Oppgaveoversikt: Delegerte vedtak 2018

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Søknad om refusjon av utgifter til renovasjon Ferdig Ferdig
Støtte til bokprosjekt om dekorasjonsmaling Ferdig Ferdig
Godkjent riving av fjøs og våningshus GID 10/47 Ferdig Ferdig
Tillatelse til anlegging av avløpsanlegg GID 68/13 Ferdig Ferdig
Omgjøring av vedtak - bygging av landbruksvei GID 65/1 Ferdig Ferdig
Utslippstilaltelse GID 68/13 Ferdig Ferdig
Dispensasjon og tillatelse til plassering av brakke på GID 39/423 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om deling av grunneiendomGID 47/6 Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av nytt vedskjul på GID 39/232 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet, rekv av oppmålingsforretning GID 15/7 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 3/24 Ferdig Ferdig
Korpsfestival - tilskudd Ferdig Ferdig
Avslag på søknad om støtte til allmennyttige formål "Norges beste utsikter" Ferdig Ferdig
Godkjent rivesøknad for samtlige bygg beliggende på feste GID 10/28 til 10/28/11 - Hallrøsta pelsdyrfarm Ferdig Ferdig
Svar på tilleggssøknad nydyrking GID 10/3 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til drenering, GID 10/28,10/32, 10/79, 7/1 Ferdig Ferdig
Dispensasjon til fradeling av kårbolig på landbrukseiendom GID 5/5 til selvstendig boligeiendom Ferdig Ferdig
Vedtak om pålegg, tvangsmulkt og bruk av forelegg etter plan-og bygningsloven GID 10/47 Ferdig Ferdig
Avslag på søknad omå skifte type taktekking på GID 26/138 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om nydyrking GID 3/24 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom GID 27/205 og 56/5 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 15/22 Ferdig Ferdig
Godkjent søknad om oppføring av tilbygg/påbygg til stolpeskur for båndsag GID 6/12 Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av tilbygg, bygge inn balkon med glass GID 39/378 Ferdig Ferdig
Svar på tilleggssøknad på SMIL-midler GID 3/18 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om utsettelse av arbeidsfrist GID 17/4 SMIL Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av rekkehus nr 2, carport, boder, GID 39/158, gml doktorgården Ferdig Ferdig
Tillatelse til riving av eldre bygning GID 39/158, gamle doktorgården Ferdig Ferdig
Tilbygg til eksisterende fritidsbolig GID 65/86 Røstvika Ferdig Ferdig
Søknad om bygging av enebolig GID 17/272 Vesleåsen Ferdig Ferdig
Søknad om utsettelse av arbeidsfrist SMIL GID 7/1 Ferdig Ferdig
Søknad oppsetting av fritidsbolig GID 17/265 Knausvola Ferdig Ferdig
Utslippstillatelse sanitærvann fra brakkerigg Erlia og Kleven Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark Ferdig Ferdig
Søknad om tilatelse - rive uthus og nytt anneks Ferdig Ferdig
Søknad om fradeling av gårdstun - GID 80/ Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon GID 72/3 Ferdig Ferdig
10 nye boliger på GID 39/2 Ferdig Ferdig
Konsesjon på oppdrett av hjort Ferdig Ferdig
Drenering av jordbruksjord- søknad om tilskudd Ferdig Ferdig
Søknad om tilskudd Ferdig Ferdig
Bok om Glomma - søknad om støtte Ferdig Ferdig
Oppretting/endring av matrikkelenhet GID 5/5 Ferdig Ferdig
Oppretting eller endring av Matrikkelenhet Ferdig Ferdig
Fradeling av gårdstun GID 80/7 Ferdig Ferdig
Driftsilskudd Ferdig Ferdig
Avløpsanlegg og utslippstillatelse GID 2/5 Ferdig Ferdig
Byggesak- seksjonering av leiligheter Ferdig Ferdig
Byggesak - tillatelse til anlegging av avløpsanlegg og utslipstillatelse for svartvann Ferdig Ferdig
Disp fra båndtvangsbestemmelser Ferdig Ferdig
Boligrigg i forbindelse med utbygging av Tolga kraftverk Ferdig Ferdig
Tillatelse til bygging av landbruksvei GID 65/1 Ferdig Ferdig
Godkjenning av plan for nydyrking GID 39/275 Ferdig Ferdig
Tillatelse til avløpsanlegg GID 68/29 Ferdig Ferdig
Søknad om utslippstillalelse GID 68/29 Ferdig Ferdig
Tillatelse til avløpsanlegg GID 68/15 Ferdig Ferdig
Søknad om utslippstillatelse GID 68/15 Ferdig Ferdig
Tillatelse til riving av driftsbygning GID 17/69 Ferdig Ferdig
Plan for nydyrking GID 10/ 30og 57 Ferdig Ferdig
Fritak fra boplikt, GID 17/69 Ferdig Ferdig
Svar på søknad -fradeling av kårhus GID 65/5 Ferdig Ferdig
Opføring av hytte, garasje, anneks GID 83/25 Ferdig Ferdig
Søknad om godkjenning av nydyrking GID 3/24 Ferdig Ferdig
Byggesak - Knausvola hyttefelt-ny hytte Ferdig Ferdig
Bygningsendring, fasadeendring GID 39/271 Ferdig Ferdig
Søknad om godkjenning av nydyrking GID 3/23 Ferdig Ferdig
Søknad om utslippstillatels, avløpsanlegg Ferdig Ferdig
Søknad om utslippstillatelse Ferdig Ferdig
Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Ferdig Ferdig
SMIL-midler, stabbur Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av kårbolig Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje Ferdig Ferdig
Svar på søknad om utsettelse av arbeisfrist - spesielle miljøtiltak Ferdig Ferdig
Motorferdsel i utmark - frakting av utstyr til hytte i Nordre Rausjødalen Ferdig Ferdig
Svar på søknad om deling av grunneiendom Ferdig Ferdig
Svar på søknad om utsettelse av arbeidsfrist - tilskudd spesielle miljøtiltak Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - SMIL Ferdig Ferdig
Videreføring av kjøretillatelse i utmark - Londalen Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av to tilbygg på hytte Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus Ferdig Ferdig
