Oppgaveoversikt: KOMM 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
117 NOU 2019:16- Skattelegging av vannkraftverk - høringsuttalelse fra Nes kommune Høringssvar vedtatt- 19/01466 Startet Startet
116 50 års markering av varmerekorden Nesbyen - forprosjekt Nes kommunestyre mener varmerekorden må markeres og profileres på en ordentlig måte. Nes kommunestyre bevilger kr 50.000 til markeringen, dette dekkes av næringsfondet. Ordfører tar kontakt med NTN for videre oppfølging. 19/01372 Ferdig Ferdig
115 Vurdering av evt. sammenslåing av Nes folkebibliotek og biblioteket ved Nes ungdomsskole Skolebiblioteket ved Nes (Nesbyen) ungdomsskole legges ned. Samarbeidsavtale mellom biblioteket og Nes ungdomsskole utarbeides innen 01.01.2021. Boksamling og budsjettmidler overføres til Nesbyen bibliotek Embetsgarden pe. 01.08.2021. 19/01412 Ferdig Ferdig
114 Sluttrapport - etablering av Kunstlandskap Nesbyen (fagsenter for nasjonalromantikken) Administrasjonen bes om å fortsette dialogen med potensielle samarbeidsparter for å sikre faglig god formidling og markedsføring 14/00592 Ferdig Ferdig
113 Årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020/2023 Vedtatt. 19/00253 Ferdig Ferdig
112 Avgifter og gebyrer 2020 i Nesbyen kommune, teknisk Gebyrforslag vedtas. Rådmannen bes redegjøre for det politiske handlingsrommet i gebyrutviklingen for Formannskapet i forkant av budsjettbehandlingen for 2021. 19/01245 20.10.2020 Ferdig Ferdig
111 Møteplan 2020 Møteplan med endringer vedtatt. 19/01339 Ferdig Ferdig
110 Oppnevning av medlemmer til villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell for perioden 2019 - 2023 Kandidat: Wenche Marie Sæbø Ulsaker og Knut Halvor Jorde 19/01443 Ferdig Ferdig
109 Nes vilt- og innlandsfiskenemnd - valg for perioden 2019 - 2023 Medlemmer: Knut Halvor Jorde (leder), Nils Rodegård (nestleder), Tor Espeset, Gerd Jorde, Adnan Helja. Varamedlemmer: Kåre Peder Rasmushaugen, Sigvald Thoen, Sverre Andreas Hamre, Anne Høva, Åshild Woxen Thoen. 19/01346 Ferdig Ferdig
108 Klageutvalg for eiendomsskatt - valg for perioden 2019 - 2023 Medlemmer: Jan Olsen (leder), Øyvind Frekeplass (nestleder), Lars Olav Renslo, Ole Haug, Stine Nygaard, Mette H. Bjørnsen. Varamedlemmer: Marte Helja, Jannicke Haugo, Arild Sjong, Hildegunn Mikkelsplass, Ole T. Haugo, Mona Garborg 19/01280 Ferdig Ferdig
107 Sakkyndig utvalg for eiendomsskatt - valg for perioden 2019 - 2023 Medlemmer: Rune Ihle (leder), Per Rune Andersen, Reidun Jordheim Garnås. vara: 1.Ole Arvid Haraldseth, 2.Åshild Woxen Thoen, 3. Alf Majormoen 19/01440 Ferdig Ferdig
106 Hallingdal brann - og rednigstjeneste IKS - valg av medlem til representantskapet perioden 2019 - 2023 Medlem: ordfører; vara: varaordfører 19/01371 Ferdig Ferdig
105 Utvalg for spesielle miljøtiltak i jordbruket - valg for perioden 2019 - 2023 Representant: Helge Rustand, vara: Lars Olav Renslo 19/01354 Ferdig Ferdig
104 Skatteoppkreveren i Hallingdal - valg for perioden 2019 - 2023 Styrets medlem: Geir Olav Alu Brøto og Wenche Marie Sæbø Ulsaker. vara 1. Lars Vestheim, 2. Guri Wettern. Medlem i Klagenemnd: medlem Frode Aaslid, vara: Endre Storhaug 19/01353 Ferdig Ferdig
103 Samarbeidsutvalg for skolene - valg for perioden 2019 - 2023 Nes barneskole: representant Arild Sjong, vara: Monica Eriksen. Nes ungdomsskole: representant Geir Liodden, vara: Jannicke Haugo 19/01352 Ferdig Ferdig
102 Sagtomta borettslag - valg av representant til styret perioden 2019 - 2023 Representant: Anne Kari Eriksen, vara: Alf Majormoen 19/01351 Ferdig Ferdig
101 Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPT) for nedre Hallingdal IKS - valg av representatn perioden 2019 - 2023 Representant: ordfører, Vararepresentant: varaordfører 19/01350 Ferdig Ferdig
