Oppgaveoversikt: KOMM 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Kommunedirektørens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
075 Møteplan 2021 Møteplan for 2021 vedtas, men Formannskap reviderer møteplan i møte 28.01.2021 for oversendelse til kommunestyret 11.02.2021 for ny behandling ihht tilbakemelding i kommunestyret 17.12.2020 20/01227 Ferdig Ferdig
074 Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024 Vedtatt- 20/00107 Startet Startet
073 Kontrollutvalgets søknad om overføring av budsjettmidler fra 2020 til 2021 1.KOmmunestyret stiller seg positivt til at søknaden fra Kontrollutvalget om å få overført ubrukte midler fra 2020 til 2021 blir innvilget. 2.Det fremmes sak for Formannskap og Kommunestyret i 2021, når Kontrollutvalgets endelige regnskapstall for 2020 er klare. 20/01549 15.04.2021 Startet Startet
072 Vardar AS - ny aksjonæravtale Aksjonæravtale for Vardar AS datert 18.09.20 vedtas 20/01607 Ferdig Ferdig
071 Avgifter og gebyr tekniske tjenester 2021 i henhold til vedlagte beregninger vedtas Nesbyen kommunes avgifter/gebyrer for 2021. Rådmannen kommer tilbake til Formannskap i løpet av 2. kvartal 2021 med forslag til nye gebyrsatser for perioden 2022 - 2024 basert på maksimale avskrivningssatser 20/01059 31.05.2021 Startet Startet
070 Nasjonale prøver - delrapport til Tilstandsrapport for grunnskolen 2020/2021 Delrapport om nasjonale prøver i skolene tas til orientering (del av Tilstandsrapporten 2020/2021) 20/01270 Ferdig Ferdig
069 Barnehagekapasitet - utredning Rapporten tas til orientering. Eventuelle endringer i barnehagekapasitet- og struktur vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024 20/00708 Ferdig Ferdig
068 IKT-utstyr i skolene Plan og prinsipper for investeringer i IKT ved grunnskolen i Nesbyen tas til orientering. Tiltaket blir vurdert i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024. 20/00187 Ferdig Ferdig
067 Skoleutvikling og skolesamarbeid Rammeplan for skoleutviling og skolesamarbeid 2020 - 2025 vedtas. 14/01087 Ferdig Ferdig
066 Sommerstengte barnehager Barnehagene i Nesbyen holdes åpne hele sommeren, dvs. uten vedtektsendringer. Innsparing vedr. sommervikar på kr 49.000 per år i rådmannens forslag til Økonomiplan og budsjett for 2021 - 2024 tilbakeføres til barnehage sitt budsjett 20/01381 Ferdig Ferdig
065 Revidering av Handligsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2026 1. Revidert handlingsplan til Strategisk næringsplan 2016 - 2026 vedtas. Det skal settes fokus på sentrumsutvikling, utvikling av boligtomter og utvikling av næringsarealer jfr. vedtatt planstrategi. 2. Årlig revidering av handlingsplan til Strategisk næringsplan skjer ved at administrasjonen fremmer forslag til Formannskapet i september neste år. Formannskapet reviderer administrasjonens innstilling, og den reviderte handlingsplanen fremmes til behandling i påfølgende kommunestyremøte. 20/00101 Ferdig Ferdig
064 Overføring av bevilgniner fra 2020 til 2021 1. Bevilgede midler på til sammen kr 26.657.343, som ikke er benyttet i 2020, overføres til 2021. 2. utgår 3. Bevilgede midler på til sammen kr 4.000.000 (prosjekt Stasjonsvegen),- som ikke er benyttet i 2020, overføres til 2021 med omdisponsering til prosjektet Stasjonsvegen Øvre del. 4. Bevilgningene overføres med samme finansieing som i 2020. 5. Det blir foretatt korrigering av beløp til overføring i samsvar med forbruk per 31.12.2020 20/01509 Startet Startet
