Oppgaveoversikt: Utvalg for plan og teknisk 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
15/39 Dispensasjon i kommuneplanens arealdel - veg til hytte Ferdig Ferdig
Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby førstegangs behandling Ferdig Startet
Endring av reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
46/5 og 46/45 - Dispensasjon fra arealformål Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Ole Steigs gate 10. Gbnr. 48/187, m.fl., planID 202202 Ferdig Startet
16/36 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Steintjønnlia ang. gesimshøyde Ferdig Ferdig
Mindre endring for reguleringsplan for Segelstadseter - Tullikampen Ferdig Ferdig
7/86 dispensasjon fra kommuneplan for adkomstveg til fritidsbolig - Ny behandling Ferdig Startet
57/52 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg og uthus Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Buhaugen felt U4, planID 0520201807, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
59/5 - Dispensasjon for tilbygg på hytte i LNRF-område og 100-metersone vann- og vassdrag Ferdig Ferdig
177/1 m.fl. - Dispensasjon for omlegging av skiløyper Ferdig Ferdig
129/42 - Mindre endring av reguleringsplan for Fåvang, endring av arealformål, sluttbehandling Ferdig Ferdig
105/515 - Dispensasjon fra bestemmelse om 7 meter fra veg Ferdig Ferdig
56/2 - Klage på vedtak i UPT-sak 056/22 Ferdig Ferdig
53/1/13 - Klage på vedtak i UPT-sak 055/22 Ferdig Ferdig
122/22 Reguleringsplan for Varden III - førstegangs behandling Ferdig Ferdig
115/22 Detaljregulering for Bjønnlia U7B "Origo", planID 202204 - Førstegangsbehandling Ferdig Ferdig
114/22 107/38 Midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Ferdig Ferdig
11/75 - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig Ferdig Ferdig
22/232 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Trabelia Øst trinn 3 (utnyttingsgrad) Ferdig Ferdig
23/82 - Dispensasjon fra plankrav i reguleringsplan for Friska-Buhaugen for flytting av uthus på Lundes turisthandel Ferdig Ferdig
96/247 - Dispensasjon fra avstand i gjerderegler Ferdig Ferdig
45/97 - Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og adkomstpil i plankart Ferdig Ferdig
104/3, 100/5 - Klage på vedtak UPT-sak 085/22 Ferdig Ferdig
49/176 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg, garasje, utnyttingsgrad Ferdig Ferdig
25/1/30 - Dispensasjon for etablering av vegadkomst til fritidsbolig Ferdig Ferdig
103/140 - Dispensasjon for plassering av bygg over byggegrense og nærmere nabo, og etablering av adkomstveg utenom anvist pil Ferdig Ferdig
48/139 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Vålebru - tilbygg Ferdig Ferdig
56/2 - Klage på vedtak i UPT-sak 056/22 Ferdig Ferdig
53/1/13 - Klage på vedtak i UPT-sak 055/22 Ferdig Ferdig
1/11 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for veg til fritidseiendom i Venåsmorka Ferdig Startet
30/77 Dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Gunstadmoen – Frya, for tiltak knyttet til nytt bygg for salg og klargjøring caravanvogner Ferdig Ferdig
44/2-Dispensasjon fra Reguleringsplan Ulberg for plassering av støyskjerm utenom veggrense til FV2578- Ringebu Barnehage Ferdig Ferdig
Områdereguleringsplan for Vålebru - fortettingsstrategi Ferdig Startet
11/28 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg innenfor 100 m sone vassdrag Ferdig Ferdig
139/16 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Flausæter felt G - uthus/utnyttingsgrad Ferdig Ferdig
56/2 - Beslutning i krav om utsatt iverksetting av tiltak jf. fvl § 42 Ferdig Ferdig
104/3 & 100/5 - Dispensasjon for fradeling Ferdig Ferdig
178/23 - Dispensasjon fra gjerdebestemmelse Ferdig Ferdig
Beslutning i krav om utsatt iverksetting av vedtak jf. fvl. § 42 Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane midtre, planID 202006 - første gangsbehandling Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane Øst, planID 202004 - første gangsbehandling Ferdig Ferdig
Jønnhaltvegen - søknad om å kreve inn vegavgift, Jønnhaltvegene SA Ferdig Ferdig
Goppollvegen - Søknad om justering av vegavgift 2022 - Gopollvegen SA Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Varden etter ordinær prosess - første gangs behandling Ferdig Startet
Endring av reguleringsplan for Raudskuttberget etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane vest, planID 202005 - første gangsbehandling Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra kommunedelplan for Kvitfjell for riving av låve og oppføring av ny fritidsbolig ved Haustsetertjønn Ferdig Ferdig
28/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsetting av ny fritidsbolig i LNF Ferdig Ferdig
