Oppgaveoversikt: Plan- og miljøutvalet 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Høyringssvar til NOU 2022:8 Ny minerallov Ferdig Ferdig
151/3 - Søknad om frådeling av bustadtomt i LNF-område Ferdig Ferdig
91/67 - Klage på avslag gråvassanlegg - Bykleheia Ferdig Ferdig
151/379/0/17 og 151/379/0/14 - Dispensasjon for bruksendring/fritak frå utleigeplikt - Rauland Ferdig Ferdig
PlanID 20010007 - 151/5 Rauland Høgfjellshotell - Planendring etter ferdigstilt bruksendring Ferdig Ferdig
150/2 og 150/22 - Dispensasjon for frådeling av tilleggsareal til bustadtomt - Austbø Ferdig Ferdig
84/5 - Klage på avslag om dispensasjon - Kyrkjemoen Ferdig Ferdig
108/20 - Dispensasjon frå taktekking og krav til VA-plan Ferdig Ferdig
138/115 - Søknad om dispensasjon Harkjelstaullii - Taktekking og kledning Ferdig Ferdig
20010002 Sollid, 88/7 - mindre endring - veg til fritidsbustad - i Arabygdi Ferdig Ferdig
148/3 - Bjønnskardhaugen - Klage på vedtak i PMU 8.12.21 Ferdig Ferdig
20110012 Hovdeli del 3 - Mindre endring - endring av reguleringsformål - i Rauland Ferdig Ferdig
76/4 - Søknad om deling av bustadtomt Ferdig Ferdig
86/3 - Dispensasjon for frådeling av tomt for bustadhus - Tveitgrend Ferdig Ferdig
88/98 - Klagesak - avslag på hyttebygging - Songa Ferdig Ferdig
36/1/4 - Mindre planendring - Drotning - PlanID 19890002 Ferdig Ferdig
140/26 - Dispensasjon frå plankrav i reguleringsplan for Rauland sentrum Ferdig Ferdig
Flytte til hytta - orienteringssak Ferdig Ferdig
20140002 Krontveit - mindre endring - endring av arealformål Ferdig Ferdig
99/248 - Dispensasjonssøknad - oppsetting av gjerde - Arbuneset Ferdig Ferdig
107/1/1 - Dispensasjonssøknad - veg og biloppstillingsplass - Hyllandshei Startet Startet
140/255 - Setalid - Oppføring av nytt næringsbygg Ferdig Ferdig
154/3/41 - Dispensasjonssøknad - omfordeling av BYA Startet Startet
Handsaming av dispensasjonssøknader knytt til rekkjefylgjekrav innanfor KDP Rukkemo-Torvetjønn Ferdig Ferdig
68/10 - Dispensasjon for bruksendring - Smørklepp Ferdig Ferdig
126/5 - Fjerning av etablert veg på dyrka mark Ferdig Ferdig
84/5 - Dispensasjon frå krav til VA-plan og reguleringsplan Ferdig Ferdig
88/1 - Mindre planendring Maurebu hyttefelt - flytting av tomter Ferdig Ferdig
99/198 og 99/824 - Mindre planendring Listøyl Fjellhyttegrend Ferdig Ferdig
119/138 - Dispensasjon for storleik på garasje Ferdig Ferdig
PlanID 20200007 - Framlegg til detaljregulering Arbustøylen - 1.gongshandsaming og utlegging til offentlig ettersyn Ferdig Ferdig
153/435 - Dispensasjonssøknad - tilbygg Ferdig Ferdig
99/961, 962 - Arbuneset - Mindre planendring - bruksendring av blå tomter Ferdig Ferdig
151/45 - Klagesak Ferdig Ferdig
94/42 - Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon - tilbygg til fritidsbustad Ferdig Ferdig
Klage på vedtak om frådeling av gnr. 69/6 - gjeld arealoverføring til gnr. 69/20 Ferdig Ferdig
Klage på vedtak -Snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b - 2021/2022 Ferdig Ferdig
PlanID: 20210006 - E134 Sveivisvingen - klage Ferdig Ferdig
20140002 Krontveit - Prinsippsak Ferdig Ferdig
119/1 - Dispensasjon for deling og bruksendring - Drivarbekkdalen Ferdig Ferdig
94/24 - Dipensasjonssøknad - enkeltsak Ferdig Ferdig
152/133/0/20 - Dispensasjon for bruksendring av utleigeleilighet - Tiurtunet Ferdig Ferdig
77/41 - Klage på vedtak om rammeløyve - Grungebru Ferdig Ferdig
Handsaming av klager på vedtak om mellombels løysing for parkering på Stokketjønn 98/1 Ferdig Ferdig
111/41 - Klage på avslag om deling Ferdig Ferdig
39/2 - Dispensasjon for deling av bustadtomt Hylland Ferdig Ferdig
PlanID 20160010 Vierli F12 151/10 - Mindre endring veg til hytte 151/726 - Klage Startet Startet
98/70 - Søknad om dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
35/154 - Dispensasjonssøknad frå reguleringsplan Startet Startet
Motorferdsel - Dispensasjonssøknad §6 Ferdig Ferdig
140/255 - Dispensasjon for midlertidig anleggsplass samt endring av gangveg Ferdig Ferdig
88/56 - Dispensasjon for bruksendring - Edland Ferdig Ferdig
53/723 - Dispensasjon for taktekking - Fjellsteggen Ferdig Ferdig
97/2 - Flothyl - Mindre planendring - bruksendring av blå tomter Ferdig Ferdig
Dispensasjonssøknad om flytting av areal til hytterenovasjon Startet Startet
36/1 - Dispensasjon for plassering av hytte og badstoge nære vassdraget Ferdig Ferdig
77/41 - Klage på vedtak om tilkopling til avlaupsanlegg Ferdig Ferdig
