Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2018

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
85/18: Forberedt forslag fra Leif Vingelen, vedr erstatningsordning for tap av beitedyr Ferdig Ferdig
84/18; Lån til investeringer Ferdig Ferdig
83/18: Budsjettrevidering investeringer 2018 Ferdig Ferdig
82/18: Bosetting av flyktninger 2019 Ferdig Ferdig
81/18: Møteplaner 2019 Ferdig Ferdig
80/18: Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan/handlingsprogram 2019 -2022 Ferdig Ferdig
79/18: Søknader om tilskudd til lokale kulturarenaer 2019 Ferdig Ferdig
78/18: Søknader om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 Ferdig Ferdig
77/18: Plan for idrett og fysisk aktivitet i Tolga, handlingsprogram Ferdig Ferdig
76/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Ferdig Ferdig
73/18: Revidering av boligpolitisk plan Ferdig Ferdig
72/18: Budsjettforslag Kontrollutvalget 2019 Ferdig Ferdig
71/18: Høringsnotat - forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg Ferdig Ferdig
70/18: Tolga kraftverk- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ferdig Startet
69/18: Infopunkt Tolga Ferdig Startet
68/18: Utvidelse av uthusprosjektet til heke cirkumferensen Ferdig Startet
65/18: Oppfølging av forvaltningsrapport R=6-2013: Enkeltvedtak i Tolga kommune" Ferdig Ferdig
64/18: TV-aksjonen 2018 Ferdig Ferdig
63/18: Vognrom ved Vingelen skole og barnehage Ferdig Ferdig
62/18: Utnevning av ny jordskifemeddommer, suppleringsvalg Ferdig Ferdig
61/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Ferdig Ferdig
60/18: Tertialrapport 2.tertial 2018 Ferdig Ferdig
57/18: Intensjonsavtale om politiråd og tjenestetilbud for kommunene i Nord-Østerdal Ferdig Ferdig
56/18: Bygging av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole Ferdig Startet
55/18: Fremføring av gang-og sykkelvei til Tolga bru på østsiden av Glåma, finansiering av kommunens anleggsdel og tillegg Ferdig Startet
52/18: Egenkapitalbevis Tolga-Os sparebank Ferdig Ferdig
51/18 : Regionplan for Røros bergstad og circumferensen - handlingsprogram for 2019-2021 Ferdig Startet
50/18: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen) . SLT-koordinator i Tolga kommune Ferdig Ferdig
47/18: Søknad om økt rammetilskudd til restaurering av tak Tolga kirke Ferdig Startet
46/18: Årsmelding interkommunale tjenester 2017, Barnevern, PPT og Krisesenter Ferdig Ferdig
45/18: Sluttrapport fra politisk komite knyttet mot å skape ringvirkninger ved en kraftutbygging Ferdig Ferdig
44/18: Tertialrapport 1.tertial 2018 Ferdig Ferdig
43/18: Ny varmesentral i Tolga sentrum Ferdig Ferdig
42/18:Bygging av bolig i Tolga sentrum Ferdig Ferdig
Sak 38/18: Retningslinjer for bruk av sosiale medier Ferdig Ferdig
37/18: Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2017-18 Ferdig Ferdig
36/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 Ferdig Ferdig
35/18: Sak fra kontrollutvalget til videre behandling - rapport MHBR Ferdig Ferdig
34/18: Tidsavgrenset prosjekt med gjennomføringav tilsyn på spredte avløpsanlegg Ferdig Ferdig
31/18: Tolga kommunes uttalelse vedr søknad om utslippstillatelse - anleggsvirksomhet Tolga kraftverk Ferdig Ferdig
Psykologressurs Interkommunal Ferdig Ferdig
29/18: Nasjonal transportplan 2018 -2029, høring Ferdig Ferdig
28/18: Søknad om permisjon fra politiske verv - R.A.Storhaug Ferdig Ferdig
27/18: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen - høring Ferdig Ferdig
26/18: Samarbeid og organisering av NAV i Nord Østerdal Ferdig Ferdig
23/18: Revidert vegnettsplan for Hedmark - høring Ferdig Ferdig
21/18: Årsmelding kontrollutvalget Ferdig Ferdig
22/18: Søknad om startlån og tilskudd Ferdig Ferdig
20/18: FIAS - tildeling av enerett på restavfallet til Sesam ressurs Ferdig Ferdig
19/18: Ansettelse av rådmann Ferdig Ferdig
18/18: Erverv av areal - ved skola Ferdig Ferdig
17/18: HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK Ferdig Ferdig
16/18: TOLGA KRAFTVERK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Startet Startet
13/18; PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING OG REALISERINGA V NY BARNEHAGE, NYTT KULTURBYGG OG TILPASNING TOLGA SKOLE Startet Ferdig
12/18: TOLGA 2020 - OPPNEVNING AV VALGKOMITE Ferdig Ferdig
11/18: GANG OG SYKKELVEI FV 30 GAMMELBRUA - ERLINESSET, 1.GANGSBEHANDLING Startet Startet
10/18; NY VARMESENTRAL I TOLGA SENTRUM Ferdig Startet
7/18 KONSTITUERING AV RÅDMANN Ferdig Ferdig
6/18 OPPRETTELSE AV EN POLITISK KOMITE INKLUDERT MANDAT KNYTTET MOT Å SKAPE RINGVIRKNINGER VED EN KRAFTUTBYGGING Ferdig Ferdig
5/18 INGEN SUVERENITETSAVSTÅELSE TIL EU`S ENERGIBYRÅ ACER Ferdig Ferdig Vedtak og høringsuttalelse er innsendt
4/18 og sak 10/18: NY VARMESENTRAL I TOLGA SENTRUM Ferdig Ferdig
3/18 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. FORSLAG Ferdig Ferdig