100 Valg av legatstyrer 2019 - 2023 Styrets medlemmer i Per Børtnes fond for utdanning i Nes kommune: Gerd Eli Berge (leder9 og Tor Oscar Magnussen - tatt til orienteirng. Styrets medlemm i Hotlegårdbråtens legat: det valgte formannskap - tatt til orientering.Styrets medlemmer i Legat for økonomisk vanskeligstilte i Nes: Geir Olav Alu Brøto (leder), Endre Storhaug Gerd Eli Berge. Valgte varamedlemmer: 1.Ingunn Østdhahl, 2. Hildegunn Mikkelsplass, 3. Kari Nakkerud Øen. 19/01345 Ferdig Ferdig
099 Kommunerevisjon IKS - valg for perioden 2019 - 2023 Representant i Representantskap: Bård Heio, vara: Marte Helja. Kandidat til styret: Helge Rustand med vara: Jannicke Haugo 19/01342 Ferdig Ferdig
098 Hallingdal renovasjon IKS - valg av medlemmer perioden 2019 - 2023, samt valg av styremedle perioden 2019 - 2023 Medlem til Representantskap: ordfører og Linda Støvik, varamedlem til representantskap: varaordfører, Elin Lie. Styremedlem: Endre Storhaug, varamedlem: Heidi Hovind Sezer 19/01337 Ferdig Ferdig
097 Kirkelig fellesråd - valg av medlemmer for perioden 2019 - 2023 Medlem Geir O. Garthus, varamedlem: OSK-representant Geir Liodden 19/01341 Ferdig Ferdig
096 Hallingdal kraftnett AS - valg av representant til styret perioden 2019 - 2023 Styremedlem: Gudbrand Gulsvik, Styrets varamedlem: Adnan Helja 19/01279 Ferdig Ferdig
095 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - valg for perioden 2019 - 2023 Nes kommunes medlemmer valgt 19/01313 Ferdig Ferdig
094 Valg av Eldreråd perioden 2019 - 2023 Nes kommunes medlemmer til Eldreråd valgt. 19/01104 Ferdig Ferdig
093 Valg av arbeidsmiljøutvalg perioden 2019 - 2023 Nes kommunes arbeidsgiverrepresentanter valgt 19/01274 Ferdig Ferdig
092 Nesbyen taxisentral - valg av representant til styret perioden 2020 - 2023 Representant: Jan Olsen. Vararepresentant: Jannicke Haugo 19/01349 Ferdig Ferdig
091 Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) - valg av representant til landsmøtet for perioden 2019 - 2023 Representant: ordfører. Vararepresentant: varaordfører. 19/01344 Ferdig Ferdig
090 Kirkelig fellesråd - valg av medlemmer for perioden 2019 - 2023 Saken sendes tilbake til Valgutvalg for å kvalitetssikre et bredere representasjon til Kirkelig fellesråd i forhold til mulige habilitetsutfordringer 19/01341 Ferdig Ferdig
089 IKA Kongsberg - valg av representant til representantskapet perioden 2019 - 2023 Representant: varaordfører. Vararepresentant: ordfører 19/01338 Ferdig Ferdig
088 Valg av kommunens representant til styret i Nesbyen turist- og næringsservice AS (NTN) perioden 2019 - 2023 Medlem: Bård Heio. Varamedlem: Lars H. Brattested 19/01158 Ferdig Ferdig
087 IKA Kongsberg - selskapsavtale 2020 Nes kommuen godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg). 2.Selskapsavtale endre fra Nes til Nesbyen kommune fra 01.01.2020. 19/01253 Ferdig Ferdig
086 Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor (OKViken) Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) avvikles. Nes kommune blir medlem i OKViken opplæringskontor for offentlig sektor. 19/01251 Ferdig Ferdig
085 Endring av selskapsavtale for Hallingdal renovasjon IKS - økt låneramme Nes kommunestyre vedtar å endre § 17 i selskapsavtalen for Hallingdal Renovasjon IKS, slik at ny låneramme for selskapet blir 120 millioner kroner. 19/01216 Ferdig Ferdig
084 Nes kommuneskoger Rådmann Henrik Skovly utnevnes til daglig leder i Nes kommuneskoger. Fra 01.01.2020 endres navnet til Nesbyen kommuneskoger. 19/01105 Ferdig Ferdig
083 Bruk av næringsfond til dekning av avdrag 2019 Det bevilges 2.000.000 fra næringsfond til inndekning av uforutsett avdrag på lån i 2019. Bevilgningen inntektsføres på konto 19500.900.8801 19/00157 Ferdig Ferdig
082 Bruk av disposisjonsfond Kommunens underskudd fra 2017 på 1 052 053 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. Egenkapitalskudd på 931 931 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. 19/01326 Ferdig Ferdig
