Oppgaveoversikt: Utvalg for plan og teknisk 2023

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Dispensasjon for fradeling av setertun og hovedhus Ferdig Ferdig
Behandling av klage Ferdig Ferdig
Forslag til endring - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Ferdig Ferdig
45/103 - Dispensasjon for anleggelse av avløpsanlegg basert på jordhaugprinsipp i LNF-område Ferdig Ferdig
26/19 Dispensasjon for terrenginngrep i LNF-område Ferdig Ferdig
Mindre endring av reguleringsplan for Buhaugen felt U4 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Mindre endring av Gammelseterlia 23 (gnr/bnr.: 111/106) - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Behandling av klage på planvedtak - Reguleringsplan for Ole Steigs gate 10 Ferdig Ferdig
Klage på byggetillatelse - 103/103 Ferdig Startet
Klage på reguleringsplan - Høgåsen Nedre Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra reguleringsplan - flisefyringsanlegg - 7/120 og 7/108 Ferdig Startet
80/1 og 80/2 - Dispensasjon for fradeling og omdisponering Ferdig Ferdig
110/113 - Dispensasjon fra plankrav for oppsetting av "tretopphytter" Ferdig Ferdig
100/1 m.fl. - Dispensasjon for fradeling (bruksrasjonalisering) Ferdig Ferdig
"Mindre endring" av reguleringsplan for Gudbrandsgard senter, fjerne utleiekrav, sluttbehandling Ferdig Ferdig
Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7 A og C, endring av tomtestruktur Ferdig Ferdig
Klage på dispensasjonsvedtak - 122/27 Ferdig Startet
104/209 Behandling av klage på rammetillatelse i Bustulvegen 43 Ferdig Ferdig
Endring lokal forskrift-Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Ringebu kommune Ferdig Startet
Dispensasjon fra reguleringsplan 104/227 Ferdig Startet
49/3 - Dispensasjon fra LNF-formålet for omdisponering av driftsbygning - Saksfremlegg Ferdig Ferdig
48/115 Røsmyrvegen 91 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny fritidsbolig Ferdig Startet
111/76 - Dispensasjon fra reguleringsplan U3, delfelt 3, 8, 9 og 10 - Arealutnyttelse Ferdig Ferdig
006/23 Kommuneplanens samfunnsdel - arbeidsgrupper Ferdig Ferdig
005/23 Klage på UPT-vedtak 133/22 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av veg til hytte Ferdig Startet
004/23 53/1/13 - Klage på klagevedtak Ferdig Ferdig
003/23 196/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bytte av eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegg Ferdig Ferdig
002/23 139/1 - Dispensasjon fra arealformål og bevaring - Saksfremlegg Ferdig Ferdig