063 Forprosjekt Nesbyen renseanlegg Forprosjektet med tilhørende vedlegg og kostnad vedtas. På grunn av bemanningssituasjonen vil fremdriftsplanen måtte forskyves opp til 6 måneder, slik at ferdig renseanlegg vil stå ferdig til mars 2024 20/00749 Ferdig Ferdig
062 01201905, Einan 5 - detaljreguleringsplan - 2.gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Einan 5 (planID 01201905), med reguleringskart og planbestemmelser Alternativ A datert 17.11.2020 19/00807 Startet Startet
061 01201502, Natten II - reguleringsplan - sluttbehandling Rådmannens innstilling + tilleggsforslag vedtatt 15/00702 Ferdig Ferdig
060 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 - 2030 Saken utsettes for å få en bredere høringsprosess. Saken skal også behandles i OSK. 18/00766 Ferdig Ferdig
059 Møteplan 2021 Saken utsettes 20/01227 Ferdig Ferdig
058 17. mai komite - valg av medlemmer perioden 2021 - 2022 Nesbyen kommune velger følgende medlemmer i 17. mai komiteen 2021 - 2022: Ingunn Østdahl, Stine Nygaard, Jannicke Haugo 20/01267 Ferdig Ferdig
057 Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Tiltak for anleggsåret 2021 er satt opp i prioritert rekkefølge. Protokolltilførsel fra Høyre: Kunstgressbane burde vært med på prioriterngslista. 20/01087 Ferdig Ferdig
056 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag Det holdes valgdag også søndag 12. september 2021 i Nesbyen kommune 20/01299 Ferdig Ferdig
055 Overordnet arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2020 -2030 for Nesbyen kommune godkjennes. 16/00791 Startet Startet
054 Næringsfond 2017 - 2019 Orientering av Næringsfond 2017 - 2019 tas til etterretning. 20/00878 Ferdig Ferdig
053 Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2026 Saken utsettes 20/00101 Ferdig Ferdig
052 Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Nesbyen kommune 1. Kommunestyret vedtar at det kan holdes fjernmøter i alle poltiske utvalg. 2. Fjernmøtene holdes slik at det går fram av kommuneloven § 11-7, og de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av departementet. 3. Vedtaket gjøres etter reglene om skriftlig avstemmig. Protokolltilførsel fra Høyre: Det er ønskelig at fullmakten har tidsbegrensning. 20/01434 Ferdig Ferdig
051 Søknad om tilskudd fra Regionalforvaltning - krisepakke 3 1. Det innvilges kr 1.300.000 til DEFA AS fra portalen Regionalforvaltning, krisepakke 3 fra Regjeringen. 2. Tildelingen er bagatellmessig støtte og ytes i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. 3. DEFA har ikke mottatt annen bagatellmessig støtte de siste 3 år, og full lovlig støtte er kr 2.222.560. Restbeløpet kr 922.560 belastes det ordinære næringsfondet i Nesbyen kommune. 4. Inntil 15 % kan utbetales ved oppstart av tiltak. Deretter kan tilskuddet utbetales etter dokumentert fremdrift av tiltaket. 5. Tilskuddsmottaker skal rapportere til regionalforvaltning og kommunen. 6. Dersom tiltak ikke gjennomføres faller vedtaket bort og eventuelt utbetalt støtte må betales tilbake i sin helhet. 20/01319 Ferdig Ferdig
050 Søknad om tilskudd fra næringsfond 1. Det innvilges kr 922.560 i bagatelmessig støtte til DEFA AS fra det ordnære nærigngsfondet. Beløpet er restsummen av total bagatellmessig støtte på kr 2.222.560. Tildelingen er bagatellmessig støtte jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 2013 om gjenomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Støtten ytes derfor i tråd med kravene i EØS-avtalens statsstøtteregler. 