081 Overføring av bevilgninger fra 2019 til 2020 Bevilgede midler på til sammen 50 056 728,som ikke er benyttet i 2019, overføres til 2020. Bevilgningene overføres med samme finansiering som i 2019. 19/01333 Ferdig Ferdig
080 Hallingdal Kraftnett AS - valg av representant til styret perioden 2019 - 2023 Saken utsettes. 19/01279 Ferdig Ferdig
079 Hallingdal brannkasse - medlem til skadeforebyggende råd, perioden 2019 - 2023 Medlem: Rådmannen 19/01278 Ferdig Ferdig
078 Forum nye Bergensbanen - valg av representant perioden 2019 - 2023 Medlem: ordfører. Varamedlem: varaordfører 19/01276 Ferdig Ferdig
077 Forstanderskap i Skue sparebank - valg av kommunale medlemmer for perioden 2020 - 2023 Medlemmer: Frode Aaslid og Rune Ihle. Varamedlem: Geir O. Garthus 19/01275 Ferdig Ferdig
076 Valg av administrasjonsutvalg valgperioden 2019 - 2023 Medlemmer: formannskapets medlemmer. Varamedlemmer: formannskapets varamedlemmer. 19/01272 Ferdig Ferdig
075 Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal Opprettelse godkjennes med 8 tilleggspunkter. 19/01228 Ferdig Ferdig
074 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden 2019 - 2023, Knut Jakob Larsen Knut Jakob Larsen innvilges ikke fritak. 19/01193 Ferdig Ferdig
073 Endring av virksomhetsnanvn innen oppvekst og kultur Nye navn etter 01.01.20: Nesbyen barneskole, Nesbyen ungdomsskole, Nesbyen og Flå kulturskole, Nesbyen bibliotek Embetsgarden, Nesbyen kino, Nesbyen svømmehall. Økonomiske konsekvenser forutsettes inndekket av KMD, som en følge av nytt kommunenavn. 19/01148 Ferdig Ferdig
072 Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter Saken utsettes i påvente av utredning av alternativ 3 og 4: *kan idrettslaget ha ansvar for prosjektet *hvordan påvirker dette refusjon (spillemidler og mva) *miljøvurdering i forhold til materialvalg, bruk av salt og energibruk. * vil endringene påvirke et mulig makeskifte. Rådmannen kommer tilbake til FSK innen utgang 1. kvartal 2020 19/00768 30.04.2020 Ferdig Ferdig
071 Tertialrapport 2. tertial 2019 Tertialrapport tatt til orientering. 19/00462 Ferdig Ferdig
070 Elevundersøkelse - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport tatt til orientering. 18/01479 Ferdig Ferdig
069 Valg til Fylkesmøtet i Kommunenes sentralforbund (KS) Viken Representanter: ordfører og varaordfører. Vararepresentanter: Adnan Helja og Bård Heio. 19/01057 Ferdig Ferdig
068 Valg av medlemmer i Hallingtinget perioden 2019 - 2023 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01056 Ferdig Ferdig
067 Valg av leder og nestleder til Valgutvalg perioden 2019 - 2023 Leder: Jannicke Haugo. Nestleder: Ole T. Haugo 19/01055 Ferdig Ferdig
066 Valg av Valgutvalg perioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01054 Ferdig Ferdig
065 Valg av leder og nestleder til Kommuneplanutvalg perioden 2019 - 2023 Leder: Heidi Hovind Sezer. Nestleder: Geir O. Garthus 19/01053 Ferdig Ferdig
064 Valg av Kommuneplanutvalg perioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01052 Ferdig Ferdig
063 Valg av leder og nestleder i Helse- og sosialutvalget perioden 2019 - 2023 Leder: Anne Kari Eriksen. Nestleder: Lars H, Brattested. 19/01051 Ferdig Ferdig
062 Valg av Helse- og sosialutvalg perioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01050 Ferdig Ferdig
061 Valg av leder og nestleder til Teknisk utvalg perioden 2019 - 2023 Leder: Nils Rodegård. Nestleder: Sigvald Thoen. 19/01049 Ferdig Ferdig
060 Valg av Teknisk utvalg perioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01048 Ferdig Ferdig
059 Valg av leder og nestleder til Oppvekst-, skole- og kulturutvalg perioden 2019 - 2023 Leder: Kjell Ålien. Nestleder: Geir Liodden 19/01047 Ferdig Ferdig
058 Valg av Oppvekst-, skole- og kulturutvalg perioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01046 Ferdig Ferdig
057 Valg av leder og nestleder til kontrollutvalg valgperioden 2019 - 2023 Ståle Eggestøl valgt som leder. Anne Marie Kollhus valgt som nestleder. 19/01045 Ferdig Ferdig
