Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Endring gebyrsatser renovasjon for 2022 Ferdig Ferdig
Forskrift om gjennomføring av renovasjonsordningen og om renovasjonsgebyr i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Innlandet Ferdig Ferdig
Behandling av klage på planvedtak - reguleringsplan for Trabelia F5.11 Ferdig Ferdig Klage avslått av k styret 21.12.21
Organisering av arkivsamarbeidet IKA Opplandene - oppgavefellesskap Ferdig Ferdig
30/16 Godkjenning av intensjonsavtale for levering av råvann til Frya Oppdrett AS Ferdig Ferdig
Forvaltningsrevisjon av skolemiljø for Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Anmodning om bosetting av flyktninger 2022 Ferdig Ferdig
Mandat skolebruksanalyse Ferdig Ferdig
Årsbudsjett og avgiftssatser 2022 Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905 - sluttbehandling Ferdig Ferdig
Kommunal prioritering av spillemiddelsøknader for tildelingsåret 2022 Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, PlanID 0520201909 - Saksfremlegg Ferdig Ferdig
Evaluering av kvalitets- og utviklingsplan for skolefritidsordningen Ferdig Ferdig
Plassering av Dagsturhytta Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Vedtektsendringer kommunale barnehager Ferdig Ferdig
Søknad om fritak fra politiske verv Ferdig Ferdig
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Politisk delegeringsreglement for Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Reglement for folkevalgte organer i Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Reguleringsplan E6 Øyer-Otta - forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart Ferdig Ferdig Planprogram legges frem for UPT og K styret i mai 22. Saken lukkes her
Disponering av tilbakeføring av premiereserver KLP Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2021-2 Ferdig Ferdig
Økonomiplan 2022-2025 Ferdig Ferdig
Høringsuttalelse fra Ringebu kommune vdr. endringer i pasientjournalloven mv. Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere Ferdig Ferdig
Handlingsplan Leve hele livet Ferdig Ferdig
Søknad om fritak fra politiske verv Ferdig Ferdig
Søknad om permisjon politiske verv Ferdig Ferdig
Uteområde Ringebu ungdomshus - økt støtte og omprioritere investeringsår Ferdig Ferdig Flyttet over til investeringer 23
Søknad om støtte til restaurering av paviljongen i Kaupangerparken Ferdig Ferdig
Jordbruksoppgjøret 2021 - forslag til politisk uttalelse fra Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Startlån Ferdig Ferdig
Oppretting i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vedrørende terasser tilknyttet fritidsbebyggelse Ferdig Ferdig
Kommunal planstrategi 2021-2024 - vedtak Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Bevilgning ladestasjon på kommunal parkeringsplass i Tomtegata Ferdig Ferdig Prosjektet er statert opp igjen, våren 22
Kjøp av trygghetsalarmer Ferdig Ferdig
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste. Tilstandsrapport 2020. Ferdig Ferdig
Barnehagetilbud i Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Helse og omsorg på vei mot 2032 Kvalitets- og utviklingsrapport 2020 Ferdig Ferdig
Søknad om utbetaling av kommunal støtte og mellomfinansiering innendørs Skytehall på Trøstakermoen Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2021-1 Ferdig Ferdig
Ny uttalelse til høringsnotat; Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy, 2021 Ferdig Ferdig
Samarbeidsavtalen - Kommuneadvokaten i Lillehammerregionen – Kommunalt oppgavefellesskap Ferdig Ferdig
Organisatoriske endringer i GEH AS Ferdig Ferdig
Tilskudd til sysselsetting av ungdom 2021 - sommerjobb Ferdig Ferdig Ordningen er gjort kjent, med søknadsfrist 18.6.2021. Fordeles etter kriteriene.
Delegering av myndighet, dispensasjonssaker i buffersonen (LNF områder) II Ferdig Ferdig Tas inn som en del av det nye delegeringsreglementet.
