Oppgaveoversikt: OSK 2019

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
023 Vurdering av evt. sammenslåing av Nes folkebibliotek og biblioteket ved Nes ungdomsskole Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme 19/01412 Ferdig Ferdig
022 Sluttrapport - etablering av Kunstlandskap Nesbyen (Fagsenter for nasjonalromantikken) Sp sitt forslag ble enstemmig vedtatt 14/00592 Ferdig Ferdig
021 Kulturpris 2019 Nes kommunes kulturpris 2019 tildeles Mai Britt Holm og Helge Holm 19/01299 Ferdig Ferdig
020 Barnehagestyrernes tid til administrativt arbeid Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme 19/01187 Startet Startet
019 Endring av virksomhetsnavn innen oppvekst og kultur Innstilling vedtatt 19/01148 Ferdig Ferdig
018 Elevundersøkelsen - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Innstilling vedtatt 18/01479 Ferdig Ferdig
017 Høring - Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter Rådmannens innstilling vedtatt 19/00834 Startet Startet
016 Kunstgressbane Nesbyen idrettssenter Omforent forslag vedtatt 19/00768 Startet Ferdig
015 Søknad fra Dei Sceneleuge om støtte til oppsetting av stykket "Skaff meg en tenor" Søknad fra Dei Sceneleuge om støtte imøtekommes med en underskudds garanti på inntil kr 10000 19/01086 Startet Startet
014 Vurdering vedr. eventuell skolesammenslåing De to skolene slås ikke sammen, men samarbeider tettere enn før. Gjennomføringsplan for skoleutvikling og samarbeid fremmes til politisk behandling senest desember 2019. Vedtatt 1 årsverk innsparing fra 01.08.2022 opprettholdes, ytterligere 1 årsverk spares inn fra 1.08.2023 14/01087 Ferdig Ferdig
013 Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 med handlingsplaner vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 11-15 18/00115 Ferdig Ferdig
012 Søknad om støtte til folkemusikk og folkedansarbeid på Hugnadheim på Torpo Søknaden innvilges med kr 2000 for 2019 19/00662 Ferdig Ferdig
011 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018 / 2019 Delrapport om økonomi og ressurser tas til orientering (Tilstandsrapport om grunnskolen 2018 / 2019). 18/01479 Ferdig Ferdig
010 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2018/2019 Delrapport om nasjonale prøver i skolene tas til orientering (tilstandsrapporten 2018/2019) 18/01479 Ferdig Ferdig
009 Status barnehageoptak 2019-2020 Oppvekst-, skole- og kulturutvalget tar statusrapport for barnehageopptak 2019/2010 til orientering 19/00335 Ferdig Ferdig
008 Kulturmidler 2019 - musikk og idrettslag Rådmannens instilling vedtatt 19/00440 Ferdig Ferdig
007 Kulturmidler 2019 - grendehus Rådmannens instilling vedtatt 19/00461 Ferdig Ferdig
006 Kulturmidler 2019 - skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Rådmannens instilling vedtatt 19/00460 Ferdig Ferdig
005 Søknad om støtte til Eldredagen 2019 Dersom det ikke gis tilskudd fra fylket (Den kulturelle spaserstokken) i 2019, gis det kr 5250 (30 % av budsjettet) med dekning fra post 280.3853.1470. Beløpet skal dekke utgifter til underholdning/kulturinnslag. 19/00204 03.04.2019 Ferdig Ferdig
004 Søknad om støtte til Hardingfelekonsert 02.06.19 Det bevilges kr 9000 til Nes spel og dansarlag sin hardingfelekonsert i Kulturhuset Banken den 2. juni 2019. Beløpet utbetales etter at konserten er avholdt. 19/00279 03.04.2019 Ferdig Ferdig
003 Søknad om ekstraordinær støtte i 2019 - Hjørnet Live Hjørnet live tildeles kr 20 000 i støtte for 2019. Beløpet belastes konto 280.3853.14700. Før tilskuddet kan utbetales, skal Hjørnet Live sende sine trafikksikkerhetsrutiner til kommunen, jf. retningslinjer for søknader om tilskudd (kulturmidler) pkt. 4. 19/00171 Ferdig Ferdig
002 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2017 / 2018 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes skoleåret 2017 / 2018 tas til orientering. 18/01478 Ferdig Ferdig
001 Endring av rapportering - tilstandsrapporten for skole Tilstandsrapport for grunnskolen utarbeides årlig i ettterkant av skoleåret og vedtas av kommunestyret. Delrapporter om læringsresultater og læringsmiljø m.m. legges fram som egne saker underveis i skoleåret og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra OSK. Endret rapportering iverksettes med virkning fra skoleåret 2018/2019 18/01479 Ferdig Ferdig