Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2020 - 2021

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Legeteneste - privat eller offentleg Ferdig Ferdig
Merket for berekraftig reisemål og felles reiselivsstrategi for Vest-Telemark Ferdig Ferdig
Alkoholpolitiske retningsliner – opningstider Ferdig Ferdig
Val av representantar til Vinje ungdomsråd 2021 - 2023 Startet Startet
Representanter til styringsgruppa Aust-Telemark vassområde for perioden 2019 - 2023 Ferdig Ferdig
Nyval av varamedlem til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Ferdig Ferdig
Matservering i barnehagen - presisering av vedtak Ferdig Ferdig
NAV Vest-Telemark - kostnadsfordeling mellom kommunane og verksemdsoverdraging av gjeldsrådgjevar Startet Ferdig
Sluttjustering budsjett 2021 - drift og investering Ferdig Ferdig
Matservering i Vinjebarnehagen Ferdig Ferdig
Ajourhald av delegeringsreglement 2021 Versjon nr 2 Ferdig Ferdig
Folkevekst i Vinje- Tiltak for auka innbyggjartal Startet Startet
Ny utgreiing av gratis skulefritidsordning (SFO) i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Kreftprosjekt Tokke Vinje - frå prosjekt til drift Ferdig Ferdig
Vidare deltaking i Aust-Telemark vassområde Ferdig Ferdig
20200005 - Øygarden 43/1 - Detaljregulering - Framlegg til 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Planprogram for Vesåstippen - 2 gongs handsaming Ferdig Ferdig
93/64 og 99/555 Utsleppsløyve for Finnroi Ferdig Ferdig
Årsmelding for kontrollutvalet 2020 Ferdig Ferdig
Hurtigrevisjon av overordna beredskapsplan 2021 Ferdig Ferdig
Kråmvikvegen - klassifisering Startet Startet
RN Eigedom AS - Søknad om støtte Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2. tertial Ferdig Ferdig
Forvaltningsrevisjonsrapport Openheit og innsyn, kombinert med arkiv og journal Ferdig Ferdig
FN's atomvåpenforbod Ferdig Ferdig
Nytt tak på Aksvik skule Ferdig Startet
Førebygging av utanforskap - tilleggsavtale med Kvito AS Ferdig Ferdig
Klimarekneskap for 2020 Ferdig Ferdig
Busetjing av flyktningar i 2022 Ferdig Ferdig
Stipendordning for rekruttering av sjukepleiarar Ferdig Ferdig
Matservering i Vinjebarnehagen Ferdig Ferdig
Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2020 Ferdig Ferdig
Administrativ omorganisering 2021 - evaluering og tilråding Ferdig Ferdig
Oppteljing av røyster til storting- og sametingsval 2021 Ferdig Ferdig
Stader for førehandsrøysting, røysting på institusjonar og andre stader og røystemottakarar Ferdig Ferdig
Røystetider for storting- og sametingsvalet 2021 Ferdig Ferdig
Utlegging av manntal til offentleg ettersyn Ferdig Ferdig
Delegering frå valstyret og val av sekretær til valstyret Ferdig Ferdig
Val av valstyre for 2019 - 2023 Ferdig Ferdig
DigiTV - Samarbeid om digitalisering og tenesteutvikling i Vestfold og Telemark Ferdig Ferdig
Utgreiing - Buplikt og unntak for nær slekt Ferdig Ferdig
Regional vassforvaltningsplan Vestfold og Telemark vassregion 2022-2027 - Høyring og offentleg ettersyn Ferdig Ferdig
NVE si innstilling til nye konsesjonsvilkår i Tokke/Vinjevassdraget Ferdig Ferdig
Gang- og sykkelveg, Austbø-Krossen - Val av trasè Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for Hyttemarki, 95/2 – 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Hovdeli - Detaljregulering - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Framdrift i arbeid med KDP Rukkemo-Torvetjønn Ferdig Ferdig
Vinjesenteret - ny driftsavtale Ferdig Ferdig
Tertialrapport 1. tertial Ferdig Ferdig
Oppattløyvingar - investeringar frå 2020 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2020 Ferdig Ferdig
Rekneskap 2020 - fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Ferdig Ferdig
Årsrekneskap 2020 Ferdig Ferdig
ng av Forskrift for politisk godtgjersle og permisjon Ferdig Ferdig
Avtale om Web-plattform for tilflyttingsarbeidet Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot Per Kåre Kvålen Ferdig Ferdig
Rauland Montering og Mek AS - Søknad om tilskot Ferdig Ferdig
Årsmelding for Kraftfond Møsstrond 2020 Ferdig Ferdig
Husbanken - søknad om auka låneopptak i 2021 Ferdig Ferdig
Turveg og terskelplan i Åmot Ferdig Ferdig
Utgreiing om 5-dagarsskule for mellomtrinnet Startet Startet
Rammer for markeringa av Tarjei Vesaas 125 år i 2022 Ferdig Ferdig
Eit annleis prosjekt i ei annleis tid - Tverga: "Ein morosam omveg" Startet Startet
Planprogram KDP Trafikksikring - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Ferdig Ferdig
Stadfesting av planprogram for felles klimaplan for kommunane i Vest-Telemark Ferdig Ferdig
Plan for klima og berekraft - 2.gongs handsaming Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Haukelifell skisenter - utbyggingsavtale Startet Startet
Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2020 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskott til Haugsæl Ferdig Ferdig
Fritak for bevillingsgebyr skjenking 2021 Ferdig Ferdig
Medlemskap i forum for fritidsbustadskommunar Ferdig Ferdig
etting av holdingselskap for datasentereigarskap Ferdig Ferdig
Evaluering av overordna administrativ organisering Ferdig Ferdig
Prinsippsak - bruksendring frå hytte til bustad Ferdig Ferdig
Revisjon av retningsliner for kommunal stønad til næringsutvikling Ferdig Ferdig
Frådeling av næringstomt til Rauland Vaktservice Ferdig Ferdig
Søknad om finansiering av forprosjekt for eldrebustader i Rauland Ferdig Startet
Framtidig bruk av Heimdal-eigedomen Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot - Groven Camping & Hyttegrend AS Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot Per Kåre Kvålen Ferdig Ferdig
Bygdebok for heile Vinje Startet Startet
Endring - Kommunale prisar og gebyr 2021 Ferdig Ferdig
Årsmelding 2020 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Ferdig Ferdig
Studentmelding 2021-2024 - oppdatering Ferdig Ferdig
Medlemskap i Sunne kommuner Ferdig Ferdig
Ajourhald av delegeringsreglement 2021 Ferdig Ferdig
Ny justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Trygt heim for ein 50 lapp prosjekt ramme Ferdig Ferdig
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) - endring av selskapsavtale Ferdig Ferdig
Etablering av Helsefellesskap i Telemark Ferdig Ferdig
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Ferdig Ferdig
Søknad om kommunal stønad til ballbinge Øyfjell Ferdig Ferdig
Bu- og omsorgssenter i Ytre Vinje Ferdig Ferdig
Sluttjustering av 2020 - budsjettet Ferdig Ferdig
Status på investeringsbudsjettet 2020 Ferdig Ferdig
Val av rådsmedlemer til Nynorsk kultursentrum for åra 2021 - 2022 Ferdig Ferdig
Val av dyrevernnemd i region Øst for perioden 2021 - 2024 Ferdig Ferdig
Organisatorisk plassering av integreringstenesta Ferdig Ferdig
d om tilskot - Feelgood Ferdig Ferdig
Utgreiing av gratis barnehageplass for familiens 3. barn Ferdig Ferdig
Nytt felles innkjøpsreglement for Telemark innkjøpssamarbeid Ferdig Ferdig
Næringstomter i Rauland Ferdig Ferdig
Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg i Øyfjell - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Detaljregulering Haukelifjell skisenter del av 99/4 og 99/6. 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Startet Startet
Haukelifjell skisenter - utbyggingsavtale Startet Startet
Parkering i Fristadgarasjen - vedtekter og drift - 3. gongs handsaming Ferdig Ferdig
64/13 - Grunnerverv av parsell til datasenter Ferdig Ferdig
Krav til etablering for kraftintensiv næring i Vinje kommune Ferdig Ferdig
Vinje Ungdomsråd 2019-2021 - Varamedlemer Startet Startet
Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Ferdig Ferdig
Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
t i kunstgrasbaner - oppsamling og vedlikehald Ferdig Ferdig
n for forvaltingsrevisjon 2020-2023 og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 Ferdig Ferdig
Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Ferdig Ferdig
Søknad om stønad - Øyfjell Sag ANS Ferdig Ferdig
Økonomireglement - revisjon 2020 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Ferdig Ferdig
Val av ny meddomar til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Ferdig Ferdig
Val av møtefullmektigar for forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
Val av medlemar til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
Fastsetjing av valdag for Stortingsvalet og Sametingsvalet 2021 Ferdig Ferdig
Justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune - fjernmøter Ferdig Ferdig
Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar frå 1.1.2021 Ferdig Ferdig
Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vinje kommune - endring Ferdig Ferdig
Overordna ROS-analyse for Vinje kommune Ferdig Ferdig
Revidert selskapsavtale, revidert lokal forskrift om feiing og tilsyn Ferdig Ferdig
Rubicon TV AS - Jordbrukerne - Søknad om støtte som følgje av koronakrisa - 2020 Ferdig Ferdig
ng av kommunal tiltakspakke for næringslivet som fylgje av Korona Ferdig Ferdig
Gjennomgang av retningsliner for næringsstøtte Ferdig Ferdig
Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 Ferdig Ferdig
Mobø 136/71 Detaljregulering, endring - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Nordtunlii 137/2 Detaljregulering - 2. gongs handsaming (planid 20190003) Ferdig Ferdig
Kommunal planstrategi 2020 - 2023 med planprogram for samfunnsdelen - 2. gongs handsaming Ferdig Ferdig
Planstrategi 2020 - 2023 Ferdig Ferdig