Oppgaveoversikt: KOMM 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
014 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 19/00200 Startet Startet
013 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Rådmannen informerer om utviklingen i hver møte i Formannskap fremover - orientering protokollføres. Rådmannen legger estimat på rombehovet, sett i lys av kommunens totale eiendomsmasse 19/00261 Startet Startet
012 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte 28. mars i påvente av resultat av møte med Nes kommune, Akershus og departementet 19/00200 Startet Startet
011 Stasjonsvegen 67 Gnr 44 Bnr 22 Leieavtale med Odelsbygg tas til orientering. Ved eventuelt senere salg av hele/eller deler av eiendommen skal det nøye vurderes konsekvenser for kommunen hvis offentlige ledninger må flyttes 18/01472 Startet Startet
010 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres av omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeider planprogram. 18/00879 Ferdig Ferdig
009 01201703, Einan 3 - sluttbehandling av detaljreguleringsplan Planid 01201703 vedtas. planid 01200801 varsles opphørt. 17/00461 Startet Startet
008 Prinsippdebatt- 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 2019. I tillegg bes administrasjonenn utrede hele kommunen ift 0-konsesjon og fritidsboliger og ikke bare i sentrum 18/00159 Startet Startet
007 96/1 og 99/5, Mjølid - Krav om lovlighetskontroll Saken trukket av administrasjonen 17/01137 Ferdig Ferdig
006 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport utarbeider årlig i etterkant av skoleåret og vedtas av KOMM. Delrapporter legges frem underveis i skoleåret og vedtas av KOMM etter innstililng fra OSK. Iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig Delrapporter vil bli skrevet og komme til politisk behandling framover, i tråd med vedtak .
005 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017/2018 Tilstandsrapport tas til orientering 18/01478 Ferdig Ferdig
004 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Prosess for å undersøke konsekvenser, kostnader og plan for gjennomføring av navnebytte settes i gang. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyretmøtet i mars 19/00200 Startet Startet
003 96/1 og 99/5, Mjølid - krav av lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt. 17/01137 Ferdig Ferdig
002 Rullering av kommunedelplan Nesbyen Utsettes til etter planforum 7. mars for å definere behov for ny rullering. Ny sak opp i kommunestyrets møte april. 19/00054 12.04.2019 Startet Startet
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer punkt 3.2 side 5, inkludert geit og alpakka. Tabell side 7 utvides med årene 2015-2017. Punkt 4.4 side 12, skal bestå i 4 grupper + huns. 16/00294 Ferdig Ferdig