Oppgaveoversikt: Plan- og miljøutvalet 2020 - 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Søknad om dispensasjon til bygging av høgdebasseng for Tyrvelid vassverk Ferdig Ferdig
151/3/29 - Omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
Holtardalen - mindre planendring - Holtarvegen Ferdig Ferdig
152/10 - Dispensasjon for bygging av veg til hytte i LNF Ferdig Ferdig
Vinje bestandsplanområde - bestandsplan 2021 - 2023 - fellingskvotar for elg, hjort og rådyr Startet Startet
64/13, 20 - Dispensasjon for deling av tilleggsareal Ferdig Startet
20200005 - Øygarden - detaljregulering - Framlegg til 1. gongs handsaming Ferdig Startet
138/85 Krontveit - Søknad om dispensasjon frå byggegrense Ferdig Ferdig
138/88 Harkjelstaul - Søknad om dispensasjon - kledning Ferdig Ferdig
88/98 - Dispensasjon frå føremål Ferdig Ferdig
152/167 - Søknad om dispensasjon - tilbygg Ferdig Ferdig
Detaljregulering Haukelifjell skisenter del av 99/4 og 99/6 - klage Ferdig Ferdig
PlanID 20190003 Detaljregulering Nordtunlii 137/2 - klage Ferdig Ferdig
PlanID 20180004 - Detaljregulering Klypehjellen massetak 97/2 - klage Ferdig Ferdig
138/36 - Dispensasjonssøknad Startet Startet
158/134 - Dispensasjonssøknad Startet Startet
Søknad om dispensasjon for utbetring av E-134 Ferdig Ferdig
Framlegg til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel - 1. gongs handsaming og varsel om oppstart av planarbeid Startet Startet
Framlegg til planprogram for detaljregulering for 63/5 Vesaastippen - 1. gongs handsaming Startet Startet
Mindre revidering av Retningsline for handsaming av søknader etter motorferdselslova Ferdig Ferdig
Oppstart av rullering av Forskrift for fritidskøyring med snøskuter Startet Startet
138/118 - Dispensasjon - møneretning og byggegrense Ferdig Ferdig
Overordna forvaltningsplan for hjorteviltet i Vinje kommune 2021 - 2023 Startet Startet
Motorferdsel handverkarløyve - sesongen 2020-2021 Startet Startet
101/1, 2 - Søknad om dispensasjon til å bruke motorkøyretøy i utmark §6 - Transportløyve - eiendomane Havradalen og Groven Startet Startet
135/15 - Dispensasjon frå krav til VA-plan Ferdig Ferdig
93/51 - Mindre planendring Haukeli - endring av føremål Ferdig Ferdig
151/611 - Dispensasjon for utnytting av eigedommen Ferdig Ferdig
114/20 - Søknad om dispensasjon - storleik på hytte i LNF Ferdig Ferdig
151/461 - Søknad om dispensasjon - storleik på anneks Ferdig Ferdig
Organisering av renovasjonspunkt i Vinje Ferdig Ferdig
Søknad om dispensasjon til å bruke motorkøyretøy i utmark §6 Ferdig Ferdig
111/57 - Småliane - Søknad om dispensasjon - Taktekking Ferdig Ferdig
99/945 - Søknad om dispensasjon - omdisponering av areal Ferdig Ferdig
Mindre endring av detaljregulering Fjellsteggen 153/1 - klage Ferdig Ferdig
151/773 - Søknad om dispensasjon - kledning og taktekking Ferdig Ferdig
154/86 - Søknad om dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
/964 - Søknad om dispensasjon - omfordeling av BYA og takform Ferdig Ferdig
Søknad om dispensasjon for utbetring av sving langs fv 3410 ved Vikvatn i Øyfjell Ferdig Ferdig
Mindre endring av reguleringsplan for Rauland Sentrum Ferdig Ferdig
151/170 - Klage på avslag deling av tomt – Vierli Ferdig Ferdig
Brot på vilkåret om busetting - 161/6, 9 og 12 Ferdig Ferdig
Detaljregulering Haukelifjell skisenter del av 99/4 og 99/6 - klager Startet Startet
