Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2018

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
061 85/18: Forberedt forslag fra Leif Vingelen, vedr erstatningsordning for tap av beitedyr Interpellasjon vedtatt Sak 18/1157 Ferdig Ferdig
060 84/18; Lån til investeringer Innstillingen vedtatt, se vedtak Sak 18/1156 Ferdig Ferdig
059 83/18: Budsjettrevidering investeringer 2018 Innstillingen vedtatt, se vedtak Sak 18/1127 Ferdig Ferdig
058 82/18: Bosetting av flyktninger 2019 Bosetting av 12 flyktninger, se vedtak Sak 18/1126 Ferdig Ferdig
057 81/18: Møteplaner 2019 Se vedtak. Sak 18/932 Ferdig Ferdig
056 80/18: Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan/handlingsprogram 2019 -2022 Innstillingen med endrings/tilleggsforslag, se vedtak Sak 18/1087 Ferdig Ferdig
055 79/18: Søknader om tilskudd til lokale kulturarenaer 2019 Prioriterinslisten vedtatt, se vedtak. Sak 18/1120 Ferdig Ferdig
054 78/18: Søknader om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 Handlingsplanen vedtatt Sak 18/1119 Ferdig Ferdig
053 77/18: Plan for idrett og fysisk aktivitet i Tolga, handlingsprogram Prioriteringslisten vedtatt. Sak 18/1118 Ferdig Ferdig
052 76/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Innstillingen med tillegg, se vedtak Sak 18/122 Ferdig Ferdig
051 73/18: Revidering av boligpolitisk plan oppnevning av politisk komite, se vedtak Sak 18/1062 Ferdig Ferdig
050 72/18: Budsjettforslag Kontrollutvalget 2019 Budsjettramme vedtatt. Sak 18/937 Ferdig Ferdig
049 71/18: Høringsnotat - forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg Innstillingen med 7 pkt vedtatt, se vedtak Sak 18/288 Ferdig Ferdig
048 70/18: Tolga kraftverk- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Vedtak opprettholdes, oversendes dept til endelig vedtak Sak 18/64 Ferdig Startet
047 69/18: Infopunkt Tolga Slutter seg til skisseprosjektet, se vedtak Sak 18/1028 Ferdig Startet
046 68/18: Utvidelse av uthusprosjektet til heke cirkumferensen Vedtatt permanent deltagelse i Uthusprosjektet. Sak 18/1053 Ferdig Startet
045 65/18: Oppfølging av forvaltningsrapport R=6-2013: Enkeltvedtak i Tolga kommune" Ber om at kontr.utvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon, - se vedtak. Sak 18/967 Ferdig Ferdig
044 64/18: TV-aksjonen 2018 Bevilget kr. 10.000,- fra generelt disp.fond Sak 18/403 Ferdig Ferdig
043 63/18: Vognrom ved Vingelen skole og barnehage Se vedtak, Sak 18/925 Ferdig Ferdig
042 62/18: Utnevning av ny jordskifemeddommer, suppleringsvalg Ingar Brennmoen valgt som ny jordskiftemeddommer Sak 18/784 Ferdig Ferdig
041/18 61/18: Kommunedelplan for avfall og miljø Gitt tilslutning til at planen legges ut på høring i regi av FIAS Sak 18/122 Ferdig Ferdig
040/18 60/18: Tertialrapport 2.tertial 2018 Innstillingen vedtatt, se vedtak. Sak 18/544 Ferdig Ferdig
039/18 57/18: Intensjonsavtale om politiråd og tjenestetilbud for kommunene i Nord-Østerdal Avtalene inngås. Sak 18/844 Ferdig Ferdig
038/18 56/18: Bygging av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole Vedtak om bygging, se vedtak Sak 17/283 Ferdig Startet
037/18 55/18: Fremføring av gang-og sykkelvei til Tolga bru på østsiden av Glåma, finansiering av kommunens anleggsdel og tillegg Vedtak om finanseiering, se vedtak Sak 18/842 Ferdig Startet
036/18 52/18: Egenkapitalbevis Tolga-Os sparebank Kjøper egenkapitalbevis for kr. 1.008.000,- Sak 18/799 Ferdig Ferdig
035/18 51/18 : Regionplan for Røros bergstad og circumferensen - handlingsprogram for 2019-2021 Slutter seg til handlingsprogrammet. Sak 18/76 Ferdig Startet
034/18 50/18: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen) . SLT-koordinator i Tolga kommune Opprettelse av en funksjon som SLT-koordinator, se vedtak Sak 18/770 Ferdig Ferdig
033/18 47/18: Søknad om økt rammetilskudd til restaurering av tak Tolga kirke Tilskudd gis, med merknader, se vedtak Sak 18/531 Ferdig Startet
032/18 46/18: Årsmelding interkommunale tjenester 2017, Barnevern, PPT og Krisesenter Tatt til orientering med merknader, se vedtak Sak 18/527 Ferdig Ferdig
031/18 45/18: Sluttrapport fra politisk komite knyttet mot å skape ringvirkninger ved en kraftutbygging Sluttrapport tas til etterretning, komiteen har oppfylt sitt mandat Sak 18/31 Ferdig Ferdig
