Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2021 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Ferdig Ferdig
Sluttjustering av 2022-budsjettet - drift og investering Ferdig Ferdig
Støtte til realisering av forsamlingslokale for Vest-Telemark Muslimske Trudomssamfunn Startet Startet
Pasientreiser i kommunal regi Ferdig Startet
Endra selskapsavtale for Vest-Telemark Pedagogisk psykologiske teneste PPT IKS Ferdig Startet
Spelemidlar 2023 - Rullering av handlingsplandel for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv, prioritering av spelemiddelsøknadar Ferdig Ferdig
Langtidskontrakt på konsesjonskraft til datasenter Startet Startet
Revidering av vedtekter for skulefritidsordninga i Vinje kommune Startet Startet
Revidering av vedtekter for Vinjebarnehagen Startet Startet
Revidert atomberedskapsplan Startet Startet
Vidareføring av Vest-Telemark driftssenter som interkommunalt oppgåvefellesskap Ferdig Startet
Flaumvurdering Kjela- og Boravassdraget Startet Startet
Høringssvar - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene Ferdig Ferdig
Straumstøtte 4.kvartal Ferdig Ferdig
Støtte til snøproduksjon Ferdig Startet
Haugarne Maskin AS - Søknad om tilskot Ferdig Startet
Dag Dyre Vaa - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Kvito AS - Søknad om tilskot Ferdig Startet
Detaljregulering for 99/6 Tyrvelid - andre gongs handsaming og endeleg vedtakDetaljregulering for 99/6 Tyrvelid - andre gongs handsaming og endeleg vedtak Startet Startet
Framlegg til endring av planstrategien Ferdig Ferdig
Søknad om fritak frå politiske verv - Baiba Sheine Ferdig Ferdig
Namneendring Vinje Biletgalleri Ferdig Ferdig
Overtaking av Hylland vassverk Startet Startet
Kjøp aksjar frå Rauland Turist Ferdig Ferdig
Søknad om kommunal støtte til sikringsradiobase Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon 2022 Ferdig Ferdig
Spegle AS - Søknad om tilskot Ferdig Startet
Rauland Trelast AS, søknad om tilskot Ferdig Startet
Søknad om tilskot Ferdig Startet
Snøscooterservice AS - Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Skjotebane Rauland - Vinje kommunes rolle knytt til finansiering og regulering Ferdig Ferdig
Søknad om prosjektmidlar filmprosjekt - Kampen i Vinjesvingen Ferdig Ferdig
Straumstøtte til næringslivet runde 3 Ferdig Ferdig
Manglande konsesjonssøknad for gnr/bnr 161/6, 9 og 12 Ferdig Ferdig
Skulpturmuseum på Rauland - vegen vidare Ferdig Ferdig
Bygdevekstavtale for kommunane i Vest-Telemark Ferdig Ferdig
Bustadtilskot - retningsliner og vilkår Ferdig Startet
Ajourhald av delegeringsreglement for første halvår 2022 Ferdig Ferdig
Høyringsfråsegn: Nullvisjon - null skadde og drepne ved motorisert ferdsel i Vest-Telemark Ferdig Ferdig
Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2021 Ferdig Ferdig
Interkommunalt samarbeid om rask psykisk helsehjelp (RPH) Ferdig Ferdig
Handsaming av dispensasjonssøknader knytt til rekkjefylgjekrav innanfor KDP Rukkemo-Torvetjønn Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for bustadbygging Rauland 149/1 - andre gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Planprogram for Kommuneplanens arealdel - 2 gong handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Rune Aarhus- Søknad om støtte Ferdig Startet
Rullering av handlingsplan for 2022-2024 - Plan for klima og berekraft i Vinje kommune Startet Startet
Klimaplan for Vest-Telemark - 2. gongshandsaming og endeleg vedtak Startet Startet
Fastsetting av valdag for kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023 Ferdig Ferdig
Søknad om fritak som meddomar til lagmannsretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 - Magnar Andreassen Ferdig Ferdig
Søknad om støtte til forprosjekt Ferdig Ferdig
Vilkår for tildeling av kommunale bustadtomter Ferdig Ferdig
0200009 - Hovdeli - Handsaming av utbyggingsavtale Ferdig Ferdig
Klage på vedtak i formannskapssak PS 59/22 05.05.22 Startet Startet
Kraftreglement med kraftnotat - 2022 Ferdig Ferdig
Økonomi- og finansreglement 2022 Ferdig Ferdig
Ny næringsstruktur fom 2022 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon 2022 Ferdig Ferdig
Oppattløyvingar frå 2021 til 2022 Ferdig Ferdig
Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Ferdig Ferdig
Årsrekneskap 2021 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2021 Ferdig Ferdig
Årsmelding for kontrollutvalet 2021 Ferdig Ferdig
Rullering av KDP Rukkemo / Torvetjønn - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Høyringsfråsegn - polititenester og beredskap Ferdig Ferdig
Parkering i fristadgarasjen vedtekter og drift - fjerde gongs handsaming Startet Startet
Forprosjekt- Termisk Lagring Ferdig Startet
Løypekøyring 2022-2025 Ferdig Ferdig
Haukeli Rør - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Retningsliner for mottak og busetjing av flyktningar, asylsøkjarar og familiegjenforeinte i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Årsmelding for Kraftfond-Møsstrond Ferdig Ferdig
Klimarekneskap for kommunens drift 2021 Startet Startet
Høyringsfråsegn - endringar i domstolstruktur Ferdig Ferdig
Årsmelding for Konsesjonsavgiftsfondet 2021 Ferdig Ferdig
PlanID: 20210006 E134 Sveivisvingen 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Framlegg til revidert forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter - andre gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Omgjering av føremål på ramma til Coronatiltak Ferdig Ferdig
AIR AS - Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Rauland Trelasthandel - Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Heimdal i Rauland - intensjonsavtale med NOBO Utbygging AS Ferdig Ferdig
Litangen - Grunnerverv Ferdig Ferdig
Ny utgreiing 5-dagarsskule Startet Startet
Ny organisering av Helse og meistring Ferdig Ferdig
Vurdering av administrative ressursar i Oppvekstområdet Startet Startet
Høyringsfråsegn - Strategi for fylkesvegnettet Startet Startet
Innspel til handlingsprogram for fylkesvegnettet 2023-2032 Startet Startet
Kommunedelplan for Trafikksikring 2022-2025 - 2. gongs handsaming Ferdig Startet
Humanitær hjelp til Ukraina Startet Startet
Utgreiing - buplikt og unntak for nær slekt Ferdig Ferdig
Retningsliner for flagging hjå Vinje kommune Ferdig Ferdig
Høyringsfråsegn - deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune Ferdig Ferdig