Krav om dokumentasjon på godkjent drift av Tyrvelid vassverk Ferdig Ferdig
Prinsippsak - bruksendring frå hytte til bustad Ferdig Ferdig
95/2 - Hyttemarki - Detaljregulering - 1. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Myr - ein viktig ressurs Ferdig Ferdig
Dispensasjon til å bruke motorkjøretøy på snø og barmark jf. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark §6 Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Dispensasjonssøknad §6 - Søknad om snøskutertransport - 2021 Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - Håndverkarløyve Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - Søknad om løyve til motorferdsel for Spordata AS Ferdig Ferdig
Kommunalt tilskot til landbruksføremål - endring av regelverk Ferdig Ferdig
88/2 - Søknad om konsesjon Ferdig Ferdig
Søknad om deling av landbrukseigedom - 67/8 Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedomen Krokmyr gnr. 88/3 Ferdig Ferdig
101/2 - Bordalen, Hardangervidda - Søknad om dispensasjon - Riving og gjenoppføring av erstatningshytter Ferdig Ferdig
68/6 - Samastad - Søknad om dispensasjon - driftshytte Ferdig Ferdig
148/111 - Søknad om Dispensasjon - Utnyttingsgrad Ferdig Ferdig
138/70 - Klage på vedtak Ferdig Ferdig
138/118 - Dispensasjon Ferdig Ferdig
164/4 - Søknad om dispensasjon - storleik på hytte Ferdig Ferdig
/527 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
150/288 og 150/321, 548 - Klage på oppføring av 2 hytter Ferdig Ferdig
97/2 - Dispensasjon for deling av bustadtomt Ferdig Ferdig
77/41 - Klagesak Ferdig Ferdig
Hovdeli - Detaljregulering - 1. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Klage på vedtak - snøskuterløyve funksjonshemma Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 51/2 Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Løyve til oppkøyring av ski løyper – Stokketjønn Ferdig Ferdig
Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Ferdig Ferdig
Utvida ombyte og alternativ bruk av midlar Ferdig Ferdig
Etablering av returpunkt Heimvegli - handsaming av klage Ferdig Ferdig
42/19 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Fjellsteggen 153/1 - mindre endring Ferdig Ferdig
78/1 - Klagesak - deling av bustadtomt Ferdig Ferdig
135/2/3 - Oppføring av hundehus på Spjotar - klagesak Ferdig Ferdig
Klagesag - detaljregulering Mobø Ferdig Ferdig
Oppstart av planarbeid for 63/5 Vesaastippen Ferdig Ferdig
135/68 - Dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
43/31 - Dispensasjon - Mønehøgde og omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
100/91 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
77/41 - Dispensasjon for bruksendring av låve Ferdig Ferdig
60/2 - Dispensasjon for frådeling av gamle Bøgrend skule Ferdig Ferdig
88/1 - Dispensasjon for frådeling av hyttetomt, utsett sak Ferdig Ferdig
153/3, 82 - Dispensasjon for frådeling av areal som tillegg til hyttetomt Ferdig Ferdig
Prinsippdiskusjon om frådeling av hyttetomter ved generasjonsskifte Ferdig Ferdig
164/11 - Møsvatn - Søknad om dispensasjon - basestasjon for mobilkommunikasjon Ferdig Ferdig
Søknad om å dele landbrukseigedomane gnr. 88/3 og 88/26 Ferdig Ferdig
158/88 - Søknad om tiltak i Møssvasstangens landskapsverneområde Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark - Magnar Skinnarland Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Søknad om handverkarløyve Ferdig Ferdig
