Oppgaveoversikt: KOMM 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
24/19 Eventuelt navnebytt for Nes kommune Nes kommune skal bytte navn. Administrasjonen setter i gang prosess med tidsvindu for forslag til komunenanvn samt beskrevet metode for å sile forslag ned til 2-3 mulige kommunenavn. Folkeavstemming i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september. Vedtak fattes i konstituerende møte med valg av arbeidsgruppe for å planlegge og gjennomføre prosessen, rapportering til formannskapet. Rådmannen utarbeider budsjett og kostnadsprognose for dette. Hvis folkeavstemming ikke lar seg gjennomføre tidsmessig gjennomføres det en representativ spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere. 19/00200 Startet Startet
023 Månedsrapport mars 2019 1. Budsjett pleie og oomsorg økes med kr 1.100.000. 2.Avdrag på lån reduseres med kr 1.100.000 3.Møter hvor det ikker er saker til behandling avlyses. Ekstra møter vurderes strengt. 19/00462 Ferdig Ferdig
022 Norsk reiselivsfagskole - regional delfinansiering Støtte kr 80.000 fordelt på år 2 og 3 innvilget. Støtte legges inn i økonomiplan 19/00388 Ferdig Ferdig
021 Utvidelse av aksjekapital Vinn AS Hallingdal Nes kommune kjøper 3 aksjer, finansiert ved bruk av kapitalfond, under forutsetning av at øvrige aksjonærer gjør likelydende vedtak 19/00302 Ferdig Ferdig
020 Etiske retningslinjer for folkevalgte Utsettes til etter konstituering av nytt kommunestyre. 16/00542 Ferdig Ferdig
019 76/123, Alfarvegen - Bevilging for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Prosjekt Embetsgarden Nesbyen vedtatt med kostnadsramme til kr 100.966.000 (inkl. mva) 16/00725 Startet Startet
018 Bruk av Næringsfond Saken utsettes til etter avklaring av 3. punkter 19/00157 Startet Ferdig
017 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Sak utsettes til etter behandling av sak "Bruk av Næringsfond" 18/01370 Startet Ferdig
016 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Handlingsplan 2019-2023 godkjennes. Forstudie(rapport) for å avklare tiltak 3.6. Rapport skal inneholdes tverrsektoriell vurdering og økonomisk vurdering av tiltaket 19/00026 01.11.2019 Startet Startet
015 Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel Saken utsettes 19/00381 Startet Ferdig
014 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 19/00200 Startet Ferdig
013 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Rådmannen informerer om utviklingen i hver møte i Formannskap fremover - orientering protokollføres. Rådmannen legger estimat på rombehovet, sett i lys av kommunens totale eiendomsmasse 19/00261 Ferdig Ferdig
012 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte 28. mars i påvente av resultat av møte med Nes kommune, Akershus og departementet 19/00200 Startet Ferdig
011 Stasjonsvegen 67 Gnr 44 Bnr 22 Leieavtale med Odelsbygg tas til orientering. Ved eventuelt senere salg av hele/eller deler av eiendommen skal det nøye vurderes konsekvenser for kommunen hvis offentlige ledninger må flyttes 18/01472 Ferdig Ferdig
010 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres av omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeider planprogram. 18/00879 Ferdig Ferdig
009 01201703, Einan 3 - sluttbehandling av detaljreguleringsplan Planid 01201703 vedtas. planid 01200801 varsles opphørt. 17/00461 Startet Startet
008 Prinsippdebatt- 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 2019. I tillegg bes administrasjonenn utrede hele kommunen ift 0-konsesjon og fritidsboliger og ikke bare i sentrum 18/00159 Startet Startet
007 96/1 og 99/5, Mjølid - Krav om lovlighetskontroll Saken trukket av administrasjonen 17/01137 Ferdig Ferdig
006 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport utarbeider årlig i etterkant av skoleåret og vedtas av KOMM. Delrapporter legges frem underveis i skoleåret og vedtas av KOMM etter innstililng fra OSK. Iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig Delrapporter vil bli skrevet og komme til politisk behandling framover, i tråd med vedtak .
005 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017/2018 Tilstandsrapport tas til orientering 18/01478 Ferdig Ferdig
004 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Prosess for å undersøke konsekvenser, kostnader og plan for gjennomføring av navnebytte settes i gang. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyretmøtet i mars 19/00200 Ferdig Ferdig
003 96/1 og 99/5, Mjølid - krav av lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt. 17/01137 Ferdig Ferdig
002 Rullering av kommunedelplan Nesbyen Utsettes til etter planforum 7. mars for å definere behov for ny rullering. Ny sak opp i kommunestyrets møte april. 19/00054 12.04.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer punkt 3.2 side 5, inkludert geit og alpakka. Tabell side 7 utvides med årene 2015-2017. Punkt 4.4 side 12, skal bestå i 4 grupper + huns. 16/00294 Ferdig Ferdig