056 Valg av kontrollutvalg valgperioden 2019 - 2023 Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/00806 Ferdig Ferdig
055 Valg av varaordfører valgperioden 2019 - 2023 Geir O. Garthus valgt. 19/01042 Ferdig Ferdig
054 Valg av ordfører valgperioden 2019 - 2023 Tore Haraldset valgt. 19/01041 Ferdig Ferdig
053 Valg av formannskap Medlemmer og varamedlemmer valgt. 19/01040 Ferdig Ferdig
052 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 godkjennes 19/01014 Ferdig Ferdig
051 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Stortingsmelding 15 tas til orientering. Nes kommune vil følge opp reformen med aktuelle planer og brukermedvirkning. 19/00813 Startet Ferdig
050 Videreutvikling av Hallinghelse Formannskapets innstilling vedtatt med endringer. 19/00024 Startet Startet
049 Nesbyen turist og næringsservice AS - Tilskudd fra næringsfond til teknisk forprosjekt gondol Tilskudd kr 350.000 innvilges til gjennomføring av masterplanstudie for bunn- og toppstadsjon Skyway Hallingdal (gondolbane). Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto. 19/00901 Ferdig Ferdig
048 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2029 Kommunedelplan vedtatt med endringer. 18/00115 Ferdig Ferdig
047 01201705, Trollset 2 - 2.gangs behandling av detaljreguleringsplan Plan vedtatt med endringer. 17/01220 Ferdig Ferdig
046 76/125, Rukkedalsvegen 47 - oppgradering av holdeplass, fradeling av parkeringsplass Rådmannen gis anledning til å inngå avtale med Buskerud fylkeskommune om etablering av trafikksikkerhetstiltak på Esso-plassen. Anlegget omfatter parkering til kirke, korttidsparkering, bussholdeplasser og gangfelt. Nes kommune og Statens vegvesen jobber ut en endelig plan med utgangspunkt i skissen fra Statens vegvesen. Arbeid med planen starter høst 2019, og tiltaket forutsettes å bli gjennomført i 2020. Økonomiske konsekvenser for Nes kommune , tas opp som egen sak i kommunestyret så snart man har den reelle totalkostnaden. 17/01094 Ferdig Ferdig
045 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport tas til orientering. 18/01479 Ferdig Ferdig
044 Vurdering vedr. eventuell skolesammenslåing De to skolen slås ikke sammen, men skal arbeide tettere enn før. Gjennomføringsplan for skoleutvikling og skolesamarbeid fremmes til politisk behandling sendes desember 2019. 14/01087 02.12.2019 Ferdig Ferdig
043 Navnebytte for Nes kommune Kommunen skal hete Nesbyen kommune fra 01.01.20. Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene i forbindelse med skifting av kommunenavn. Vedtaket oversendes KMD for endelig avgjørelse. 19/00200-37 Ferdig Ferdig
042 Navnebytte for Nes kommune 1. Det jobbes videre med navnene Nesbyen, Nes samt Nes i Hallingdal. 2.Det gjennomføres en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Undersøkelsen avgrenses til ett svar pr. maskin. 3. Resultatet av undersøkelsen legges fram for kommunestyret i møte 5. september. 4. Det forutsettes at Staten dekker de faktiske utgiftene som kommunen har i forbindelse med skifte av kommunenavn, jfr. brev av 20. mai fra KMD. 19/00200 Ferdig Ferdig
041 Eiendomsskatt - valg av takseringsmetode Kommunestyret velger å bruke boligverdier (formuesgrunnlag som utarbeides av skatteetaten) som metode for taksering av boligeiendommer 19/00629 Startet Startet
040 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport tas til orientering 18/01479 Ferdig Ferdig
039 Overtagelse av Fjellmiljøledningen Tverrlie - Kulusetbekken Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagelse av ledningsnett mellom Fjellandsbyen og Bøgaset dvs. del av "Fjellmiljøledningen". Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning. 19/00450 Ferdig Ferdig
038 Intensjonsavtale om overtagelse av avløpsledning Einan-Eidal Rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale og avtale om overtagese av ledningsnett for Einan-Eidal området. Driftskostnader innarbeides i selvkostområdet for avløp etter overtagelse av ledning. 19/00322 Ferdig Ferdig
