Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2020 - 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Oppteljing av røyster til storting- og sametingsval 2021 Ferdig Ferdig
Stader for førehandsrøysting, røysting på institusjonar og andre stader og røystemottakarar Ferdig Ferdig
Røystetider for storting- og sametingsvalet 2021 Ferdig Ferdig
Utlegging av manntal til offentleg ettersyn Ferdig Ferdig
Delegering frå valstyret og val av sekretær til valstyret Ferdig Ferdig
Val av valstyre for 2019 - 2023 Ferdig Ferdig
DigiTV - Samarbeid om digitalisering og tenesteutvikling i Vestfold og Telemark Ferdig Ferdig
Utgreiing - Buplikt og unntak for nær slekt Startet Startet
Regional vassforvaltningsplan Vestfold og Telemark vassregion 2022-2027 - Høyring og offentleg ettersyn Ferdig Ferdig
NVE si innstilling til nye konsesjonsvilkår i Tokke/Vinjevassdraget Ferdig Ferdig
Gang- og sykkelveg, Austbø-Krossen - Val av trasè Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for Hyttemarki, 95/2 – 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Hovdeli - Detaljregulering - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Framdrift i arbeid med KDP Rukkemo-Torvetjønn Ferdig Ferdig
Vinjesenteret - ny driftsavtale Ferdig Ferdig
Tertialrapport 1. tertial Ferdig Ferdig
Oppattløyvingar - investeringar frå 2020 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2020 Ferdig Ferdig
Rekneskap 2020 - fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Startet Startet
Årsrekneskap 2020 Startet Startet
ng av Forskrift for politisk godtgjersle og permisjon Startet Startet
Avtale om Web-plattform for tilflyttingsarbeidet Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot Per Kåre Kvålen Startet Startet
Rauland Montering og Mek AS - Søknad om tilskot Startet Startet
Årsmelding for Kraftfond Møsstrond 2020 Startet Startet
Husbanken - søknad om auka låneopptak i 2021 Ikke startet Ikke startet
Turveg og terskelplan i Åmot Startet Startet
Utgreiing om 5-dagarsskule for mellomtrinnet Startet Startet
Rammer for markeringa av Tarjei Vesaas 125 år i 2022 Ferdig Ferdig
Eit annleis prosjekt i ei annleis tid - Tverga: "Ein morosam omveg" Startet Startet
Planprogram KDP Trafikksikring - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Stadfesting av planprogram for felles klimaplan for kommunane i Vest-Telemark Ferdig Ferdig
Plan for klima og berekraft - 2.gongs handsaming Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Haukelifell skisenter - utbyggingsavtale Startet Startet
Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2020 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskott til Haugsæl Ferdig Ferdig
Fritak for bevillingsgebyr skjenking 2021 Startet Startet
Medlemskap i forum for fritidsbustadskommunar Ferdig Ferdig
etting av holdingselskap for datasentereigarskap Ferdig Ferdig
Evaluering av overordna administrativ organisering Ferdig Ferdig
Prinsippsak - bruksendring frå hytte til bustad Ferdig Ferdig
Revisjon av retningsliner for kommunal stønad til næringsutvikling Ferdig Ferdig
Frådeling av næringstomt til Rauland Vaktservice Ferdig Ferdig
Søknad om finansiering av forprosjekt for eldrebustader i Rauland Ferdig Startet
Framtidig bruk av Heimdal-eigedomen Ferdig Startet
Søknad om tilskot - Groven Camping & Hyttegrend AS Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot Per Kåre Kvålen Startet Startet
Bygdebok for heile Vinje Startet Startet
Endring - Kommunale prisar og gebyr 2021 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2020 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Ferdig Ferdig
Studentmelding 2021-2024 - oppdatering Ferdig Startet
Medlemskap i Sunne kommuner Ferdig Ferdig
Ajourhald av delegeringsreglement 2021 Ferdig Ferdig
Ny justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Trygt heim for ein 50 lapp prosjekt ramme Startet Startet
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) - endring av selskapsavtale Ferdig Ferdig
Etablering av Helsefellesskap i Telemark Ferdig Ferdig
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Ferdig Ferdig
Søknad om kommunal stønad til ballbinge Øyfjell Ferdig Ferdig
Bu- og omsorgssenter i Ytre Vinje Ferdig Startet
Sluttjustering av 2020 - budsjettet Ferdig Ferdig
Status på investeringsbudsjettet 2020 Ferdig Ferdig
Val av rådsmedlemer til Nynorsk kultursentrum for åra 2021 - 2022 Ferdig Ferdig
Val av dyrevernnemd i region Øst for perioden 2021 - 2024 Ferdig Ferdig
Organisatorisk plassering av integreringstenesta Ferdig Ferdig
d om tilskot - Feelgood Ferdig Ferdig
Utgreiing av gratis barnehageplass for familiens 3. barn Ferdig Ferdig
Nytt felles innkjøpsreglement for Telemark innkjøpssamarbeid Ferdig Ferdig
Næringstomter i Rauland Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg i Øyfjell - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Detaljregulering Haukelifjell skisenter del av 99/4 og 99/6. 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Startet Startet
Haukelifjell skisenter - utbyggingsavtale Startet Startet
Parkering i Fristadgarasjen - vedtekter og drift - 3. gongs handsaming Startet Startet
64/13 - Grunnerverv av parsell til datasenter Ferdig Ferdig
Krav til etablering for kraftintensiv næring i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Vinje Ungdomsråd 2019-2021 - Varamedlemer Startet Startet
Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Ferdig Ferdig
Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
t i kunstgrasbaner - oppsamling og vedlikehald Ferdig Startet
n for forvaltingsrevisjon 2020-2023 og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Ferdig Ferdig
Søknad om stønad - Øyfjell Sag ANS Ferdig Ferdig
Økonomireglement - revisjon 2020 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Ferdig Ferdig
Val av ny meddomar til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Ferdig Ferdig
Val av møtefullmektigar for forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
Val av medlemar til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
Fastsetjing av valdag for Stortingsvalet og Sametingsvalet 2021 Ferdig Ferdig
Justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune - fjernmøter Ferdig Ferdig
Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar frå 1.1.2021 Ferdig Ferdig
Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vinje kommune - endring Startet Startet
Overordna ROS-analyse for Vinje kommune Startet Startet
Revidert selskapsavtale, revidert lokal forskrift om feiing og tilsyn Ferdig Ferdig
Rubicon TV AS - Jordbrukerne - Søknad om støtte som følgje av koronakrisa - 2020 Ferdig Ferdig
ng av kommunal tiltakspakke for næringslivet som fylgje av Korona Ferdig Ferdig
Gjennomgang av retningsliner for næringsstøtte Ferdig Ferdig
Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024 Startet Startet
Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 Startet Startet
Mobø 136/71 Detaljregulering, endring - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Nordtunlii 137/2 Detaljregulering - 2. gongs handsaming (planid 20190003) Ferdig Ferdig
Kommunal planstrategi 2020 - 2023 med planprogram for samfunnsdelen - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Planstrategi 2020 - 2023 Ferdig Ferdig