Oppgaveoversikt: KOMM 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
051 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Stortingsmelding 15 tas til orientering. Nes kommune vil følge opp reformen med aktuelle planer og brukermedvirkning. 19/00813 Startet Startet
050 Videreutvikling av Hallinghelse Formannskapets innstilling vedtatt med endringer. 19/00024 Startet Startet
049 Nesbyen turist og næringsservice AS - Tilskudd fra næringsfond til teknisk forprosjekt gondol Tilskudd kr 350.000 innvilges til gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstadsjon Skyway Hallingdal (gondolbane). Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto. 19/00901 Startet Startet
048 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2029 Kommunedelplan vedtatt med endringer. 18/00115 Startet Startet
047 01201705, Trollset 2 - 2.gangs behandling av detaljreguleringsplan Plan vedtatt med endringer. 17/01220 Startet Startet
046 76/125, Rukkedalsvegen 47 - oppgradering av holdeplass, fradeling av parkeringsplass Rådmannen gis anledning til å inngå avtale med Buskerud fylkeskommune om etablering av trafikksikkerhetstiltak på Esso-plassen. Anlegget omfatter parkering til kirke, korttidsparkering, bussholdeplasser og gangfelt. Nes kommune og Statens vegvesen jobber ut en endelig plan med utgangspunkt i skissen fra Statens vegvesen. Arbeid med planen starter høst 2019, og tiltaket forutsettes å bli gjennomført i 2020. Økonomiske konsekvenser for Nes kommune , tas opp som egen sak i kommunestyret så snart man har den reelle totalkostnaden. 17/01094 Startet Startet
045 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport tas til orientering. 18/01479 Startet Startet
044 Vurdering vedr. eventuell skolesammenslåing De to skolen slås ikke sammen, men skal arbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan for skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling sendes desember 2019. 14/01087 02.12.2019 Startet Startet
043 Navnebytte for Nes kommune Kommunen skal hete Nesbyen kommune fra 01.01.20. Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene i forbindelse med skifting av kommunenavn. Vedtaket oversendes KMD for endelig avgjørelse. 19/00200-37 Startet Startet
042 Navnebytte for Nes kommune 1. Det jobbes videre med navnene Nesbyen, Nes samt Nes i Hallingdal. 2.Det gjennomføres en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Undersøkelsen avgrenses til ett svar pr. maskin. 3. Resultatet av undersøkelsen legges fram for kommunestyret i møte 5. september. 4. Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i forbindelse med skifte av kommunenavn, jfr. brev av 20. mai fra KMD. 19/00200 Startet Startet
041 Eiendomsskatt - valg av takseringsmetode Kommunestyret velger å bruke boligverdier (formuesgrunnlag som utarbeides av skatteetaten) som metode for taksering av boligeiendommer 19/00629 Startet Startet
040 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport tas til orientering 18/01479 Ferdig Ferdig
039 Overtagelse av Fjellmiljøledningen Tverrlie - Kulusetbekken Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagelse av ledningsnett mellom Fjellandsbyen og Bøgaset dvs. del av "Fjellmiljøledningen". Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning. 19/00450 Startet Startet
038 Intensjonsavtale om overtagelse av avløpsledning Einan-Eidal Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagese av ledningsnett for Einan-Eidal området. Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning. 19/00322 Startet Startet
037 Forprosjet Nesbyen renseanlegg - flytting av plassering Nes kommunestyre vedtar å gå videre med plassering av nytt renseanlegg ved RV7 som planlagt. med begrunnelse 18/01520 Startet Startet
036 Rukkedalsvegen 47 - Oppgradering av holdeplas, fradeling av parkeringsplass Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres for kommunestyret. med begrunnelse 17/01094 Startet Startet
035 Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Nesbyen rulleres ikke. Mindre endringer av planen gjøres innenfor gjeldende budsjettrammer. Kommunedelplan Natten og Tverrlie rulleres. Bøgaset og Trondrudmarka tas også inn i planområdet. Endelig planavgrensning må en komme tilbake til ved utarbeiding av planprogrammet. Det settes av kr 200.000 i 2019, 1.300.000 i 2020 og 500.000 i 2021. Midlene tas av disposisjonsfond. Rullering av kommuneplanens arealdel utsettes til neste kommunestyre vedtar ny planstrategi. Mindre endringer av plan kan gjøres innenfor gjeldende budsjettrammer. 19/00381 Ferdig Ferdig
034 Prinsippdebatt - 0-konsesjon og fritidsboliger Dagens forskrift om 0-konsesjon beholdes. 18/00159 Ferdig Ferdig
033 Videre utredning alternativ 2 vedlikeholdsavtale terrengsykkestier Nesbyen Saken utsettes. 17/00323 Startet Startet
032 Kjøp av omsorgstjenester Unntatt offentlighet 19/00564 Startet Startet
031 Søknad om midler til rehabilitering av tak på Hallingdal museum Søken imøtekommes. Nes kommune bevilger kr. 200.000 i støtte til restaurering av tak på administrasjonsbygningen ved Hallingdal museum. Beløpet belastes næringsfondets konto. Det forutsettes av prosjektet oppnå fullfinansiering. 18/01216 Startet Startet
030 Bevilgning for innkjøp av iPad til folkevalgte Det bevilges inntil kr. 90.000 til innkjøp av iPad til folkevalgte. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond. 19/00632 Startet Startet
029 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Søknaden avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon 18/01370 Startet Startet