037 Forprosjet Nesbyen renseanlegg - flytting av plassering Nes kommunestyre vedtar å gå videre med plassering av nytt renseanlegg ved RV7 som planlagt. med begrunnelse 18/01520 Ferdig Ferdig
036 Rukkedalsvegen 47 - Oppgradering av holdeplas, fradeling av parkeringsplass Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres for kommunestyret. med begrunnelse 17/01094 Ferdig Ferdig
035 Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Nesbyen rulleres ikke. Mindre endringer av planen gjøres innenfor gjeldende budsjettrammer. Kommunedelplan Natten og Tverrlie rulleres. Bøgaset og Trondrudmarka tas også inn i planområdet. Endelig planavgrensning må en komme tilbake til ved utarbeiding av planprogrammet. Det settes av kr 200.000 i 2019, 1.300.000 i 2020 og 500.000 i 2021. Midlene tas av disposisjonsfond. Rullering av kommuneplanens arealdel utsettes til neste kommunestyre vedtar ny planstrategi. Mindre endringer av plan kan gjøres innenfor gjeldende budsjettrammer. 19/00381 Ferdig Ferdig
034 Prinsippdebatt - 0-konsesjon og fritidsboliger Dagens forskrift om 0-konsesjon beholdes. 18/00159 Ferdig Ferdig
033 Videre utredning alternativ 2 vedlikeholdsavtale terrengsykkestier Nesbyen Saken utsettes. 17/00323 Ferdig Ferdig
032 Kjøp av omsorgstjenester Unntatt offentlighet 19/00564 Ferdig Ferdig
031 Søknad om midler til rehabilitering av tak på Hallingdal museum Søken imøtekommes. Nes kommune bevilger kr. 200.000 i støtte til restaurering av tak på administrasjonsbygningen ved Hallingdal museum. Beløpet belastes næringsfondets konto. Det forutsettes av prosjektet oppnå fullfinansiering. 18/01216 Ferdig Ferdig
030 Bevilgning for innkjøp av iPad til folkevalgte Det bevilges inntil kr. 90.000 til innkjøp av iPad til folkevalgte. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond. 19/00632 Ferdig Ferdig
029 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Søknaden avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon 18/01370 Ferdig Ferdig
028 Budsjett ombygging Indre torg Tiltaket er for omfattende å få gjennomført nå. Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger om endringer i bygningsmassen rundt indre torg. 16/00911 Ferdig Ferdig
027 Bruk av næringsfond Endringsforslag vedtatt. 19/00157 Ferdig Ferdig
026 Tertialrapport 1. tertial 2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 19/00462 Ferdig Ferdig
025 Årsmelding og regnskap 2018 - Nes kommune 1. Regnskap godkjenens. 2.Udekket underskudd i kapitalregnskap på 1.020.816 dekkes av bruk av ubundne investeringsfond. 3.Årsmelding 2018 tas til orientering 19/00027 Ferdig Ferdig
024 Eventuelt navnebytt for Nes kommune Nes kommune skal bytte navn. Administrasjonen setter i gang prosess med tidsvindu for forslag til komunenanvn samt beskrevet metode for å sile forslag ned til 2-3 mulige kommunenavn. Folkeavstemming i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september. Vedtak fattes i konstituerende møte med valg av arbeidsgruppe for å planlegge og gjennomføre prosessen, rapportering til formannskapet. Rådmannen utarbeider budsjett og kostnadsprognose for dette. Hvis folkeavstemming ikke lar seg gjennomføre tidsmessig gjennomføres det en representativ spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere. 19/00200 Startet Startet
023 Månedsrapport mars 2019 1. Budsjett pleie og oomsorg økes med kr 1.100.000. 2.Avdrag på lån reduseres med kr 1.100.000 3.Møter hvor det ikker er saker til behandling avlyses. Ekstra møter vurderes strengt. 19/00462 Ferdig Ferdig
022 Norsk reiselivsfagskole - regional delfinansiering Støtte kr 80.000 fordelt på år 2 og 3 innvilget. Støtte legges inn i økonomiplan 19/00388 Ferdig Ferdig