2. Det innvilges i tillegg inntil kr 2.777.440 fra kommunens ordinære næringsfond for omsøkt virksomhetsutvidelse med omkring 60 nye årsverk. For å sikre at tildelignen ytes i tråd med kravene i EØS-avtalens statsstøtteregler, leveres DEFA AS justert søknad i tråd med regelverket. Den justerte søknaden gjennomgås med juridisk bistand for å sikre etterlevelse av EØS-avtalens statsstøttergler. Administrasjonen ekspederer støttebeløpet i punkt 1 og 2 i henhold til retningslinjene i næringsfondet § 14. 3. Næringsfondet belastes over tre år me dinnstil kr 3.700.000. 4. Tilskuddet utbetales etter faktura fra søker. 5. Prosjektet er en virksomhetsutvidelse som går over tre år og er ment å medføre totalt omrking 60 nye årsverk ved DEFA Nesbyen. Det skal gis kort rapport til næringsavdelingen i januar 2022, januar 2023 og januar 2024 om hvordan prosjektet har gått og hvor mange nye årsverk det per januar er kommet til i virksomheten på Nesbyen. 6. Dersom virksomhetsutvidelsen ikke besluttes lagt til Nesbyen, vil vedtaket falle bort i sin helhet. Eventuelt utbetalt tilskudd skal i et slikt tilfelle betales tilbake i sin helhet. 20/01319 Ferdig Ferdig
049 Viken kommunerevisjon IKS - valg av representant og vararepresentanter ut valgperioden 2023 Fast representant: ordfører, 1. vara varaordfører 2. vara Heidi Hovind Sezer 20/01378 Ferdig Ferdig
048 Viken kommunerevisjon IKS - selskapsavtale Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS 20/01307 Startet Startet
047 Etablering av trafikksikkerhetstiltak på Esso-plassen 1. Arbeidet som er startet opp om en helhetlig plan for trafikksikkerhet i sentrum fullføres i egen regi. 2. Kommunestyret tar endeling stilling til tiltak når utredningen fullføres. 3. Finansiering utredes som en del av helhetlig plan for trafikksikkerhet. 4. Kommunen søker fyltet om trafikksikkerhetsmidler når plan foreligger. 17/01094 Startet Startet
046 Kommunal planstrategi for Nesbyen kommune 2020 - 2023 Kommunal planstrategi 2020-2023 for Nesbyen kommuen vedtas. Kommunen slutter seg til FN`s bærekraftsmål og for alle kommunens planer skal FN`s bærekraftsmål legges til grunn ut fra lokale forutsetninger. Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanenns arealdel for Nesbyen kommune tas ikke opp til revisjon i denne perioden. JF. plan- og bygningsloven s § 10-1. Kommuneplanutvalget mener det skal settes fokus på sentrumsutvikling, utvikling av boligtomter og utvikling av næringsarealer innenfor allerede vedtatte planer. Protokolltilførsel fra H: Kommuneplan arealdel burde normalt vært rullert for å kunne være et fullgodt og relevant styringsverktøy. Utsettelse med rullering av planen skyldes i første rekke kommunens anstrengte ressurssituasjon, snarer enn at det mangel på behov for rullering. Dette kan i verste fall føre til at kommune,n, i noen tilfelle lettere vil måtte dispensere fra bestemmelsene, akseptere private planinitiativ osv. De samme argumenter kan legges til grunn for manglende rullering av kommunedelplanen Nesbyen. 20/00348 Ferdig Ferdig
045 Valg av møtefullmektig til Forliksråd perioden 01.01.2021 - 01.01.2025 Nesbyen kommune velger følgende møtefullmektig til Hallingdal forliksrdå perioden 01.01.2021 - 01.01.2025: Geir Olav Brøto 20/00344 Ferdig Ferdig
044 Valg av medlemmer/varamedlemmer til Forliksråd perioden 01.01.2021 - 01.01.2025 Nesbyen kommune foreslår følgende medlemmer til Hallingdal forliksråd for perioden 01.01.2021 - 01.01.2025: Anne Grøtt Lauvang , Torbjørn Aaslton 20/00344 Ferdig Ferdig
