistkommune. Rådmannen gis fullmakt til forhandling med tilbyder. Rådmannen rapporterer på status forhandlinger innen 20.januar 2019 18/01472 Ferdig Ferdig
080 Revidert brannvaktordning, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS Revidert branndokument med endringer vedtatt 18/01433 Ferdig Ferdig
079 Organisering av Nav Hallingdal Innstilling vedtatt 17/00542 Ferdig Ferdig
079 Organisering av Nav Hallingdal Innstilling vedtatt 17/00542 Ferdig Ferdig
078 Avtale om videreføring av kommunehelsearbeidet i Vestre Viken Helseområde Kommunehelsesamarbeidet videreføres perioden 2019-2022. Nes kommune slutter seg til avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022 18/01354 Ferdig Ferdig
077 Kommunepsykolog Rådmannens innstilling vedtatt 18/01310 Ferdig Ferdig
076 17. mai komitè, valg av medlemmer for perioden 2019 - 2020 Som medlemmer 2019-2020 velges: Håkon Wisløff, Alaetting Sezer og Hege Vestheim 18/01304 Ferdig Ferdig
075 Møteplan 2019 Møteplan vedtas 18/01436 Ferdig Ferdig
074 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden 2019 - Kristian Høva, samt suppleringsvalg til Formannskap og øvrige utvalg Fritak innvilget. Medlemmer/varamedlemmer er valgt. 18/01403 Ferdig Ferdig
073 Søknad om midler til rehabilitering av tak på Hallingdal Museum Saken utsettes til kommunestyrets møte mars 2019 18/01216 Ferdig Ferdig
072 Avgifter og gebyrer 2019 Avgifter/gebyrer for 2019 vedtas 18/01404 Ferdig Ferdig
071 Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - prinsipper Nes kommune vil legge til rette for at det kan søkes dispensasjon om bruksendring. Tillatelse gis for en tidsavgrenset periode elelr varig. bygget skal ha standard tilsvarende helårsbolig. informasjon sendes hyllevelforeninger og legges ut på kommunens hjemmesider. 18/01363 Ferdig Ferdig
070 Prinsippdebatt - 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Saken er utsatt 18/00159 Ferdig Ferdig
069 Sykkelbygdavtale Innstilling vedtatt 18/01292 Ferdig Startet SVV venter på en avklaring av hvordan sykkelby(gd)satsingen skal tas videre og hvilke roller de enkelte aktørene skal ha etter regionreformen. Inntil videre avventes det derfor med å inngå nye sykkelby(gd)avtaler.
068 Ansettelse av rådmann Henrik Skovly ansettes som ny rådmann senest 01.03.19. Formannskap v/ordfører oppretter arbeidsavtale (senest innen 31.12.18) 18/00761 Ferdig Ferdig
067 Tertialrapport 2. tertial Tertialrapporten tas til orientering 18/00661 Ferdig Ferdig
066 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - fastsetting av valgdag Nes kommunestyre vedtar at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes 2 dagers valg søndag 8. september og mandag 9. september 2019 18/00353 Ferdig Ferdig
065 Ombygging Helse- og servicesenteret Ombygging/renovering av Helse- og servicesenteret blir vurdert. Det må arbeides videre med definisjon av behov og utarbeide nøyaktig kostnadsoverslag 18/01086 Ferdig Ferdig
064 Samlokalisering av allmennlegetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester Arbeid knyttet til prosjekt samlokalisering avsluttes 15/01210 Ferdig Ferdig
063 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Innstilling ved rådmannens endringsforslag vedtatt 18/01129 Ferdig Ferdig
062 Inkludering og barnefattigdom - forebygging og tiltak i Nes Innstilling vedtatt 12/00384 Ferdig Ferdig
061 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2019 Tiltak under punkt 5.4 satt opp i prioritert rekkefølge 18/01175 Ferdig Ferdig
060 Selskapsstrategi Kommunerevisjonen IKS - høring Kontrollutvalgets forslag vedtatt 18/00742 Ferdig Ferdig
