Oppgaveoversikt: Utvalg for plan og teknisk 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Dispensasjon fra reguleringsplan for Gudbrandsgard senter, planID 202104, for oppføring av bygg delvis utenfor byggegrense Ferdig Ferdig
Forslag til planprogram Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av grusuttak i Kleivberga Ferdig Ferdig
Dispensasjon for oppføring av gjerde nærmere enn 4 m fra eiendomsgrense, reguleringsplan for Varden, planID: 0520201604 Ferdig Ferdig
104/358 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense og eiendomsgrense Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
Saksfremlegg- Endring av reguleringsplan for Varden FB26, PlanID: 0520201604, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av eldre hytte og oppføring av ny i LNF-område Ferdig Ferdig
106/34 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tiltak innenfor byggegrense mot fylkesveg Ferdig Ferdig
104/231 Dispensasjon fra planbestemmelse § 3.1 tredje punktum i reguleringsplan for Kvitfjell Panorama felt H25 - vedtak Ferdig Ferdig
1/11 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for veg til fritidseiendom i Venåsmorka Ferdig Ferdig
Høring av ny forskrift vedrørende kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer i Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Reguleringsplan E6 Øyer-Otta - forslag til planprogram og grunnlag for varsling av oppstart Ferdig Ferdig
Midlertidig forbud mot tiltak i Ringebu sentrum Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Ysterivegen 1, planID 0520201805, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg Ferdig Ferdig
Behandling av klage - 22/185 Dispensasjon fra reguleringsplan for Øvre Langbakken angående punkt 4 i bestemmelse angående gjerde Ferdig Ferdig
96/7 Dispensasjon fra reguleringsplan for Tromsnesskogen for oppføring av garasje innenfor byggegrense mot fylkesveg Ferdig Ferdig
167/2 Hanstad på Losna– Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - rive selet og nytt tilbygg til anneks Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Steintjønnlia, Plan ID 0520199206, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
62/1/11 og 16 Deling av to festetomter over 2 daa Ferdig Ferdig
Høring - Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - utvalg for plan og teknisk Ferdig Ferdig
Høring av forslag til delegeringsreglement - UPT Ferdig Ferdig
Høring - Reglement for folkevalgte organer - utvalg for plan og teknisk Ferdig Ferdig
Høring av ny forskrift vedrørende kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer i Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Trabelivegen hytteområde vedr. størrelse og utnytting for fritidsboliger - etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Fåvang, planID 0520201401, etter forenklet planprosess, for opparbeiding av parkeringsplasser tilknyttet Linåkertunet Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID - 0520201909 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
110/89 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gudbrandsgard senter, planID 202104 Ferdig Ferdig
62/1/7 og 19 - Deling av festetomter over 2 daa Ferdig Ferdig
42/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (tilbakeføring fra spredt fritidsbebyggelse til boligformål) Ferdig Ferdig
129/241 og 242 Dispensasjon fra reguleringsplan for Fåvang, planID 0520201401, for etablering av utendørs lagerplass Ferdig Ferdig
Høringsuttalelse - Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025/27 i Innlandet Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Varden 2, planID 052020180004, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
49/1/2 - Ny søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg til fritidsbolig på Gudbrandshaugen Ferdig Ferdig
25/51 Dispensasjon fra reguleringsplan for Skardhaugen-Kyrkjegardsfjellet for oppføring av hyttetilbygg i jordbruks- og skogbruksformål Ferdig Ferdig
17/151 - Rondevegen 596 – Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Nedre Langbakken hytteområde – størrelse, utnytting Ferdig Ferdig
129/224 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fåvang, planID 0520201401, fra bestemmelse punkt 6.4 Ferdig Ferdig
111/121 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelseteråsen III, planID 052020100005 Ferdig Ferdig
104/209 - ny behandling av klage på rammetillatelse Ferdig Ferdig
Uttalelse til høringsnotat; Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy, 2021 Ferdig Ferdig
Endring av Ringebu kommunes gjerderegler - Behandling i UPT før høring og forelegging Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Brugata 16, planID 0520201908 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplanene Gudbrandsgard senter II, Gudbrandsgard senter III og Gudbrandsgard senter III område D og E, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
104/209 - Klage på vedtak om rammetillatelse Ferdig Ferdig
Tilsynsstrategi 2021 Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 0520201905 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
Kommunal planstrategi 2021-2024 - utkast Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Segelstadseter, planID, 0520200504, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen III, planID 052020100005, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
22/247 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Veslefjellbua (DNT) - utedo og brønnhus Ferdig Ferdig
104/467 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1 for overskridelse av regulert høyde Ferdig Ferdig
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Ringebu sentrum (Vålebru) Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906 - første gangs behandling Ferdig Ferdig
45/55 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg - takoverbygg på inngang Ferdig Ferdig
158/30 -Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 7.2.1, Friluftsliv langs vann og vassdrag, for etablering av infiltrasjonsanlegg Ferdig Ferdig