043 Felles forliksråd i Hallingdal fra 01.01.2021 a) Det blir oppretta eit felles forliksråd for kommunanene Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå. Det nye forliksrådet får namnet Hallingdal forliksråd. b) Felles forliksråd skal tre i kraft fra 01.01.2021. c) Forliksrådet skal ha 3 lekdommarar og 3 varamedlemmer. Kvar kommune vel to representantar, ein av kvart kjønn, til Hallingdal forliksråd. Regionrådet føreslår 3 lekdomarar og 4 varamedlemmer og tek omsyn til kontinuitet og kjønnsbalanse. Regionrådet føreslår også leiar og nestleiar. Kvar kommune vel ein eller to møtefullmektigar. Samansetningen skal vedtakast i kvart kommunestyre. d) Sekretariatet blir betjent av Midtre Hallingdal lensmannskontor, som i dag. 19/01306 Startet Startet
042 Elevundersøkelsen - delrapport til Tilstandsrapport for grunnskolen 2019/2020 Delrapport om Elevundersøkelsen tas til orientering. (Tilstandsrapport om grunnskolen 2019/2020) 19/01115 Ferdig Ferdig
041 Tilstandsrapport for skoleåret 2019/2020 - grunnskolen i Nesbyen Tilstandsrapport for skoleåret 2019/2020 for grunnskolen i Nesbyen tas til orientering. 19/01115 Ferdig Ferdig
040 Tertialrapport 2. tertial 2020 Tertialrapporten for 2. tertial 2020 tas til orientering 20/00013 Ferdig Ferdig
039 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB), datert 15.05.2020 Selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB), datert 15.05.2020 vedtas. 19/01251 Ferdig Ferdig
038 Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Hallingdal/Valdres 1. Nesbyen kommunestyre viser til representantskapet sitt vedtak i sak 9/20, møtedato07.05.20, og støtter vedtaket om at Kommunerevisjon IKS blir oppløst. 2. Kommunestyret ber representantskapet om å gjennomføre prosess for oppløsning, jfr. selskapsavtale § 14 b. 19/01423 Ferdig Ferdig
037 Felles forliksråd i Hallingdal a. Det blir oppretta eit felles forliksråd for kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå. Det nye forliksrådet får namnet Hallingdal forliksråd. b. Felles forliksråd skal tre i kraft fra 1.1.2021. c. Forliksrådet skal ha 3 lekdommarar og 3 varamedlemmer. Representasjon frå kommunen skal endrast for kvar periode. Fyrste periode har Hol, Gol og flå lekdommarar og Ål, Hemsedal og Nesbyen har varamedlemmer. Hver kommune velger en møtefullmektig. d. Leiarvervet skal rullere for kvar valperiode i rekkefølge: Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Flå, Nesbyen. e. Sekretariatet blir betjent av Midtre Hallingdal lensmannskontor, som i dag. 19/01306 Ferdig Ferdig
036 01201308, Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter - forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for 56/824, Alpinvegen 47 Saken trekkes. 19/01391 Ferdig Ferdig
035 Etablering av trafikksikkerhetstiltak på Esso-plassen. Rådmannen bes utrede om det kan være hensiktsmessig å oppgradere Essoplassen i egen regi. Når rådmanne kommer tilbake på dette vil det besluttes om vi vlger å gjøre det i egen regi eller om vi skal gå for alternativ 1. 17/01094 Startet Startet
034 Retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 1.Retningslinjene for salg av kommunal eiendom vedtas og legges til grunn for salg av kommunal eiendom. 2.Delegasjonsreglementet for saker knyttet til eiendom eller punkter som omhandler salg av kommunal eiendom forblir uendret. 3. Retningslinjene gjelder fra vedtakstidspunkt. 20/00725 Startet Startet
033 Kontrollutvalgets behandling av "Valg av revisjonsordning" Nesbyen kommune velger å videreføre revisjonsordningen for kommunen, dvs. gå inn som eier i en interkommunal revisjonsordning. 20/00651 Ferdig Ferdig