059 Revidering av delegeringsreglement og politisk reglement Forslag vedtas og trer i kraft fra vedtaksdato. Rådmannen bes utarbeide retningslinjer for lydopptak fra utvalgsmøter, herunder lagring og sikring av filer. Arbeidstgruppen evaluerer, og kommer med forslag til endringer i etiske retningslinjer. Tildeling av stipend delgeres til rådmannen 16/00542 Ferdig Ferdig
058 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal Teleservice AS Søknad om lån avslås 18/00658 Ferdig Ferdig
057 Ombygging Helse- og servicesenteret Saken utsettes til neste møte 18/01086 Ferdig Ferdig
056 Forprosjekt - Renseanlegg Innstilling vedtatt 17/01287 Ferdig Ferdig
055 96/1 og 99/5, Mjølid - deling av eiendom - klage Nes kommune finner at det i klagen av 11.07.18 fra Advokatene i Vågå på vegne av Knut Aalton ikke er kommet frem nye momenter, som tilsier at vedtaket av 21.06.18 i sak 28/18 må omgjøres. Klagen med alle dokumenter i saken, oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling 17/01137 Ferdig Ferdig
054 01201601 Bøgaset 2 gbnr 56/24 - detaljreguleringsplan Detaljreguleringsplan vedtas med de endringer som fremgår av saken 16/01084 Ferdig Ferdig
053 Tiltak for reduksjon av lønnskostnader Rådmannens forslag til reduksjon av lønnskostnder for 2018 tas til orientering 18/01087 Ferdig Ferdig
052 Ivartagelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS Nes kommune overfører sine eierandeler i Vestviken 110 IKS til Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 18/01049 Ferdig Ferdig
051 Avdragstid på låneportefølje Nes kommune øker avdragstiden på sin innlånsportefølje ved å redusere avdragsinnbetalingene med 0,6 millioner med virkning fra 2018. Beløpet bli å avsette til disposisjonsfond 18/00765 Ferdig Ferdig
050 Selskapsstrategi Kommunerevisjonen IKS - høring Sak om eierstrategi sendes kontrollutvalget for utarbeidelse av forslag til høringsuttalelse 18/00742 Ferdig Ferdig
049 Søknad om tilskudd fra kommunal næringsfond - Hallindal Teleservice AS Saken utsettes 18/00658 Ferdig Ferdig
048 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Stuveseth Farge & Interiør AS Tilskudd kr 10.000 til gjennomføring av markedsføringsplan innvilges 18/00476 Ferdig Ferdig
047 Søknad om tilskudd fra kommunal næringsfond Trailhead Nesyen AS Avslag på søknad om tilskudd opprettholdes 18/00344 Ferdig Ferdig
046 Tinghuset - tilbygg og ombygging Planer for nytt tinghus med mellombygg godkjennes inntil en ramme på 78 millioner kroner inkl. mva. Rådmannen innhenter anbud og legger prosjektet ut på anbud. Investeringen finansieres ved låneopptak. Driftsutgifter innarbeider i økonomiplan 2019-2021. Administrasjonen kommuniserer utvikling i hver møte i FSK. Administrasjonen kommer med estimat på rombehov innen 31. oktober. 16/00725 Ferdig Ferdig
045 76/132, Beiavegen 6 - Tilleggsbevilgning for Nes ungdomsskole tilbygg garderober og kontor Rådmannens innstilling vedtatt 17/01267 Ferdig Startet
044 Sykkelsti fra Syningen til sentrum - avklaring av tidligere vedtak Innstilling vedtatt 17/00936 Ferdig Ferdig
043 Handlingsplan folkehelse Hallingdal 2018-2021 Dokumentet tas til orientering. Administrasjonen bes følge opp relevante tiltak 18/01079 Ferdig Ferdig
042 Oppdatert vedlikeholdsplan kommunale veger Vedlikeholdsplan foreslås godkjent som ramme for gjennomføring av vedlikehold i perioden. Unntak er tiltak som kan måtte iverksettes på grunn av uforutsette hendelser 18/00279 Ferdig Ferdig
041 Konstituering av rådmann, og rekruttering av ny rådmann Ole Jørgen Hallingstad konstituert som ny rådmann. Part X Consulting AS engasjert til å bistå i prosess med ansettelse av ny rådmann 18/00761 Ferdig Ferdig
