Oppgaveoversikt: Kommunestyret 2022

Oppgaver

Sakstekst Link Status politisk Status adm. Komm.dir. komm.
Spillemidler til idrettsanlegg, kommunal prioritering av søknader for tildelingsåret 2023 Ferdig Ferdig
Sluttbehandling temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 for Ringebu, SørFron og Nor Ferdig Ferdig
Redusert åpningsperiode for salg av fyrverkeri i Ringebu kommune Ferdig Ferdig Alle varslet om vedtaket, del 2 tas på nyåret. Egen sak om forskrift, med forbudssoner, legges frem for MUL, f skap og k styret, med høringsfrist 16.6 til 7.8. Egen sak opprettes og lukkes her
Hagen Caravan AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
OL-1994 sine historier i Ringebu kommune - opprettelse av fond Ferdig Ferdig
Midlertidig utvidelse av Ringebu helsesenter Ferdig Ferdig
Tilskudd til styrking av innsatsen mot fattigdom jul og nyttår 2022/2023 Ferdig Ferdig Gjennomført og utlevert, litt over 50 matkasser.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - fastsetting av valgdag, stemmekretser og stemmetider Ferdig Ferdig
Politisk organisering - antall kommunestyrerepresentanter i perioden 2023-2027 Ferdig Ferdig Notert, meldes inn sentralt
Forslag til endringer i reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - rev 1-22 Ferdig Ferdig
Forslag til endringer i delegeringsreglementet Ferdig Ferdig
Anmodning om bosetting av flyktninger 2023 Ferdig Ferdig
Høring - NOU 2022:10 - Inntektssystemet for kommunene Ferdig Ferdig
Årsbudsjett og avgiftssatser 2023 Ferdig Ferdig
Prolongering av "Samarbeidsavtale 2019-2023 Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet" Ferdig Ferdig
Helsevakta Fredrikstad avtale som vertskommune Ferdig Ferdig
Endring av reguleringsplan for Varden - andregangs behandling Ferdig Ferdig
Fritak fra politiske verv Ferdig Ferdig
Spørsmål om anke av saken mellom Kvitfjell Vest Eiendom AS og Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Søknad om partnerskapsavtale med økonomisk støtte fra Kirkens SOS innlandet Ferdig Ferdig
Etablering av FACT- team Sør-Gudbrandsdal i ordinær drift fra 2023 Ferdig Ferdig
Vurdering av Helse og omsorg på vei mot 2028 Kvalitets- og utviklingsrapport Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane Øst, planID 202004 - Saksfremlegg Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane Midtre, planID 202006 - Saksfremlegg Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Svangvollane Vest, planID 202005 - andre gangs behandling Ferdig Ferdig
Forslag om utvidet delegering til kommunedirektøren Ferdig Ferdig
Forskrift om skole- og feriedager i skoleåret Ferdig Ferdig
Revisjon av SFO-vedtekter - innføring av 12 timer gratis SFO for førsteklassinger Ferdig Ferdig
Barnehageplasser for barn under 3 år Ferdig Ferdig
Søknad om permisjon fra politiske verv Ferdig Ferdig
Økonomiplan 2023-2026 Ferdig Ferdig
Tertialrapport 2 - 2022 Ferdig Ferdig
Fåvang stadion - finansiering rehabilitering lysanlegg Ferdig Ferdig Svært lang leveringstid, kommer først på nyåret
Navning av tre veger i Ringebu kommune - Måsåplassvegen, Måsåtjønnet og Morkvegen. Ferdig Ferdig
Klage på deler av vedtak i navnesak 2017/523 Annolsætra og Svensrud Ferdig Ferdig
Søknad om fritak fra politiske verv Ferdig Ferdig
Avtale med Lions Club Ringebu-Fåvang - feste av grunn og leie av landsbyboden i Hanstadparken Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003 - andre gangs behandling Ferdig Ferdig
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste. Tilstandsrapport 2021. Ferdig Ferdig
Ny samarbeidsavtale for Midt-Gudbrandsdal økonomikontor - MGØ Ferdig Ferdig
Områdereguleringsplan for Vålebru - fastsetting av planprogram Ferdig Ferdig
Utviklingsfond og landbruksbasert næringsutvikling Ferdig Ferdig
Tertialrapport 1 - 2022 Ferdig Ferdig
Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner i Innlandet, utnevning av politisk deltakelse Ferdig Ferdig
Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsrapport 2021. Ferdig Ferdig
Veteranplan for Midt-Gudbrandsdal Ferdig Ferdig
Samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensning » Ferdig Ferdig
Valg av selskapsform for MGR Ferdig Ferdig
Ringebu helsesenter Ferdig Ferdig
Årsberetning 2021 Ferdig Ferdig
Årsregnskap 2021 Ferdig Ferdig
Tilskudd til kjøp av gjødsel 2022 Ferdig Ferdig
Detaljregulering for E6 Øyer-Otta, planID 202111 - fastsetting av planprogram for strekningen Øyer-Frya Ferdig Ferdig Saken er oversendt Nye Veier, med bestillingspunkter i forbindelse med reguleringsarbeid. En rekke orienteringer er gitt kommunestyret, fra Nye Veier, våren 23. Saken lukkes her, og ny sake opprettes når reguleringsarbeidet er i gang.
Årsrapport kontrollutvalget 2021 Ferdig Ferdig
Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2021 Ferdig Ferdig
Revidering av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester Ferdig Ferdig
Transaksjon mellom Stange Energi, Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding Ferdig Ferdig
Deltakelse i samarbeidet Den smarte grønne dalen Ferdig Ferdig
Reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 052020150003, andre gangs behandling Ferdig Ferdig
Forslag om utvidet delegering til kommunedirektøren Ferdig Ferdig
Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022 Ferdig Ferdig
Godkjenning Kjøpekontrakt mellom APM Eiendom AS og Ringebu kommune Ferdig Ferdig
Valg av ungdomsråd 2021-2023 Ferdig Ferdig
Helse og omsorg på vei mot 2032 Kvalitets- og utviklingsrapport 2021 Ferdig Ferdig
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond Ferdig Ferdig
Detaljregulering for Brugata 16, planID: 0520201908 - Sluttbehandling Ferdig Ferdig
Oppstartssak for utvidelse av Ringebu barnehage Ferdig Ferdig
Høring om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune Ferdig Ferdig