Oppgaveoversikt: TU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
060 Vassfarvegen - valg av representanter til årsmøte Nesbyen - Hedalen veglag Teknisk utvalg velger Sigvald Thoen og Lise Sliper Øye, med Rune Ihle og Haldis Haraldseth Bringo som vararepresentanter 19/01368 Ferdig Ferdig
059 Valg av byggeskikknemnd perioden 2019-2023 Byggeskikknemnda for 2019-2023 blir bestående av teknisk utvalg i perioden. 19/01336 Ferdig Ferdig
058 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/01401 Ferdig Ferdig
057 01200904, Del av Nesbyen sentrum - dispensasjon til ombygging og bruksendring fra næringsbygg til utleieleilighet for 76/39, Alfarvegen 118 Rådmannens innstilling vedtatt 19/01126 Ferdig Ferdig
056 75/4, Saupesetvegen 254 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - klagebehandling Saken utsettes i påvente av befaring. Saken tas opp i januar 2020 19/00515 Startet Startet
055 01200509, Lyseren - dispensasjon for økt gesimshøyde for 71/177, Vardebugen 21 - Klage på vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 19/00799 Ferdig Ferdig
054 01201705, Trollset 2 - detaljreguleringsplan - Klage på vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 17/01220 Ferdig Ferdig
053 104/1 (88/1), Nordre Ormevatn - klage på pålegg om retting og tvangsmulkt Saken utsettes, tas opp i møtet i januar 2020 17/01048 Ferdig Ferdig
052 Avgifter og gebyrer 2020 i Nesbyen kommune, teknisk Rådmannens innstilling med tillegg 19/01245 05.12.2019 Ferdig Ferdig
051 Søknad om motorferdsel - isbanekjøring på Trytetjern Rådmannens innstilling vedtatt 19/01265 05.12.2019 Ferdig Ferdig
050 Motorferdsel i utmark - leiekjøring 2019 - 2023 Rådmannens innstilling vedtatt 19/01259 05.12.2019 Ferdig Ferdig
049 Motorferdsel i utmark - søknad om bruk av helikopter Rådmannens innstilling vedtatt 19/01257 05.12.2019 Ferdig Ferdig
048 Søknad om bruk av snøscooter fra Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps Rådmannens innstilling vedtatt 19/01223 05.12.2019 Ferdig Ferdig
047 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/00569 05.12.2019 Ferdig Ferdig
046 58/24, Myking og Skreddarstølen - behandling av søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/01163 13.11.2019 Ferdig Ferdig
045 79/22 og 41, Brusetvegen 484 og 486 - behandling av søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/00996 13.11.2019 Ferdig Ferdig
044 51/6, Lyshøgdvegen - fradeling av skogteig - jordlovsbehandling Rådmannens innstilling vedtatt 19/00754 13.11.2019 Ferdig Ferdig
043 Motorferdsel i utmark - retningslinjer for tildeling av løyver for vintersesongene 2019-2023 i Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/01160 13.11.2019 Ferdig Ferdig
042 01201205, Trondrudmarka - dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje på 58/528 - klage på vedtak Omforent forslag vedtatt - klagen tas til følge 19/00497 13.11.2019 Ferdig Ferdig Vedtak Klage tas til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 har Nes kommune fattet følgende vedtak: Det gis dispensasjon fra byggegrense i detaljreguleringsplan Trondrudmarka, planID 01201205, for oppføring av en garasje på gbnr. 58/528.
041 01201902, Felt F10 Natten - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Rådmannens innstilling vedtatt 19/00023 13.11.2019 Ferdig Ferdig
040 01200904, Del av Nesbyen sentrum - dispensasjon for bruksendring fra næring til bolig. 79/198, Stasjonsvegen 8 - klagebehandling Rådmannens innstilling vedtatt 18/01134 13.11.2019 Ferdig Ferdig
039 To nye veinavn i Trondrudmarka og Einan - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 13.11.2019 Ferdig Ferdig
038 56/1133, Nesbyen Fjellandsby - klage på avslag på fasadeendring Rådmannens innstilling vedtatt 15/00739 13.11.2019 Ferdig Ferdig
037 Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal Omforent forslag vedtatt 19/01228 13.11.2019 Ferdig Ferdig
036 58/466 Lysern - Klage på avslag dispensasjon for utnyttelsesgrad og byggegrense Rådmannens innstilling vedtatt 18/01589 10.09.2019 Ferdig Ferdig
035 58/12 og 56/46, Skirvedalsvegen - fradeling av tomt til bolig. Bekreftelse på makeskifte - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00830 10.09.2019 Ferdig Ferdig
034 51/6, Lyshøgdvegen - fradeling av skogteig - jordlovsbehandling Saken utsettes til neste møte 19/00754 10.09.2019 Ferdig Ferdig
033 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - fastsettelse av planprogram Rådmannens innstilling vedtatt 18/00879 10.09.2019 Ferdig Ferdig
032 Opprettelse av stedsnavn/områdenavn Nesfjellet - anbefaling til Kartverket Rådmannens innstilling vedtatt 19/00480 10.09.2019 Startet Ferdig
031 Forslag til to nye veinavn i Trondrudmarka og Einan Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 10.09.2019 Startet Ferdig