040 00201101 - Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling Kommuneplanens arealdel vedtatt. 12/02017 Ferdig Ferdig
039 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Innmelding vurderes ved budsjettbehandling høsten 2018 18/00703 Ferdig Startet
038 Hallingdal krisesenter Gol kommune blir vertskommune. Samarbeidsavtale mellom Gol og øvrige kommuner i Hallingdal legges frem i egen sak. 12/01123 Ferdig Ferdig
037 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 Samfunnsdel vedtat 17/00264 Ferdig Ferdig
036 Tinghuset - tilbygg og ombygging Plan nytt tinghus godkjennes. Investeringer finansieres ved låneopptak. Utgifter til drift innarbeides i økonomiplan 2019-2021. Intensjonsavtale med Domstoladministrasjonen justeres i tråd med ønsker. 16/00725 Ferdig Ferdig
035 Tertialrapport 1. tertial 2018 Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen redegjør for avvik i budsjett og angir tiltak for å bringe det i balanse med budsjett 2018. Rådmannen utreder og legger frem sak i kommunestyret september 2018. 18/00661 Ferdig Ferdig
034 Årsmelding og regnskap 2017 - Nes kommune Regnskap godkjennes. Årsmelding tas til orientering 18/00632 Ferdig Ferdig
033 Mobildekning Nes østmark Søknad om tilskudd avslås 17/01313 Ferdig Ferdig
032 Omlegging av Vassfarvegen i Trytetjernområdet Rådmannens innstilling i sak 32/18 støttes. Rådmannen bes om å vurdere andre alternative finansieringskilder. Saken legges frem for kommunestyre ifm budsjett 2019 i desember inneværende år 18/00645 Ferdig Ferdig
031 Privatisering av kommunale veger På bakgrunn av høringssvarene i denne saken ønsker en ikke å privatisere kommunale veger i Nes kommune 18/00279 Ferdig Ferdig
030 Forprosjekt renseanlegg - utsettelse av frist Forslag fra Sp vedtatt 17/01287 Ferdig Ferdig
029 Detaljreguleringsplan Søre Buhovd - sluttbehandling Detaljreguleringsplan vedtas 13/00790 Ferdig Ferdig
028 96/1 og 99/5, Mjølid - deling av eiendom - ny behandling Deling av eiendom innvilget på 4 vilkår 17/01137 Ferdig Ferdig
027 Flytting av Garnås skulpturene Flyttes til Sorenskrivergården i løpet av 2018. 18/00339 Ferdig Startet
026 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 Saken utsettes 17/00264 Ferdig Ferdig
025 Eierskapsmelding Nes kommune Eierskapsmelding vedtatt. Oppdateres årlig og legges frem for Formannskapet i septermber og Kommunestyret i oktober hvert år 17/00566 Ferdig Ferdig
024 VA-norm Nes kommune vedtar foreslått VA-norm 17/01421 Ferdig Ferdig
023 Handlingsplan Strategisk næringsplan 2016-2026 - rullering Handlingsplan Stategisk næringsplan vedtas. Neste rullering av Handlingsplan Strategisk Næringsplan fremmes for Formannskapet i januar og Kommunestyret i februar 2019. 18/00309 Ferdig Ferdig
022 Utbyggingsavtale planid: 01201605 Detaljreguleringsplan Tverrlie 7 Utbyggingsavtale mellom Nes kommune og detaljreguleringsplan for Tverrlie 7 og Hans Tandberg vedtas. Utbyggingsavtale for Detaljreguleringsplan for Tverrie 4, KS vedtak 25/15 datert 9.4.15 oppheves. 14/00264 Ferdig Ferdig
021 01201603, Nystølkroken - detaljreguleringsplan 2. gangsbehandling - vedtak Detaljreguleringsplan vedtatt 16/00186 Ferdig Ferdig
020 01201201-Detaljregulering på Liaberg/Liaset, 84/28, 86/8 m.fl. - sluttbehandling Detaljreguleringsplan vedtas 12/01105 Ferdig Ferdig
019 Utredning av regional fjellhall - bestilling fra kommunestyret Kommunestyrets vedtak i sak 76/17 flyttes i fremdrift til 1.7.2019. Rådmannen legger frem en enkel mulighetsstudie til kommunestyret før 1.7.2019. Ressurser til dette arbeidet tas med av rådmann inn i budsjettbehandlingen for 2019. 18/00267 Ferdig Ferdig Ikke bevilget midler i budsjett 2019.