021 Utvidelse av aksjekapital Vinn AS Hallingdal Nes kommune kjøper 3 aksjer, finansiert ved bruk av kapitalfond, under forutsetning av at øvrige aksjonærer gjør likelydende vedtak 19/00302 Ferdig Ferdig
020 Etiske retningslinjer for folkevalgte Utsettes til etter konstituering av nytt kommunestyre. 16/00542 Ferdig Ferdig
019 76/123, Alfarvegen - Bevilging for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Prosjekt Embetsgarden Nesbyen vedtatt med kostnadsramme til kr 100.966.000 (inkl. mva) 16/00725 Ferdig Ferdig
018 Bruk av Næringsfond Saken utsettes til etter avklaring av 3. punkter 19/00157 Ferdig Ferdig
017 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - hjorteoppdrett, Frode Skaret Sak utsettes til etter behandling av sak "Bruk av Næringsfond" 18/01370 Ferdig Ferdig
016 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Handlingsplan 2019-2023 godkjennes. Forstudie(rapport) for å avklare tiltak 3.6. Rapport skal inneholdes tverrsektoriell vurdering og økonomisk vurdering av tiltaket 19/00026 01.11.2019 Startet Startet
015 Rullering av kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel Saken utsettes 19/00381 Ferdig Ferdig
014 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 19/00200 Ferdig Ferdig
013 Kontrollutvalgets behandling av sak "Embetsgarden Nesbyen" Rådmannen informerer om utviklingen i hver møte i Formannskap fremover - orientering protokollføres. Rådmannen legger estimat på rombehovet, sett i lys av kommunens totale eiendomsmasse 19/00261 Ferdig Ferdig
012 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Saken utsettes til kommunestyrets møte 28. mars i påvente av resultat av møte med Nes kommune, Akershus og departementet 19/00200 Ferdig Ferdig
011 Stasjonsvegen 67 Gnr 44 Bnr 22 Leieavtale med Odelsbygg tas til orientering. Ved eventuelt senere salg av hele/eller deler av eiendommen skal det nøye vurderes konsekvenser for kommunen hvis offentlige ledninger må flyttes 18/01472 Ferdig Ferdig
010 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringsplan som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres av omsøkt LNF-området tas med i planen og at det utarbeider planprogram. 18/00879 Ferdig Ferdig
009 01201703, Einan 3 - sluttbehandling av detaljreguleringsplan Planid 01201703 vedtas. planid 01200801 varsles opphørt. 17/00461 Ferdig Ferdig
008 Prinsippdebatt- 0-konsesjon og fritidsboliger i sentrum Saken utsettes til kommunestyrets møte i mai 2019. I tillegg bes administrasjonenn utrede hele kommunen ift 0-konsesjon og fritidsboliger og ikke bare i sentrum 18/00159 Ferdig Ferdig
007 96/1 og 99/5, Mjølid - Krav om lovlighetskontroll Saken trukket av administrasjonen 17/01137 Ferdig Ferdig
006 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport utarbeider årlig i etterkant av skoleåret og vedtas av KOMM. Delrapporter legges frem underveis i skoleåret og vedtas av KOMM etter innstililng fra OSK. Iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig Delrapporter vil bli skrevet og komme til politisk behandling framover, i tråd med vedtak .
005 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017/2018 Tilstandsrapport tas til orientering 18/01478 Ferdig Ferdig
004 Eventuelt navnebytte for Nes kommune Prosess for å undersøke konsekvenser, kostnader og plan for gjennomføring av navnebytte settes i gang. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyretmøtet i mars 19/00200 Ferdig Ferdig
003 96/1 og 99/5, Mjølid - krav av lovlighetskontroll Rådmannens innstilling vedtatt. 17/01137 Ferdig Ferdig
002 Rullering av kommunedelplan Nesbyen Utsettes til etter planforum 7. mars for å definere behov for ny rullering. Ny sak opp i kommunestyrets møte april. 19/00054 12.04.2019 Ferdig Ferdig
001 Beitebruksplan Beitebruksplan for Nes kommune vedtas med endringer punkt 3.2 side 5, inkludert geit og alpakka. Tabell side 7 utvides med årene 2015-2017. Punkt 4.4 side 12, skal bestå i 4 grupper + huns. 16/00294 Ferdig Ferdig