030 01201705, Trollset 2 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan Reguleringsplanen vedtas med endringer 17/01220 10.09.2019 Ferdig Ferdig
029 38/2, 32/3 og 38/18 - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/00575 03.07.2019 Ferdig Ferdig
028 90/6, Bergeplassen - utsettelse av boplikt Rådmannens innstilling vedtatt 19/00536 03.07.2019 Ferdig Ferdig
027 38/2, Liamarkvegen 306 - fradeling av tomt til eksisterende hytte - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00523 03.07.2019 Ferdig Ferdig
026 75/4, Saupesetvegen 254 - deling etter jordlov Rådmannens innstilling vedtatt 19/00515 03.07.2019 Ferdig Ferdig
025 Todøla Kraftverk AS - søknad om konsesjon til fallrettigheter Rådmannens innstilling vedtatt 19/00267 03.07.2019 Ferdig Ferdig
024 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon fra plankrav for 79/2, Lyseren - jordlovsbehandling Nes kommune innvilger søknad om fradeling av 79/2 jf. Jordlova §1 og §12. Innvilgelsen er 19/00207 03.07.2019 Ferdig Ferdig
023 Opprettelse av stedsnavn/områdenavn Nesfjellet - høring Med hjemmel i lov om stadnamn legges forslag til områdenavn Nesfjellet ut på høring frem til 12.08.2019. Dette vedtaket sendes til hyttevelforeninger i Nes kommune, skogeiere, Nes historielag, Språkrådet og Kartverket. Ellers kunngjøres forslaget i Hallingdølen og på kommunens hjemmesider. 19/00480 03.07.2019 Startet Ferdig
022 01201308, Senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter - klage over avslag på endring av reguleringsbestemmelsene Rådmannens innstilling vedtatt 18/00640 Ferdig Ferdig
021 Forprosjekt Nesbyen renseanlegg - flytting av plassering Teknisk utvalg vedtar å gå videre med plassering av nytt renseanlegg ved Rv7 som planlagt 18/01520 03.07.2019 Ferdig Ferdig
020 76/125, Rukkedalsvegen 47 - oppgradering av holdeplass, fradeling av parkeringsplass Saken utsettes i påvente av en helhetlig skisse for sentrum kan presenteres kommunestyret 17/01094 03.07.2019 Ferdig Ferdig
019 Søknad om motorferdsel i utmark, Traversen III Nes østside Rådmannens innstilling vedtatt 19/00571 04.06.2019 Ferdig Ferdig
018 Søknad om motorferdsel i utmark - rundløype Myking Rådmannens innstilling vedtatt 19/00312 04.06.2019 Ferdig Ferdig
017 Nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 04.06.2019 Ferdig Ferdig
016 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og fritidsbolig i Nes kommune Rådmannens innstilling vedtatt 19/00417 08.05.2019 Ferdig Startet
015 37/52 og 39/10, Liemarka - søknad om konsesjon Rådmannens innstilling vedtatt 19/00342 08.05.2019 Ferdig Ferdig
014 01201605, Detaljreguleringsplan Tverrlie 7 - klage på reguleringsplan Rådmannens innstilling vedtatt 16/00963 08.05.2019 Ferdig Ferdig
013 Overtagelse av Fjellmiljøledningen Tverrlie-Kulusetbekken Rådmannens innstilling vedtatt 19/00450 08.05.2019 Ferdig Ferdig
012 Intensjonsavtale om overtagelse av avløpsledning Einan-Eidal Rådmannens innstilling vedtatt 19/00322 08.05.2019 Ferdig Ferdig
011 76/123, Alfarvegen - Bevilgning for Embetsgarden Nesbyen etter forhandlinger Rådmannens innstilling vedtatt 16/00725 08.05.2019 Ferdig Ferdig
010 Hovedplan for vann og avløp Adm. initierer en anbudskonkurranse og engasjerer konsulent til å utarbeide en hovedplan for vann og avløp i Nes kommune. Kostnadene dekkes av selvkostbudsjettet iht. gitte retningslinjer 19/00280 02.04.2019 Ferdig Ferdig
009 Forslag til nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 02.04.2019 Ferdig Ferdig
008 01201703, Einan 3 - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan Rådmannens innstilling vedtatt 17/00461 20.03.2019 Ferdig Ferdig
007 38/1, Liagardvegen 186 - søknad om konsesjon for hjorteoppdrett Rådmannens innstilling vedtatt 18/01335 06.03.2019 Ferdig Ferdig
006 Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrlie - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 06.03.2019 Startet Ferdig
005 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringspln som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-område tas med i planen og at det utarbeides planprogram 18/00879 06.03.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om motorferdsel i utmark - tursti Tverrlia-Bøgaset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00781 06.03.2019 Ferdig Ferdig
003 99/6, Øyvatn - oppføring av fiskebu - ny behandling av klage Rådmannens innstilling vedtatt 16/00261 06.03.2019 Ferdig Ferdig
002 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/00003 05.02.2019 Ferdig Ferdig
001 01201002, Påverudlie - Status og fremdrift Saken tas til orientering. Teknisk utvalg blir arbeidsgruppe og tar en gjennomgang av dagens reguleringsplan. Konklusjonene fra utvalget avsluttes i egen sak til TU. 12/01553 05.02.2019 Ferdig Ferdig