Reguleringsplan for Kleivberga Nord - fastsetting av planprogram Ferdig Ferdig
Ringebu Læringssenter Ferdig Ferdig
Vedtektsendring kommunal barnehage Ferdig Ferdig
Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsrapport 2020. Ferdig Ferdig
Årsregnskap 2020 Ferdig Ferdig 03.06.2021: Budsjettendring i tråd med vedtakets pkt 4 er ført i Visma økonomi. 31.05.2021: Årsregnskap, dokumentasjon på kommunestyrets behandling, revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse er oversend Statsforvalteren i tråd med kommuneloven §14-3. Utført innen frist.
Årsberetning 2020 Ferdig Ferdig
Årsrapport kontrollutvalget 2020 Ferdig Ferdig
Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2020 Ferdig Ferdig
Tilbud om kjøp av aksjer i eiendomsselskap – Midt-Gudbrandsdal Eiendomsutvikling AS Ferdig Ferdig
Revidert samarbeidsavtale og inngåelse tilleggsavtale 2 Ringebu kommune og Stiftelsen Ringebu Prestegard Ferdig Ferdig
Revidert samarbeidsavtale og inngåelse tilleggsavtale 1 Ringebu kommune og Torbjørn Kvasbø Ferdig Ferdig
Status utredning redusert dagsentertilbud Ferdig Ferdig
Helsefellesskap i Innlandet Ferdig Ferdig
Endring av oppsigelsestid Linåkertunet heldøgnstjenester Ferdig Ferdig
Områderegulering for Våla vest, planID 0520201708, andre gangs behandling Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Randkleivgata 6, planID 05202019003, andre gangs behandling Ferdig Ferdig
Styrking av planavdelingen som følge av økt planaktivitet i kommunen Ferdig Ferdig Stillinger lyst ut i 2023, saken lukkes her
Prinsippsak - valg av modell for utbyggingsavtaler innen kommunalteknikk Ferdig Ferdig
98/30 Fåvang barnehage - oppstartsak for fremtidig behov og ombygging av Fåvang barnehage Ferdig Ferdig
Lokal forskrift nr 1 - covid 19 - Ringebu kommune Ferdig Ferdig Forskriften ble tatt i bruk, og avsluttet 12.4.21
Kulturminner -revisjon av gjeldende temaplan 2018-2030 Ferdig Ferdig Prosjektgruppe arbeider med registrering av kulturminner samt bred innbyggerinvolvering.Forslag til revisjon kulturminneplan med inkludering av Fåvang og Ringebu sentrum planen planlegges forelagt LKU før høring i løpet av høsten. Sluttvedtak forventes første halvår 2022 Plan er sluttført, og saken kommer opp på nytt, avsluttes her
Reguleringsplan for Kleivberga R1.3 og 4 - stadfesting av planprogram Ferdig Ferdig
Kommunedelplan vann og avløp - sluttbehandling etter høring Ferdig Ferdig Kunngjort, gjort gjeldende
Trepartsamarbeid i Ringebu kommune Ferdig Ferdig Er opprettet og første møte gjennomført.
Informasjon om kriterier for tilskudd vedr. "Leve hele livet" Ferdig Ferdig
Eldrefondet i Ringebu kommune Ferdig Ferdig Lagt ut på hjemmesiden
Dagsturhytta Innlandet - invitasjon til deltakelse Ferdig Ferdig Administrativ prosjektgruppe utreder aktuell plassering jfr. innkomne innbyggerinnspill.
Veteranplan for Midt-Gudbrandsdal Ferdig Ferdig Plan er sendt ut på høring, innspill lagt inn, skal så se på layout sammen med ekstern aktør
KS Debatthefte 2021 - innspill fra Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Belysning av ny gangbru over Vaala Ferdig Ferdig Nytt tilbud gjennomført, og tiltaket blir gjennomført. Pris for investering kr 155 000 netto, men Ringebu skal ikke ha noe driftsansvar. Oppstart med arbeider 12.jan 22 Arbeid ferdig i starten av feb 22
Behandling av klage på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Star of Hope Ferdig Ferdig
Rapport garantiforpliktelser for leiligheter 2020 Ferdig Ferdig
Bredbånd, ekstra midler til trinn 2 i utbygging Ferdig Ferdig