030/18 44/18: Tertialrapport 1.tertial 2018 Tatt til orientering Sak 18/544 Ferdig Ferdig
029/18 43/18: Ny varmesentral i Tolga sentrum Ny varmesentral realiseres Sak 18/29 Ferdig Ferdig
028/18 42/18:Bygging av bolig i Tolga sentrum Et utviklingsprosjekt for å bygge flere boliger legges ut på anbud, se vedtaket Sak 18/538 Ferdig Ferdig
027/18 Sak 38/18: Retningslinjer for bruk av sosiale medier Retningslinjene vedtatt. Sak 18/475 Ferdig Ferdig
026/18 37/18: Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2017-18 Tatt til orientering, se vedtak for merknader Sak 18/473 Ferdig Ferdig
025/18 36/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 Godkjent, se vedtak Sak 18/377 Ferdig Ferdig
024/18 35/18: Sak fra kontrollutvalget til videre behandling - rapport MHBR Rapporten tas til etterretning, se vedtak Sak 18/417 Ferdig Ferdig
023/18 34/18: Tidsavgrenset prosjekt med gjennomføringav tilsyn på spredte avløpsanlegg Tilsynsprosjekt i tidsrommet 01.08.18-31.12.19 Sak 18/108 Ferdig Ferdig
022/18 31/18: Tolga kommunes uttalelse vedr søknad om utslippstillatelse - anleggsvirksomhet Tolga kraftverk Anbefaler at søknaden imøtekommes, se vedtak Sak 18/223 Ferdig Ferdig
021/18 Psykologressurs Interkommunal Deltar i vertskommunesamarbeid. Sak 30/18 Ferdig Ferdig
020/18 29/18: Nasjonal transportplan 2018 -2029, høring Se vedtak, 4 punkter Sak 18/354 Ferdig Ferdig
019/18 28/18: Søknad om permisjon fra politiske verv - R.A.Storhaug Permisjonssøknaden innvilget Sak 18/347 Ferdig Ferdig
018/18 27/18: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen - høring Innspill, se vedtak Sak 18/287 Ferdig Ferdig
017/18 26/18: Samarbeid og organisering av NAV i Nord Østerdal Vedtatt samarbeidsavtale Sak 17/1199 Ferdig Ferdig
016/18 23/18: Revidert vegnettsplan for Hedmark - høring Se vedtak, - slutter seg til innstillingen. Sak 18/270 15.04.2018 Ferdig Ferdig
015/18 21/18: Årsmelding kontrollutvalget Årsmelding tatt til orientering Sak 18/193 Ferdig Ferdig
015/18 22/18: Søknad om startlån og tilskudd Tas opp lån fra Husbanken Sak 18/266 Ferdig Ferdig
014/18 20/18: FIAS - tildeling av enerett på restavfallet til Sesam ressurs Gitt fullmakt i 20 år Sak 18/218 Ferdig Ferdig
013/18 19/18: Ansettelse av rådmann Ansettelse gjort 17/1306 Ferdig Ferdig
012/18 18/18: Erverv av areal - ved skola Inngåelse av kjøpekontrakt 18/259 Ferdig Ferdig
011/18 17/18: HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK Merknader til høringen gitt, se vedtak for nærmere detaljer 18/153 23.03.2018 Ferdig Ferdig
010/18 16/18: TOLGA KRAFTVERK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Opplandskraft gis disp fra arealdel i kommuneplan og kommunedelplan, se vedtak for nærmere detaljer 18/64 Startet Startet
009/18 13/18; PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING OG REALISERINGA V NY BARNEHAGE, NYTT KULTURBYGG OG TILPASNING TOLGA SKOLE Forslag til plan vedtatt m/endringer og tillegg. To politiske repr. valgt; Marit Gilleberg og Ragnhild Aashaug 18/127 Startet Ferdig
008/18 12/18: TOLGA 2020 - OPPNEVNING AV VALGKOMITE Marit Gilleberg og Øistein Aasen valgt. Melding gitt. 18/126 Ferdig Ferdig
007 11/18: GANG OG SYKKELVEI FV 30 GAMMELBRUA - ERLINESSET, 1.GANGSBEHANDLING Reguleringsplanen legges ut på høring med frist 30.04.18 14/1158 Startet Startet
006/18 10/18; NY VARMESENTRAL I TOLGA SENTRUM Det realiseres ny varmesentral i Tolga sentrum. Behandles på nytt etter avklaringer knyttet til anbud mm 18/29 Ferdig Startet
005/18 7/18 KONSTITUERING AV RÅDMANN Harald Sørli konstitueres frem til ny rådmann er på plass. 18/32 Ferdig Ferdig
004/18 6/18 OPPRETTELSE AV EN POLITISK KOMITE INKLUDERT MANDAT KNYTTET MOT Å SKAPE RINGVIRKNINGER VED EN KRAFTUTBYGGING Forslag til komitemedlemmer; Per Kolstad, Leif Vingelen, Ann K L Sandvik og Kjelldalløkken Vedtatt. 18/31 Ferdig Ferdig
003/18 5/18 INGEN SUVERENITETSAVSTÅELSE TIL EU`S ENERGIBYRÅ ACER Kommunen støtter ikke regjeringens forslag. Svar innsendt. 18/25 Ferdig Ferdig Vedtak og høringsuttalelse er innsendt
002/18 4/18 og sak 10/18: NY VARMESENTRAL I TOLGA SENTRUM Saken sendes tilbake til administrasjonen, belyses bedre på enkelte punkt 18/29 Ferdig Ferdig
001/18 3/18 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. FORSLAG Forslag til planprogram vedtatt. Svar sendt. 14/311 12.04.2018 Ferdig Ferdig