032 Kontrollutvalgets behandling av "Revisjonsløsning, valg av revisor" 1.Nesbyen kommune velger Viken kommunerevisjon IKS som sin revisor. 2.Valget forutsetter at Nesbyen kommune blir deltaker i Viken kommunerevisjon IKS, ved å tre inn i selskapsavtalen. 3.Det bes om at Viken kommunerevisjon IKS etablerer et avdelingskontor i Hallingdal, slik at det sikres nærhet til revisjonen og lokale kompetansearbeidsplasser. 20/00650 Ferdig Ferdig
031 Nasjonale prøver i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Delrapport om nasjonale prøver i skolene tas til orientering (del av Tilstandsrapporten 2019/2020) 19/01115 Ferdig Ferdig
030 Økonomi og ressurstall i skolene - delrapport til Tilstandsrapporten 2019/2020 Delrapport om økonomi og ressurser i skolene tas til orientering (del av Tilstandsrapporten 2019/2020). 19/01115 Ferdig Ferdig
029 Heltidskultur - helse og omsorg Arbeidet med heltidskultur i Helse og omsorg ses i en sammenheng med øvrige enheter i kommunen i forbindelse med utredning av mulig omstillings- og effektiviseringstiltak i Nesbyen kommune (FMS sak 12/20). Om heltidskultur ikke blir vurdert i denne forbindelsen, sendes saken til trepartssamarbeidet i Administrasjonsutvalget. 19/00817 Ikke startet Ikke startet
028 IKA Kongsberg IKS - selskapsavtale 2021 Nesbyen kommune godkjennes Selskapsavtale for interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2021 20/00740 Ferdig Ferdig
027 Øvre Buskerud jordskifterett - valg av meddommere peridoen 01.01.2021 - 31.12.2024 Nesbyen kommune velger Gerd Kristin Jorde, Karin Waagaard Kvarteig, Vibeke Hjønnevåg, Elin Jekteberg Lie, Bjørn Olav Vissebråten, Sigvald Thoen, Endre Rustand, Lars Merødningen. 19/01464 Ferdig Ferdig
026 Hallingdal tingrett - valg av meddomemre perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Nesbyen kommune velger: Eli Jorde Tilghman, Ingrid Helleland Haugo, Stine Nygaard, Linn Frøydis Bolstad Finnerud, Jannicke Haugo, Hege Livgård, Nina Gullingsrud, Eva Gullingsrud, Anne Høva, Guri Wettern, Turid Mikkelsen Høva, Oda Høgvold, Gerd Kristin Jorde, Hege Vårdal Vestheim, Ann Juanita Kjær Pedersen Dypedokk, Else Mary Tollefsen Rodegård, Lise Sliper Øye, Rune Owrenn Ihle, Steinar Vissebråten, Knut Jakob Larsen, Oddar Lie, Bård Andres Østenfor, Geir Alf Smedsgård, Endre Bråthen Kvannefoss, Arne Garnås, Oskar Renslo, Frode Aaslid, Geir Egil Sanden, Nils Einar Gudbrandsplass, Leif Lie, Gudbrand Tandberg, Kjell Dokken, Kjell Arne Liahagen, Bjørn Olav Vissebråten. 19/01464 Ferdig Ferdig
025 Borgarting lagmannsrett - valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Nesbyen kommune velger Torunn Bekkeseth og Reidar Løkken. 19/01464 Ferdig Ferdig
024 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - sluttbehandling. Gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - detaljreguleringsplan , planID 01201903, med plankart og bestemmelser, vedtas jf. plan- og bygningslovens § 12-12. 19/00053 Ferdig Ferdig
023 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal helsetjenester. 1. Nesbyen kommune innvilger 50.000. 2.Utbetaling skjer etter faktura m/bilag. 3. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen når tiltaket er ferdigstilt. 4.Frist for gjennomføring er 12 måneder fra innvilgelsesdato. 20/00715 Ferdig Ferdig
022 Søknad om 100.000 til Tråkk`n Roll SA 1. Nesbyen kommune innvilger beløp på kr 100.000. Kommunen oppfordrer de andre kommunene i Hallingdal til å innvilge samme beløp. Beløpet utbetales etter faktura på innvilget beløp. 20/00648 Ferdig Ferdig
