Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2020

Oppgaver

Saksnr Sakstekst Vedtakets hovedpunkter Ref. Link Frist Status politisk Status administrativt Rådmannens kommentar Saksbehandlers kommentar (vises kun hvis saksbehandler har tillatt ekstern visning)
20-027 Vinje Ungdomsråd 2019-2021 - Varamedlemer Startet Startet
20-026 Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Ferdig Ferdig
20-025 Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Ferdig Ferdig
20-024 t i kunstgrasbaner - oppsamling og vedlikehald Ferdig Startet
20-023 n for forvaltingsrevisjon 2020-2023 og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 Ferdig Ferdig
20-022 Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Startet Startet
20-021 Søknad om stønad - Øyfjell Sag ANS Startet Startet
20-020 Økonomireglement - revisjon 2020 Startet Startet
20-019 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Startet Startet
20-018 Val av ny meddomar til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Ferdig Ferdig
20-017 Val av møtefullmektigar for forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
20-016 Val av medlemar til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Ferdig Ferdig
20-015 Fastsetjing av valdag for Stortingsvalet og Sametingsvalet 2021 Ferdig Ferdig
20-014 Justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune - fjernmøter Startet Startet
20-013 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar frå 1.1.2021 Ferdig Ferdig
20-012 Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vinje kommune - endring Startet Startet
20-011 Overordna ROS-analyse for Vinje kommune Startet Startet
20-010 Revidert selskapsavtale, revidert lokal forskrift om feiing og tilsyn Ferdig Ferdig
20-009 Rubicon TV AS - Jordbrukerne - Søknad om støtte som følgje av koronakrisa - 2020 Ferdig Ferdig
20-008 ng av kommunal tiltakspakke for næringslivet som fylgje av Korona Ferdig Ferdig
20-007 Gjennomgang av retningsliner for næringsstøtte Ferdig Ferdig
20-006 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024 Startet Startet
20-005 Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 Startet Startet
20-004 Mobø 136/71 Detaljregulering, endring - 2. gongs handsaming Startet Startet
20-003 Nordtunlii 137/2 Detaljregulering - 2. gongs handsaming (planid 20190003) Startet Startet
20-002 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 med planprogram for samfunnsdelen - 2. gongs handsaming Startet Startet
20-001 Planstrategi 2020 - 2023 Startet Startet