018 Kontrollutvalgets behandling av årsmelding 2017 for Kontrollutvalget i Nes Kontrollutvalgets årsmelding 2017 tatt til orientering 18/00281 Ferdig Ferdig
017 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til ombygging av låve - Halgrim Syversrud Tilskudd kr 100.000 innvilget. 18/00090 Ferdig Ferdig
016 01201605-Detaljreguleringsplan Tverrlie 7 - 2.gangs behandling og egengodkjenning Detaljreguleringsplan vedtatt 16/00963 Ferdig Ferdig
015 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell Rådmannens innstilling med tilleggsforslag vedtatt 17/00423 Ferdig Ferdig
014 Plan for utskiftning og rehabilitering av ledningsnett Rådmannens innstilling vedtatt 18/00262 Ferdig Ferdig
013 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 17/01421 Ferdig Ferdig
012 96/1 og 99/8, Mjølid - deling av eiendom Nes kommune innvilger søknad om deling av landbrukseiendommen på tre vilkår 17/01137 Ferdig Ferdig
011 Revisjonsordningen Kommunestyret i Nes kommune ønsker ingen vurdering av dagens revisjonsordning 18/00257 Ferdig Ferdig
010 Samarbeidsklima politiker og administrasjon - rådmannens tilbakemelding på vedtak i KST-sak 59/17 Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering 17/01206 Ferdig Ferdig
009 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden 2019 - Marius Bjørnsen Garnås Uttreden tas til orientering. Nye medlemmer/varamedlemmer i utvalg valgt. 18/00165 Ferdig Ferdig
008 Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell Saken utsettes, og kommer opp til behandling i kommunestyrets møte i april 17/00423 Ferdig Ferdig
007 Kunstlandskap Nesbyen - status for styringsgruppa Styringsgruppen fortsetter sitt arbeid frem til prosjektet er fullført i 2020. Som nytt medlem i perioden Torill Thømt er engasjert som prosjektleder, oppnevnes Astrid Brattested. 14/00592 Ferdig Ferdig
006 Endring i selskapsavtale Vestviken 110 IKS Innstilling vedtatt 18/00019 13.03.2018 Ferdig Ferdig
005 Rådmannens tilbakemelding - samarbeidsklima politikere/administrasjon Utsatt til marsmøte 17/01206 13.03.2018 Ferdig Ferdig
004 Utredning av utbyggingsavtale Prinsippvedtak fattet 14/00264 Ferdig Ferdig
003 Endring av planformål BA 2 Østenfor Innstilling vedtatt 17/01127 20.03.2018 Ferdig Ferdig
002 Fritak politiske verv - Kristian Noreng Fritak 2018 innvilget 18/00118 13.03.2018 Ferdig Ferdig
001 Valg av 3.vara til HSU Ole T. Haugo valgt 17/01380 13.03.2018 Ferdig Ferdig