Oppgaveoversikt: TU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
036 58/466 Lysern - Klage på avslag dispensasjon for utnyttelsesgrad og byggegrense Rådmannens innstilling vedtatt 18/01589 10.09.2019 Startet Startet
035 58/12 og 56/46, Skirvedalsvegen - fradeling av tomt til bolig. Bekreftelse på makeskifte - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00830 10.09.2019 Startet Startet
034 51/6, Lyshøgdvegen - fradeling av skogteig - jordlovsbehandling Saken utsettes til neste møte 19/00754 10.09.2019 Startet Startet
033 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - fastsettelse av planprogram Rådmannens innstilling vedtatt 18/00879 10.09.2019 Startet Startet
032 Opprettelse av stedsnavn/områdenavn Nesfjellet - anbefaling til Kartverket Rådmannens innstilling vedtatt 19/00480 10.09.2019 Startet Startet
031 Forslag til to nye veinavn i Trondrudmarka og Einan Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 10.09.2019 Startet Startet
030 01201705, Trollset 2 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan Reguleringsplanen vedtas med endringer 17/01220 10.09.2019 Ferdig Ferdig
029 38/2, 32/3 og 38/18 - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/00575 03.07.2019 Ferdig Ferdig
028 90/6, Bergeplassen - utsettelse av boplikt Rådmannens innstilling vedtatt 19/00536 03.07.2019 Ferdig Ferdig
027 38/2, Liamarkvegen 306 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00523 03.07.2019 Ferdig Ferdig
026 75/4, Saupesetvegen 254 - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00515 03.07.2019 Ferdig Ferdig
025 Todøla Kraftverk AS - søknad om konsesjon til fallrettigheter Rådmannens innstilling vedtatt 19/00267 03.07.2019 Ferdig Ferdig
024 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon fra plankrav for 79/2, Lyseren - jordlovsbehandling Nes kommune innvilger søknad om fradeling av 79/2 jf. Jordlova §1 og §12. Innvilgelsen er 19/00207 03.07.2019 Ferdig Ferdig
023 Opprettelse av stedsnavn/områdenavn Nesfjellet - høring Med hjemmel i lov om stadnamn legges forslag til områdenavn Nesfjellet ut på høring frem til 12.08.2019. Dette vedtaket sendes til hyttevelforeninger i Nes kommune, skogeiere, Nes historielag, Språkrådet og Kartverket. Ellers kunngjøres forslaget i Hallingdølen og på kommunens hjemmesider. 19/00480 03.07.2019 Startet Startet
022 01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - klage over avslag på endring av reguleringsbestemmelsene Rådmannens innstilling vedtatt 18/00640 Ferdig Startet
021 Forprosjekt Nesbyen renseanlegg - flytting av plassering Teknisk utvalg vedtar å gå videre med plassering av nytt renseanlegg ved Rv7 som planlagt 18/01520 03.07.2019 Startet Ferdig
020 76/125, Rukkedalsvegen 47 - oppgradering av holdeplass, fradeling av parkeringsplass Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres kommunestyret 17/01094 03.07.2019 Startet Ferdig
019 Søknad om motorferdsel i utmark, Traversen III Nes østside Rådmannens innstilling vedtatt 19/00571 04.06.2019 Ferdig Ferdig
018 Søknad om motorferdsel i utmark - rundløype Myking Rådmannens innstilling vedtatt 19/00312 04.06.2019 Ferdig Ferdig
017 Nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 04.06.2019 Ferdig Startet
016 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og fritidsbolig i Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/00417 08.05.2019 Startet Startet
015 37/52 og 39/10, Liemarka - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/00342 08.05.2019 Ferdig Ferdig
014 01201605, Detaljreguleringsplan Tverrlie 7 - klage på reguleringsplan Rådmannens innstilling vedtatt 16/00963 08.05.2019 Ferdig Ferdig
013 Overtagelse av Fjellmiljøledningen Tverrlie-Kulusetbekken Rådmannens innstilling vedtatt 19/00450 08.05.2019 Startet Ferdig
012 Intensjonsavtale om overtagelse av avløpsledning Einan-Eidal Rådmannens innstilling vedtatt 19/00322 08.05.2019 Startet Ferdig
011 76/123, Alfarvegen - Bevilgning for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Rådmannens innstilling vedtatt 16/00725 08.05.2019 Startet Ferdig
010 Hovedplan for vann og avløp Adm. initierer en anbudskonkurranse og engasjerer konsulent til å utarbeide en hovedplan for vann og avløp i Nes kommune. Kostnadene dekkes av selvkostbudsjettet iht. gitte retningslinjer 19/00280 02.04.2019 Ferdig Ferdig
009 Forslag til nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 02.04.2019 Ferdig Startet
008 01201703, Einan 3 - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan Rådmannens innstilling vedtatt 17/00461 20.03.2019 Ferdig Ferdig
007 38/1, Liagardvegen 186 - søknad om konsesjon for hjorteoppdrett Rådmannens innstilling vedtatt 18/01335 06.03.2019 Ferdig Ferdig
006 Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrlie - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 06.03.2019 Startet Startet
005 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringspln som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-område tas med i planen og at det utarbeides planprogram 18/00879 06.03.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om motorferdsel i utmark - tursti Tverrlia-Bøgaset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00781 06.03.2019 Ferdig Ferdig
003 99/6, Øyvatn - oppføring av fiskebu - ny behandling av klage Rådmannens innstilling vedtatt 16/00261 06.03.2019 Ferdig Ferdig
002 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/00003 05.02.2019 Ferdig Ferdig
001 01201002, Påverudlie - Status og fremdrift Saken tas til orientering. Teknisk utvalg blir arbeidsgruppe og tar en gjennomgang av dagens reguleringsplan. Konklusjonene fra utvalget avsluttes i egen sak til TU. 12/01553 05.02.2019 Startet Ferdig