22/2/4 - Dispensasjon for riving og oppsetting av fritidsbolig i 100-metersonen for vann og vassdrag Ferdig Ferdig
Kommunal trafikksikkerhetsplan for perioden 2022-2026 - Høringsutkast Ferdig Startet
Klage på UPT-vedtak 022-22 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av veg til hytte Ferdig Startet
Endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen, planID 0520201209, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
9/47 - Dispensasjon for oppsetting av ny enebolig med sammenbygd garasje i LNF-område Ferdig Ferdig
56/2 - Dispensasjon for fradeling av tre seterhus beliggende i LNF, seterområde og buffersone til villrein Ferdig Ferdig
53/1/13 - Dispensasjon for oppføring av hytte i LNF og buffersone Ferdig Ferdig
45/94 - Klage på vedtak i UPT-sak 025/22 Ferdig Ferdig
22/55 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - veg til hytte Ferdig Ferdig
196/1/13 - Dispensasjon for riving og gjennoppføring av hytte og utebod i buffersonen Ferdig Ferdig
111/132/0/7 & 111/132/0/8 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelseteråsen 3 Ferdig Ferdig
108/53 Mindre endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen II, etter forenklet planprosess - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Ny behandling av søknad om dispensasjon for oppsetting av gjerde på fritidseiendom Ferdig Ferdig
25/3 Dispensasjon fra reguleringsplan for Høgåsen hytteområde - takvinkel, høyder, terrengbehandling Ferdig Ferdig
107/77 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Varden for takvinkel på garasje Ferdig Ferdig
102/11 Dispensasjon fra reguleringsplan for Kvitfjell vest - takvinkel Ferdig Ferdig
Fastsetting av planprogram for endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520201604 Ferdig Ferdig
107/216 (m.fl) - Dispensasjon fra tomtedelingsplan for Varden II - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Sør-Fåvang renseanlegg: Dispensasjon fra hensynssone for friluftsliv langs vann og vassdrag Ferdig Ferdig
Prioritering av veger for opprustning 2022-2023 Ferdig Startet
45/126 - Dispensasjon fra byggegrense (kommuneplanens arealdel) Ferdig Ferdig
44/2-Dispensasjon fra Reguleringsplan Ulberg -Ringebu barnehage Ferdig Ferdig
22/220 - Dispensasjon fra gjerderegel på 70 løpemetre - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
22/215 - Dispensasjon for endring av avkjøringspiler - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
104/483 Dispensasjon fra reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen - oppføring av terrasse Ferdig Ferdig
Søknad om dispensasjon fra byggeforbud (45/94) - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, etter forenklet planprosess Ferdig Ferdig
Mindre endring av reguleringsplan for Trabelia F5.11, planID 0520201906 Ferdig Ferdig
7/86 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - veg til hytte Ferdig Ferdig
168/12 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av antenner i LNF Ferdig Ferdig
104/419 Bruksendring fra fritidsbolig til bolig Ferdig Ferdig
Vålebru inn i framtida. Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder og skisseprosjekt for kryssing av jernbanen Ferdig Ferdig
Nysetervegen-Svinslåa Fåvang - Søknad om nytt bomsystem og justering av vegavgift - Nysetervegen Ferdig Ferdig
Klage på UPT-vedtak 105/21 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av grus utenfor planområde Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra reguleringsplan for Bånsetra-Svarttjernet, for flytting av hyttetomt Ferdig Ferdig
28/21 - Buhaugvegen 45 - Riving av eldre hytte og nybygg fritidsbolig Ferdig Ferdig
111/29- Dispensasjon fra takvinkel fra reguleringsplan for U3 Kvitfjell, delfelt 3, 8, 9 og 10 Ferdig Ferdig
49/152 Dispensasjon fra reguleringsplan for Vålebru - endring av arealformål Ferdig Ferdig
19/11 Pyntesetervegen 237 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for vei til hytte Ferdig Ferdig
11/54 og 11/55 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - videreføring av eksisterende veg Ferdig Ferdig
Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell Panorama H18-24, planID: 052020060008 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Dispensasjonssøknad for fradeling av hytte med tun 165/53 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Dispensasjon fra kommunedelplan for Kvitfjell, oppføring av tilbygg til hytte i LNF-område - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
109/25 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kvitfjell Vest - Takform Ferdig Ferdig
Vålebru inn i framtida. Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder og skisseprosjekt for kryssing av jernbanen Ferdig Ferdig