Tillatelse til riving av anneks/uthus og oppsetting av nytt anneks Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av ny hytte Ferdig Ferdig
Søknad om tillatelse til tiltak- rammetilatelse Ferdig Ferdig
Tiltak uten ansvarsrett Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av ny hytte Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til drenering Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 10/38 Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling/tilbakeføring av areal fra boligeiendom GID 6/23 til landbrukseiendom GID 6/1 Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av bolig og garasje samt tillatelse til avkjørsel Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 17/4 Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av to hyttetomter i Øversjødalen hytteområde fra GID 80/10 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 77/8 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/24 Ferdig Ferdig
svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak GID 3/10 Ferdig Ferdig
Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal fra GI11/1 til boligeiendom GID 11/29 Ferdig Ferdig
Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Ferdig Ferdig
Svar på søknad om konsesjon GID 27/1 iog 27/117 Ferdig Ferdig
Fritak fra båndtvang for taksering av rype i Langsjølia, Orvdalen og Svartdalen Ferdig Ferdig
Godkjent oppføring av tilbygg og fasadeendring på seterstue GID 63/15 Ferdig Ferdig
Godkjent søknad om oppføring av ny plansilo i betong GID 37/2 Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Stortjønna, div transport Ferdig Ferdig
Søknad om støtte - næringsbidrag til utstillinger i Galleri Tøysentralen Ferdig Ferdig
Godkjent søknad om bygging av atkomstveien og park.plasser i Vola, Hodalen Ferdig Ferdig
Svar på søknad om økonomisk støtte til turskiltprosjektet Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark, restaurering av tak, Nybua Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av tomt nr 11 og 13 i Vesleåsen boligfelt Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av tilleggsareal til Tolga skole fra GID 26/4 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om fradeling av gårdstun boligformål GID 63/32 Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av gårdstunet Nordli fra GID 63/32 Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av to hyttetomter fra GID 80/14 Ferdig Ferdig
Tillatelse til å rive uthus, oppføring av nytt og tilbygg til hytte, samt installering av forbrenningstoalett Ferdig Ferdig
Tilatelse til oppføring av nytt seterfjøs, tilbygg seterstue og ombygging gml seterfjøs Ferdig Ferdig
VEdtak vedr mottatt klage på tildelingadresse for seterbygg GID 83/8 Ferdig Ferdig
Tillatelse til anleggeing av minirenseanlegg på GID 83/31 Ferdig Ferdig
Skjenkebevilling ved arr. Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppsetting av beitegjerde, Hummelfjellet Ferdig Ferdig
Tilbygg bolig Ferdig Ferdig
Søknad om å rive uthus og sette opp nytt. Ferdig Ferdig
Utslippstillatelse sanitært avløpsvann hytte Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Lavtflyvning i verneområder - søknad om dispensasjon Ferdig Ferdig
Svar på søknad om konsesjon GID 1/23 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om konsesjon GID 1/24 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om konsesjon GID 1/25 Ferdig Ferdig
Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord GID 19/1 Ferdig Ferdig
Tilbygg Tolga handelssenter GID 39/3 Ferdig Ferdig
Vedtak om spesialundervisning U.OFF Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Svar på søknad nydyrking Ferdig Ferdig
Svar på søknad nydyrking Ferdig Ferdig
Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal Ferdig Ferdig
Dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til festeeiendom Ferdig Ferdig
Søknad om fradeling - Sagmoen Ferdig Ferdig
Dispensasjon til fradeling av landbruksareal fra GID 17/22 til industriformål - tilleggsareal Alvdal skurlag Ferdig Ferdig
Godkjent fradeling av feste GID 65/1/2 til eget gnr/bnr Ferdig Ferdig
Tillatelse til riving av deler av fjøs Ferdig Ferdig
Søknad dispensasjon - båndtvang Ferdig Ferdig
Tillatelse til tiltak - vinterhage Ferdig Ferdig
Tillatelse til fasadeendring ved vaskehall Ferdig Ferdig
Tillatelse til tre bygningsendringer Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Søknad om deling av matrikkelenhet Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av glassveranda Ferdig Ferdig
Tillatelse rehab av pipe Ferdig Ferdig
Bruk av snøscooter - bestandstelling av gaupe Ferdig Ferdig
Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Ferdig Ferdig
Oppsyn i forhold til dokumentasjon av uønsket tamrein beite - snøscooter Ferdig Ferdig
Fritak fra båndtvangsbestemmelsene Ferdig Ferdig
Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Ferdig Ferdig
Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Ferdig Ferdig
Deling av landbrukseiendom Ferdig Ferdig
Ombygging av landbruksvei Ferdig Ferdig
Avkorting i regionalt miljøtilskudd og prod.tilskudd Ferdig Ferdig
Tillatelse til oppføring av garasje Ferdig Ferdig
Utsettelse av arb.frist - Tjønnhauan Natursti Ferdig Ferdig
Godkjenning av plan for nydyrking Ferdig Ferdig
Utsettelse av arb.frist - retaurering av løe Ferdig Ferdig
Utsettelse av arb.frist - retaurering av smie Ferdig Ferdig
Utsettelse av arb.frist - retaurering av seterstue Ferdig Ferdig