94/42 - Søknad om dispensasjon - grad av utnytting Ferdig Ferdig
151/45 - Burtak - Enkeltsak Ferdig Ferdig
Vegnamn i hyttefelt - Raulandstunet 136/117 og 136/19 - korrigering av vegnamn Startet Startet
119/50 - 119/52 - 119/55 - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Ferdig Ferdig
97/42 - Dispensasjon for oppføring av bygning ved Kjela kraftstasjon Ferdig Ferdig
Felles sti- og løypeplan for Hardangervidda - oppstart Startet Startet
Søknad om omdisponering av jordbruksareal - bustadhus på gnr. 77/5 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot - forprosjekt Biogass pilot på Lognvik Ferdig Ferdig
99/879 - Søknad om dispensasjon - omfordeling av BYA - fritidsbustad Startet Startet
Klage på avslag på søknad om konsesjon for overtaking av landbrukseigedom gnr. 51/1 i Vinje Ferdig Ferdig
150/671-(150/665) - Klage på vedtak om riving av bygning Startet Startet
151/154 - Dispensasjonssøknad for tilbygg - fritidsbustad Startet Startet
75/37 - Bykleheii - Dispensasjon frå byggeskikk - nytt sakframlegg Ferdig Ferdig
168/1 - Dispensasjon for deling av tilleggsareal Ferdig Ferdig
138/11/1 - Dispensasjon for bruksendring Ferdig Ferdig
99/120 - Dispensasjon for oppattføring av hytte Ferdig Ferdig
48/59 - Gjuvstøyl - Dispensasjon frå krav til storleik Ferdig Ferdig
Fremlegg til detaljregulering for bustadbygging Rauland 149/1 Ferdig Ferdig
Mindre endring av PlanID 20160010 Vierli F12 151/10 - veg til hytte 151/726 Startet Startet
PlanID 20200005 Detaljregulering Øygarden 43/1 - Klage Startet Startet
Vegnamn i hyttefelt og adressering av veg i Øyfjell Ferdig Ferdig
Vegnamn i hyttefelt - Raulandstunet 136/117 og 136/19 Startet Startet
Klimatiltak i Vinje kommune 2022 Startet Startet
Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel i samband med rehabilitering av Kjela dammar Ferdig Ferdig
117/2 - Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom Ferdig Ferdig
Høyring - ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark Startet Startet
150/671-(150/665) - Klage på vedtak om riving av bygning Startet Startet
Spørsmål om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Heddebru bustadfelt og flaumløp i Haukeli Ferdig Ferdig
135/29/1 - Søknad om dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
28/2 - Tveitogrend - Dispensasjon for masselagring Ferdig Ferdig
Rullering av Samfunnsplanen Startet Startet
153/697 - Fjellsteggen - Mindre planendring Ferdig Ferdig
Framlegg til Klimaplan for Vest-Telemark - høyringsinnspel frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
53/14 - Dispensasjon for veg til hytte Ferdig Ferdig
75/37 - Dispensasjon frå byggeskikk Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for 20210003 Vesåstippen - fyrste gongs handsaming Ferdig Ferdig
Søknad om dispensasjon - rehabilitering av dam Vågi Ferdig Ferdig
Høyring av detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Kjela dammer Ferdig Ferdig
Klimatiltak for landbruket i Vinje - reglar for kommunale tilskot for solcelleanlegg Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedomen gnr. 51/1 Ferdig Ferdig
PlanID: 20210006 - Framlegg til detaljeregulering E134 Sveivisvingen - 1.gongshandsaming og utlegging til offentleg ettersyn Ferdig Ferdig
119/94 - Søknad om dispensasjon frå kommunedelplan - byggegrense mot vatn Ferdig Ferdig
150/459/0/2 - Søknad om dispensasjon - Holtardalen - taktekking Ferdig Ferdig
108/6 - Frådeling av hyttetomt - 1.gongshansaming Ferdig Ferdig
Klage på vedtak - Søknad om etablering av snøskuterløype på Brattås Ferdig Ferdig
PlanID 20070014 Del av Angravli - mindre endring Ferdig Ferdig
Detaljregulering for GS-veg Austbø - fyrste gongs handsaming Startet Startet
153/1000 - Dispensasjon frå krav til BYA - Holtardalen Ferdig Ferdig
99/37 - Dispensasjon for bruksendring av bustad til fritidsbustad - Vågslid Ferdig Ferdig
120/78 og 120/90 - Klage på avslag i utsleppssøknad - Trovatn Ferdig Ferdig
PlanID:20210004 - Reguleringsplan Heddebru bustadfelt i Haukeli - 1. gongshandsaming Ferdig Ferdig
138/65 - Søknad om mellombels bruksendring - Harkjestaullii Startet Startet
88/3 - Søknad om utsett buplikt Ferdig Ferdig
Klage på vedtak -Søknad om etablering av snøskuterløype på Brattås Ferdig Ferdig
148/109 - Dispensasjonssøknad - omfordeling av BYA Startet Startet
119/2 - Hyttedalen hyttefelt - mindre endring Ferdig Ferdig
Spørsmål om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Heddebru bustadfelt Ferdig Ferdig