021 Søknad om tilskudd og lån fra kommunalt næringsfond til oppstart, oppussing og tilrettelegging av lokaler - Nesbyen Ski og Sykkel AS 1.Nesbyen kommune innvilger 70.000 kroner i tilskudd. Kommunen avslår søknad om lån. 2. Tiltaket skal være gjennomført innen 12 måneder fra dato for innvilgelse. 3. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura med vedlegg av bilag. 4. Sluttrapport sendes næringsutvikler innen 01.07.2021 20/00624 01.07.2021 Ferdig Ferdig
020 Justering av investeringsbudsjettet 1.tertial 2020 Som rådmannens innstilling. 20/00728 Startet Startet
019 Justering av driftsbudsjettet 1. tertial 2020 Som rådmannens innstilling 20/00727 Startet Startet
018 Tertialrapport 1. tertial 2020 Tertialrapport for Nesbyen kommune 1. tertial 2020, tas til orientering 20/00013 Ferdig Ferdig
017 Årsmelding og regnskap 2019 - Nesbyen kommune 1.Det fremlagte regnskap for Nes kommune 2019 godkjennes. 2. Udekket underskudd for 2019 på kr 4.284.228,53 dekkes av disposisjonsfond. 3. Udekket underskudd for 2017 på 1.052.053,22 dekkes av disposisjonsfond. 4. Årsmeldingen for 2019 tas til orientering. 20/00702 Ferdig Ferdig
016 Kommunens bidrag til det lokale næringslivet - forespørsel fra Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) Rådmannens tilbakemelding til Nesbyen turist- og næringsservice (NTN) datert 31. mars, tas til vitende 20/00534 Startet Startet
015 Samarbeid ominnkrevjing av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal 1. Nesbyen kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om innkreving av kommunale krav, for kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå, jf. Kommuneloven § 20-1. 2. Samarbeidet blir organisert som et adminstrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, med Gol kommune som vertskommune. 3. Behovet for ressurser blir revidert etter 1 års drift. 4. Flå/Nesbten/Ål/Hol/Hemsedal kommune delegerer myndighet til Felles innkrevingskontor i Gol kommune til å drive inn kommunale avgifter og krav. 20/00536 Startet Startet
014 Kontrollutvalgets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023 for Nesbyen kommune godkjennes. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i Planen dersom k.utvalget finner det nødvendig. 20/00297 Startet Startet
013 73/54, Helse- og servicesenteret - ombygging 1.Ombygging av helse- og servicesenteret igangsettes så raskt som mulig etter at intensjonsavtale med Vestre Viken om legepraksis er utarbeidet. 2.Rådmannen kan uansett igangsette arbeidene med ombygging av helsestasjonen som en del av å sikre gode tjenester til innbyggerne i Nesbyen. 3. Kostnadsgrense for total ombygging av 1,79 mill + mva og ca 0,6 mill + mva av dette er avsatt til ombygging av helsestasjon, 4. Rådmannen får i oppdrag å finne kostnadseffektive løsninger for gjennomføring av prosjektet og begrense kostnader under gjennomføring. 5. Ombyggingen på kr 2.235.000 (inkluder mva) finansieres gjennom den vedtatt lånerammen på kr 92.546.000 på inneværende års investeringsbudsjett. Dette innebærer at de eksisterende prosjektene må reduseres med tilsvarende samlet beløp (kr 2.235.000). Alternativt finansieres ombyggingen gjennom et låneopptak på kr 2.235.000, eller en kombinasjon av reduksjon av andre tiltak i investeringsbudsjettet og nytt låneopptak. 20/00534 Ferdig Ferdig
012 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Nesbyen kommune foreslår følgende kandidater til valg som skjønnsmedlemmer i Viken fylkeskommune perioden 01.01.2021 - 31.12.2024: Vera Magnussen, Endre Storhaug, Oddvar Lie, Endre Rustand, Lars Merødningen, Steinar Vissebråten, Knut Jakob Larsen, Gerd Kristin Jorde, Vibeke Hjønnevåg, Margit Grøtt Tvedt, Torunn Bekkerseth, Tor Egil Tørrissen, Elin Jekteberg Lie 19/01464 Ferdig Ferdig