028 Budsjett ombygging Indre torg Tiltaket er for omfattende å få gjennomført nå. Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger om endringer i bygningsmassen rundt indre torg. 16/00911 Ferdig Ferdig
027 Bruk av næringsfond Endringsforslag vedtatt. 19/00157 Startet Startet
026 Tertialrapport 1. tertial 2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 19/00462 Startet Startet
025 Årsmelding og regnskap 2018 - Nes kommune 1. Regnskap godkjenens. 2.Udekket underskudd i kapitalregnskap på 1.020.816 dekkes av bruk av ubundne investeringsfond. 3.Årsmelding 2018 tas til orientering 19/00027 Startet Startet
024 Eventuelt navnebytt for Nes kommune Nes kommune skal bytte navn. Administrasjonen setter i gang prosess med tidsvindu for forslag til komunenanvn samt beskrevet metode for å sile forslag ned til 2-3 mulige kommunenavn. Folkeavstemming i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september. Vedtak fattes i konstituerende møte med valg av arbeidsgruppe for å planlegge og gjennomføre prosessen, rapportering til formannskapet. Rådmannen utarbeider budsjett og kostnadsprognose for dette. Hvis folkeavstemming ikke lar seg gjennomføre tidsmessig gjennomføres det en representativ spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere. 19/00200 Startet Startet
023 Månedsrapport mars 2019 1. Budsjett pleie og oomsorg økes med kr 1.100.000. 2.Avdrag på lån reduseres med kr 1.100.000 3.Møter hvor det ikker er saker til behandling avlyses. Ekstra møter vurderes strengt. 19/00462 Ferdig Ferdig
022 Norsk reiselivsfagskole - regional delfinansiering Støtte kr 80.000 fordelt på år 2 og 3 innvilget. Støtte legges inn i økonomiplan 19/00388 Ferdig Ferdig
021 Utvidelse av aksjekapital Vinn AS Hallingdal Nes kommune kjøper 3 aksjer, finansiert ved bruk av kapitalfond, under forutsetning av at øvrige aksjonærer gjør likelydende vedtak 19/00302 Ferdig Ferdig
020 Etiske retningslinjer for folkevalgte Utsettes til etter konstituering av nytt kommunestyre. 16/00542 Ferdig Ferdig
019 76/123, Alfarvegen - Bevilging for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Prosjekt Embetsgarden Nesbyen vedtatt med kostnadsramme til kr 100.966.000 (inkl. mva) 16/00725 Startet Startet
018 Bruk av Næringsfond Saken utsettes til etter avklaring av 3. punkter 19/00157 Startet Ferdig
017 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Sak utsettes til etter behandling av sak "Bruk av Næringsfond" 18/01370 Startet Ferdig
016 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Handlingsplan 2019-2023 godkjennes. Forstudie(rapport) for å avklare tiltak 3.6. Rapport skal inneholdes tverrsektoriell vurdering og økonomisk vurdering av tiltaket 19/00026 01.11.2019 Startet Startet
015 Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel Saken utsettes 19/00381 Ferdig Ferdig
014 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 19/00200 Startet Ferdig
013 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Rådmannen informerer om utviklingen i hver møte i Formannskap fremover - orientering protokollføres. Rådmannen legger estimat på rombehovet, sett i lys av kommunens totale eiendomsmasse 19/00261 Ferdig Ferdig
012 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte 28. mars i påvente av resultat av møte med Nes kommune, Akershus og departementet 19/00200 Startet Ferdig
011 Stasjonsvegen 67 Gnr 44 Bnr 22 Leieavtale med Odelsbygg tas til orientering. Ved eventuelt senere salg av hele/eller deler av eiendommen skal det nøye vurderes konsekvenser for kommunen hvis offentlige ledninger må flyttes 18/01472 Ferdig Ferdig
010 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres av omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeider planprogram. 18/00879 Ferdig Ferdig
009 01201703, Einan 3 - sluttbehandling av detaljreguleringsplan Planid 01201703 vedtas. planid 01200801 varsles opphørt. 17/00461 Ferdig Ferdig
008 Prinsippdebatt- 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 2019. I tillegg bes administrasjonenn utrede hele kommunen ift 0-konsesjon og fritidsboliger og ikke bare i sentrum 18/00159 Ferdig Ferdig
007 96/1 og 99/5, Mjølid - Krav om lovlighetskontroll Saken trukket av administrasjonen 17/01137 Ferdig Ferdig
006 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport utarbeider årlig i etterkant av skoleåret og vedtas av KOMM. Delrapporter legges frem underveis i skoleåret og vedtas av KOMM etter innstililng fra OSK. Iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig Delrapporter vil bli skrevet og komme til politisk behandling framover, i tråd med vedtak .
005 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017/2018 Tilstandsrapport tas til orientering 18/01478 Ferdig Ferdig
004 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Prosess for å undersøke konsekvenser, kostnader og plan for gjennomføring av navnebytte settes i gang. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyretmøtet i mars 19/00200 Ferdig Ferdig
003 96/1 og 99/5, Mjølid - krav av lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt. 17/01137 Ferdig Ferdig
002 Rullering av kommunedelplan Nesbyen Utsettes til etter planforum 7. mars for å definere behov for ny rullering. Ny sak opp i kommunestyrets møte april. 19/00054 12.04.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer punkt 3.2 side 5, inkludert geit og alpakka. Tabell side 7 utvides med årene 2015-2017. Punkt 4.4 side 12, skal bestå i 4 grupper + huns. 16/00294 Ferdig Ferdig