Oppgaveoversikt: TU 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
010 Hovedplan for vann og avløp Adm. initierer en anbudskonkurranse og engasjerer konsulent til å utarbeide en hovedplan for vann og avløp i Nes kommune. Kostnadene dekkes av selvkostbudsjettet iht. gitte retningslinjer 19/00280 02.04.2019 Startet Startet
009 Forslag til nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 02.04.2019 Ferdig Startet
008 01201703, Einan 3 - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan Rådmannens innstilling vedtatt 17/00461 20.03.2019 Ferdig Ferdig
007 38/1, Liagardvegen 186 - søknad om konsesjon for hjorteoppdrett Rådmannens innstilling vedtatt 18/01335 06.03.2019 Ferdig Ferdig
006 Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrlie - vedtak Rådmannens innstilling vedtatt 18/00109 06.03.2019 Startet Startet
005 01201806, Einan 4 - detaljreguleringsplan - behandling av planinitiativ Kommunestyret aksepterer oppstart av detaljreguleringspln som er i tråd med overordnet plan, men det aksepteres at omsøkt LNF-område tas med i planen og at det utarbeides planprogram 18/00879 06.03.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om motorferdsel i utmark - tursti Tverrlia-Bøgaset Rådmannens innstilling vedtatt 18/00781 06.03.2019 Ferdig Ferdig
003 99/6, Øyvatn - oppføring av fiskebu - ny behandling av klage Rådmannens innstilling vedtatt 16/00261 06.03.2019 Ferdig Ferdig
002 Søknad om motorferdsel i utmark Rådmannens innstilling vedtatt 19/00003 05.02.2019 Ferdig Ferdig
001 01201002, Påverudlie - Status og fremdrift Saken tas til orientering. Teknisk utvalg blir arbeidsgruppe og tar en gjennomgang av dagens reguleringsplan. Konklusjonene fra utvalget avsluttes i egen sak til TU. 12/01553 05.02.2019 Ferdig Startet