011 Plassering av nytt renseanlegg Rådmannen skal igangsette forprosjektering og videre detaljprosjektering av nytt renseanlegg på Grønna-området. Det skal inngås kontrakt for kjøp av tomt til renseanlegg. Reguleringsplanprosess startes for valgt plassering. Kommunestyret orienteres om fremdriftsplan etter at forprosjektet er i gang. 18/01520 Ferdig Ferdig
010 Søknad om tilskudd til oppbevaringsboks for sykkel - Bikebox Technologies AS Kommunen vil innvilge omsøkt tilskdud på 59.112 kroner til BikeBox Technologies AS, jf Retningslinjene for næringsfondet §§ 1 og 2. Tiltaket skal være gjennomført innen 12 måneder fra dato for innvilgelse jf. § 7. Utbetaling av tilskudd skjer etter faktura fra søker § jf. §14 jf. § 7, skal sendes Nesbyen kommune v/næringsutvikler innen 01.05.2021. 19/01327 30.04.2021 Ferdig Ferdig
009 Sykkesti fra Syningen til sentrum Kommunen stadfester vedtak i sak 68/17 (17/00936-40) i kommunestyret 14.12.2017. Vedtaket innvilget midlertidig lån på 1.780.000 kroner, til Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse. 17/00936 Ferdig Ferdig
008 Arbeidsgruppe til Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 - 2026 Formannskapet velges til gruppe med tillegg av 2 medlemmer rådmannen velger fra administrasjonen. Gruppen etablerer en referansegruppe med medlemmer fra det lokale næringsliv, for best mulig forankring i næringslivet. 20/00101 Ferdig Ferdig
007 Delegering av myndighet fra Kommunestyert til Formannskap etter Kommunelvoen § 11-8 1.Kommunestyret delegerer myndighet til Formannskap til å treffe vedtak i saker, når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er mulighet å innkalle Kommunestyret. 2.En melding om vedtak som er truffet i henhold til denne delegeringen av myndighet, skal legges fram i neste møte i Kommunestyret. 3. Delegeringen av myndigheten fra Kommunestyret til formannskapet har varighethet ut 2020. 4. Formannskapets myndighet til å bevilge penger er begrenset til 2 mill kr. Beløp over denne grensen, må behandles på vanlig måte i neste kommunestyremøte. 20/00405 Ferdig Ferdig
006 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Formannskap etter Kommuneloven § 11-8 Kommunestyret delegerer ikke myndighet til Formannskap. 20/00405 Ferdig Ferdig
005 17. mai komite - valg av medlemmer 2020 - 2021 Som medlemmer 2020 - 2021 velges: Anne Kari Eriksen, Monica Andersen Haugo og Elin Jekteberg Lie 19/01369 Ferdig Ferdig
004 Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS - forslag til kandidater til styret perioden 2019 - 2023 Nes kommunes forslag til kandidater til styret i HBR: Anne Kari Eriksen og Øyvind Solbakken 20/00077 Ferdig Ferdig
003 01201807, Lyseren 7 -- detaljreguleringsplan - 2.gangsbehandling Detaljreguleringsplan for Lyseren 7 vedtas. Følgende planer utgår: planid 01201207 og 01200601 18/01447 Ferdig Ferdig
002 2. gang behandlig av detaljreguleringsplan for Geiterygg gbnr 101/1 I henhold til plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan. 12/01390 Ferdig Ferdig
001 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nesbyen historiske opplevelser Kommunen vil innvilge tilskudd til Nesbyen Historiske Opplevelser på 90.000 kroner fra næringsfondet. Tiltaket skal være gjennomført innen 12 måneder fra dato for innvilgelse. Utbetaling av tilskuddet skjer etter faktura fra søker. Kommuen v/næringsutvikler skal innen 01.05.2020 ha en gjennomgang og sluttrapport. 20/00030 01.05.2020 Ferdig Ferdig