Inndraging av konsesjon for erverv av gnr/bnr 161/6, 161/9 og 161/12 i Vinje Ferdig Ferdig
135/68 - Dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
43/31 - Dispensasjon - Mønehøgde og omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
100/91 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
77/41 - Dispensasjon for bruksendring av låve Ferdig Ferdig
60/2 - Dispensasjon for frådeling av gamle Bøgrend skule Ferdig Ferdig
88/1 - Dispensasjon for frådeling av hyttetomt, utsett sak Ferdig Ferdig
153/3, 82 - Dispensasjon for frådeling av areal som tillegg til hyttetomt Ferdig Ferdig
Prinsippsak om frådeling av hyttetomter ved generasjonsskifte Ferdig Ferdig
164/11 - Møsvatn - Søknad om dispensasjon - basestasjon for mobilkommunikasjon Ferdig Ferdig
Søknad om å dele landbrukseigedomane gnr. 88/3 og 88/26 Ferdig Ferdig
158/88 - Dispensasjonssøknad § 6 Ferdig Ferdig
Søknad om motorferdsel i utmark - Magnar Skinnarland Ferdig Ferdig
Motorferdsel - Søknad om handverkarløyve Ferdig Ferdig
Inndraging av konsesjon for erverv av gnr/bnr 161/6, 161/9 og 161/12 i Vinje Ferdig Ferdig
Planid 20110010 Kjelingnut - mindre endring Ferdig Ferdig
Plan for klima og berekraft - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
165/13 - Søknad om dispensasjon - taktekking Ferdig Ferdig
114/6 - Søknad om dispensasjon for gjenoppføring av fritidsbustad Ferdig Ferdig
99/661/0/36- Søknad om bruksendring Ferdig Ferdig
99/661/0/22 Søknad om bruksendring Ferdig Ferdig
Søknad om deling av eigedom - part av Maarfjell Sameige som ligg i Vinje gnr. 166/1 Ferdig Ferdig
Klage på vedtak om konsesjon - gnr. 88/2 i Vinje Ferdig Ferdig
Inndraging av konsesjon for erverv av gnr. 151/576 i Vinje Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 88/37 Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 106/14 Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr.10/1. Ferdig Ferdig
Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking Ferdig Ferdig
Løyve til oppkøyring av skiløype - Holvik Vel Hytteforening Ferdig Ferdig
Klage på vedtak - 57/29- avslag snøskuterløyve Ferdig Ferdig
Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 78/1. Ferdig Ferdig
151/738 - Søknad om dispensasjon - fritidsbustad Ferdig Ferdig
153/4 tomt H2 - dispensasjon for liggande kledning Ferdig Ferdig
100/18 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
153/82 - Dispensasjon - mønehøgde og omfordeling av BYA Ferdig Ferdig
135/2/3 - Spjotar - Dispensasjon for oppføring av hundehus Ferdig Ferdig
121/1 - Dispensasjon for frådeling av bustadtomt i LNF Ferdig Ferdig
130/37 - Dispensasjon frå føremål og takvinkel Ferdig Ferdig
150/277 - Klage på avvisingsvedtak Ferdig Ferdig
134/1 - Neset - mindre endring Ferdig Ferdig
151/8/11 - Søknad om dispensasjon - Tretak Ferdig Ferdig
91/1 - Bykleheia - Søknad om dispensasjon - byging av basestasjon for mobikommunikasjon Ferdig Ferdig
84/5 - Frådeling av tilleggstomt i LNF Ferdig Ferdig
135/2/3 - Dispensasjon for oppføring av hundehus Ferdig Ferdig
98/1 - Terrenginngrep for vinterparkering Stokketjønn Ferdig Ferdig
118/22 - Dispensasjon frå føremål for nytt returpunkt i Øyfjell Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon/fritak buplikt på leilegheiter gnr. 35/153/ seksjon 1 og 9 Ferdig Ferdig
Søknad om konsesjon for erverv av Kyrkjestaul gnr. 88/2 Ferdig Ferdig